fedex.com Podmienky používania

Podmienky používania

Podmienky používania

FedEx.com

FedEx.com

NASLEDOVNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY RIADIA VAŠE POUŽÍVANIE FEDEX.COM VRÁTANE NÁSTROJOV FEDEX SHIP MANAGER® NA FEDEX.COM A FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (ĎALEJ SPOLU OZNAČOVANÉ AKO „SHIP MANAGER“), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER („GTM“), FEDEX® V MOBILE A FEDEX® ONLINE FAKTURÁCIA. VAŠE PREZERANIE ALEBO POUŽÍVANIE TEJTO LOKALITY PREDSTAVUJE VÁŠ SÚHLAS, VO VAŠOM MENE A V MENE SUBJEKTU, KTORÝ ZASTUPUJETE (ĎALEJ SPOLU AKO „VY“ ALEBO „VÁŠ“), SO VŠETKÝMI NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI.

FEDEX MÔŽE KEDYKOĽVEK A BEZ UPOZORNENIA VYKONAŤ ZMENY ALEBO ÚPRAVY TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK A VAŠE NÁSLEDNÉ PREZERANIE ALEBO POUŽÍVANIE FEDEX.COM BUDE PREDSTAVOVAŤ VÁŠ SÚHLAS S TÝMITO ZMENAMI A ÚPRAVAMI. NA FEDEX.COM MÔŽU BYŤ POSKYTOVANÉ DODATOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE VAŠE POUŽÍVANIE KONKRÉTNYCH NÁSTROJOV, FUNKCIÍ, INFORMÁCIÍ A APLIKÁCIÍ DOSTUPNÝCH NA FEDEX.COM.


Časť 1. Definície
 

Obsah: informácie, grafika, produkty, nástroje, funkcie, služby a odkazy na fedex.com vrátane nástrojov FedEx Ship Manager na fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager a FedEx online fakturácia.

FedEx: spoločnosť FedEx Corporate Services, Incorporated, jej materská spoločnosť a dcérske spoločnosti.

Vy: Vy a subjekt, ktorý zastupujete.


Časť 2. Používanie fedex.com

Lokalita fedex.com je určená výhradne na použitie súčasným a potenciálnym zákazníkom FedEx na účely komunikácie so spoločnosťou FedEx a nesmie byť použitá žiadnou inou osobou ani subjektom na žiadny iný účel. Konkrétne môžu všetky služby prepravy, sledovania, hodnotenia, prijímania faktúr FedEx a poukazovania platieb prostredníctvom elektronického transferu peňazí („EFT“), výdajného miesta, identifikácie a prípravy dokumentov, určovania ciel a daní či iné informácie a služby používať len súčasní a potenciálni zákazníci FedEx v súvislosti s vlastnými zásielkami. Ak nie je v podmienkach používania špecifických interaktívnych funkcií na fedex.com stanovené inak, je používanie fedex.com na poskytovanie informácií a prípravy zásielok v prospech externých prepravcov výslovne zakázané. Používanie automatizovaných dial-in alebo inquiry zariadení na získavanie informácií prostredníctvom fedex.com sa prísne zakazuje.

FedEx prostredníctvom fedex.com neprijíma žiadne nápady, koncepty ani techniky na nové služby a produkty. V prípade prijatia takýchto informácií nebudú tieto považované za dôverné a FedEx bude môcť tieto informácie voľne používať, komunikovať a využívať, ako uzná za vhodné.


Časť 3. Registrácia a prihlasovanie do fedex.com

Na prístup k interaktívnym funkciám na fedex.com sa môžete rozhodnúť na lokalite registrovať. Fedex.com vám poskytuje prístup k nástrojom FedEx Ship Manager na fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Môj FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx online fakturácia, FedEx v mobile a ďalším online službám. Dostupnosť týchto služieb sa v jednotlivých krajinách líši. FedEx môže v budúcnosti pridať ďalšie funkcie, ku ktorým budete mať prístup prostredníctvom prihlásenia do fedex.com. V takomto prípade sa nebudú musieť registrovaní používatelia znova registrovať.

Registráciou na lokalite fedex.com súhlasíte s poskytnutím správnych a aktuálnych informácií o sebe na základe výzvy na registračných a prihlasovacích stránkach fedex.com, ako aj s udržiavaním a aktualizáciou informácií vo svojom online profile tak, aby vždy odrážali skutočný stav.

Niektoré služby na fedex.com sú zákazníkom k dispozícii v závislosti od niektorých krajín/teritórií. Súhlasíte s registráciou len pre služby fedex.com poskytované na webovej lokalite fedex.com v krajine/teritóriu, v ktorej je založený váš FedEx účet. Napríklad, ak si založíte FedEx účet v Spojenom kráľovstve, registrujete sa pre služby poskytované na lokalite fedex.com/gb, nie pre služby poskytované na lokalite fedex.com/us.

Keď sa registrujete prostredníctvom fedex.com Registrácie, vyberáte si ID používateľa a heslo. Za udržiavanie dôvernosti hesla a ID používateľa, ako aj za všetky činnosti vykonané pod vaším heslom a ID používateľa zodpovedáte vy. Súhlasíte s tým, (a) že budete spoločnosť FedEx bezodkladne informovať o každom nepovolenom použití vášho ID používateľa a hesla a (b) že sa odhlásite z fedex.com po každej návšteve.


Časť 4. Zmeny na fedex.com

Lokalita fedex.com a jej obsah sa môžu kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť, odstrániť alebo aktualizovať.


Časť 5. Ukončenie používania

FedEx môže ukončiť, pozastaviť alebo upraviť fedex.com, a to kedykoľvek a bez upozornenia, ako aj kedykoľvek zablokovať, zrušiť alebo pozastaviť váš prístup alebo prístup iného používateľa k fedex.com z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia, aj keď môže byť prístup iných používateľov aj naďalej povolený.


Časť 6. Vlastníctvo

Lokalita fedex.com a jej obsah sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími zákonmi v Spojených štátoch amerických a medzinárodnej legislatíve. © 1995 – 2008 FedEx. Všetky práva vyhradené. Konkrétne, spoločnosť FedEx nikomu neprevádza prostredníctvom povolenia prístupu na fedex.com žiadne vlastnícke práva na fedex.com ani na žiadny obsah uvedený alebo sprístupnený prostredníctvom fedex.com. Zákazník nesmie kopírovať, upravovať, prekladať, prenášať, distribuovať, adaptovať, reprodukovať, dekompilovať, spätne zostrojovať ani rozkladať žiadnu časť fedex.com ani jej obsah.


Časť 7. Vylúčenie záruky

LOKALITA FEDEX.COM A JEJ OBSAH SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ FEDEX A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, OKREM INÉHO VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZOV A NEPORUŠOVANIE, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA AKÝKOĽVEK ÚČEL A VAŠU MOŽNOSŤ ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ FEDEX.COM A JEJ OBSAH.

SPOLOČNOSŤ FEDEX SA VÝSLOVNE ZRIEKA A VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY VZŤAHUJÚCE SA NA FEDEX.COM, NÁSTROJE SHIP MANAGER A FUNKČNOSŤ INTERNETU, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ FEDEX NEZARUČUJE, ŽE BUDÚ NÁSTROJE SHIP MANAGER SPĹŇAŤ VŠETKY POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV, ŽE BUDE ICH POUŽÍVANIE NEPRERUŠENÉ A BEZ CHYBY ANI ŽE BUDE AKÁKOĽVEK CHYBA V NÁSTROJI OPRAVENÁ. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ FEDEX NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA SÚVISIACE S VÝSLEDKOM POUŽÍVANIA NÁSTROJOV SHIP MANAGER ALEBO GLOBAL TRADE MANAGER ZÁKAZNÍKMI, POKIAĽ IDE O SCHOPNOSŤ, SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A ĎALŠIE. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE, VYHLÁSENIE ANI RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU FEDEX ALEBO OPRÁVNENÝM REPREZENTANTOM SPOLOČNOSTI FEDEX NEPREDSTAVUJÚ POSKYTOVANIE ZÁRUKY.


Časť 8. Obmedzenie zodpovednosti

LOKALITU FEDEX.COM A JEJ OBSAH POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ FEDEX NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ VOČI VÁM ANI INEJ OSOBE ALEBO SUBJEKTU, V MENE KTOREJ VZNÁŠATE NÁROK, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO INÉ ŠKODY NA ZÁKLADE AKÉHOKOĽVEK VÝKLADU PRÁVA ZA ŽIADNE CHYBY V RÁMCI FEDEX.COM A JEJ OBSAHU, ICH POUŽÍVANIE ALEBO NEMOŽNOSŤ ICH POUŽITIA OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD ZA STRATU ZISKU, OBCHODU, ÚDAJOV ALEBO POŠKODENIA AKÝCHKOĽVEK POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV A TO ANI V PRÍPADE, KEĎ STE SPOLOČNOSŤ FEDEX UPOZORNILI NA MOŽNOSŤ TAKÉHOTO POŠKODENIA.


Časť 9. Náhrada škody

Súhlasíte brániť, chrániť a odškodňovať spoločnosť Fedex, jej materskú spoločnosť a pobočky, ako aj ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a reprezentantov voči akýmkoľvek nárokom (i) vyplývajúcim z vášho porušenia ktorejkoľvek z týchto zmluvných podmienok a z akejkoľvek vašej činnosti vykonanej v súvislosti s touto lokalitou.


Časť 10. Sprievodca službami FedEx

Podmienky používania doručovacích a súvisiacich služieb FedEx sú uvedené v najaktuálnejšej verzii Sprievodcu službami FedEx, ktorý dostanete na vyžiadanie. Najaktuálnejšia verzia Sprievodcu službami FedEx má v prípade rozporu medzi informáciami o ktorejkoľvek doručovacej alebo súvisiacej službe FedEx na fedex.com a informáciami o doručovaní alebo súvisiacej službe uvedenými v najaktuálnejšej verzii Sprievodcu službami FedEx prednosť.


Časť 11. Odkazy na iné webové lokality

Na fedex.com sa nachádzajú odkazy, prostredníctvom ktorých môžete prejsť na externé lokality. Spoločnosť FedEx nespravuje žiadnu z týchto lokalít ani spoločnosti, ktorým patria. Spoločnosť FedEx neposkytuje žiadne vyhlásenia v súvislosti s poskytovanými alebo sprístupňovanými informáciami na takýchto lokalitách ani o kvalite či prijateľnosti produktov alebo služieb ponúkaných akoukoľvek osobou či subjektom z takýchto lokalít.

Spoločnosť FedEx netestovala a neposkytuje žiadne vyhlásenia v súvislosti so správnosťou, výkonom alebo kvalitou akýchkoľvek softvérov na takýchto lokalitách. Pred používaním akéhokoľvek softvéru by ste ho mali preskúmať a zhodnotiť riziká, ktoré sa môžu spájať s prístupom naň alebo jeho používaním.


Časť 12. Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov upravujú používanie informácií, ktoré od vás prostredníctvom lokality fedex.com získavame.


Časť 13. Export

Zodpovedáte za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov Spojených štátov amerických a ďalších krajín/teritórií, z ktorých pristupujete na fedex.com, v súvislosti s prístupom, používaním, exportom, opätovným exportom a importom akéhokoľvek obsahu zobrazeného alebo sprístupneného prostredníctvom fedex.com.

Potvrdzujete a súhlasíte, že nebudete exportovať ani importovať žiadny obsah do žiadnej krajiny/teritória, v rámci ktorých je export alebo import zakázaný podľa práva Spojených štátov amerických, že nie ste občanom žiadnej takejto krajiny/teritória, nie ste subjektom uvedeným na zozname osôb s odopretým právom na export vedenom Spojenými štátmi americkými, nie ste na zozname špeciálne označených osôb vedenom Ministerstvom financií USA a že obsah nebude použitý na vytváranie, vývoj ani výrobu jadrových, chemických ani biologických zbraní.


Časť 14. Rozhodné právo a oddeliteľnosť

Táto zmluva a vaše používanie fedex.com sa riadi a vykladá v súlade s právom Spojených štátov amerických a štátu Tennessee okrem prípadov rozporu právnych ustanovení. Ak z akéhokoľvek dôvodu súd v príslušnej jurisdikcii uzná akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho časť ako nevymáhateľnú, toto ustanovenie bude uplatnené v maximálnej povolenej miere.

Akýkoľvek dôvod sporu súvisiaci s fedex.com alebo touto zmluvou musí byť vyriešený do jedného roka po vznesení námietky alebo vzniku dôvodu sporu alebo odstránený a predložený na súd v príslušnej jurisdikcii v Shelby County, Tennessee. Túto zmluvu nie je možné meniť ani upravovať bez písomného súhlasu spoločnosti FedEx.


Časť 15. Prepravné podmienky

(i) Zákazník súhlasí s tým, že vnútroštátna a medzinárodná preprava prostredníctvom spoločnosti FedEx zverená spoločnosti FedEx prostredníctvom nástrojov SHIP MANAGER bude prebiehať v súlade s podmienkami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými na NEPREVODITEĽNOM leteckom nákladovom liste, štítku, zozname lodného nákladu alebo zázname o prevzatí (súhrnne označovanými výrazom „Dokumentácia k zásielke“) a podľa potreby s akoukoľvek dohodou o preprave medzi zákazníkom a spoločnosťou FedEx, ktorá takú zásielku pokrýva, a podľa akejkoľvek zodpovedajúcej tarify, sprievodcu službami alebo štandardných prepravných podmienok, kópie ktorých sú k dispozícii na vyžiadanie a ktoré sú súčasťou tejto zmluvy prostredníctvom odkazu. V prípade konfliktu medzi dokumentáciou k zásielke a akýmkoľvek dokumentom platným v danom čase alebo touto zmluvou má prednosť v uvedenom poradí dohoda o preprave, tarifa, sprievodca službami FedEx, štandardné prepravné podmienky alebo táto zmluva. Ak sa miesto pôvodu zásielky nachádza mimo Spojených štátov amerických, vzťahuje sa zmluva o preprave na pobočku, filiálku alebo nezávislého zmluvného partnera spoločnosti FedEx, ktorý zásielku pôvodne prijal. Vaše používanie nástroja Global Trade Manager nemení vašu zodpovednosť za prípravu a správnosť dokumentácie k zásielke vrátane dovozných/vývozných formulárov.

(ii) V prípade, že bude zákazník používať nástroje SHIP MANAGER na spracovanie zásielok zverených spoločnosti FedEx na doručenie do lokalít mimo Spojených štátov amerických alebo krajiny/teritória pôvodu zásielky, zákazník zaistí na svoje výlučné náklady, že sa na dokumentáciu k zásielke a na základe pokynu spoločnosti FedEx pre všetky také medzinárodné zásielky budú uplatňovať podmienky medzinárodnej prepravy dodávané z času na čas spoločnosťou FedEx (ktoré sa môžu príležitostne zmeniť alebo upraviť na základe výlučného rozhodnutia spoločnosti FedEx) podľa pokynov spoločnosti FedEx. Zákazník bude brániť, chrániť a kryť spoločnosť FedEx, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred a proti akýmkoľvek a všetkým stratám, škodám, nárokom a iným položkám nákladov a výdavkov vznikajúcim v dôsledku toho, že zákazník u takých medzinárodných zásielok nepoužil pre dokumentáciu k zásielke podmienky medzinárodnej prepravy okrem iného vrátane vymenovaných položiek, nárokov na obmedzenie zo strany príjemcu akejkoľvek zásielky a toho, že zákazník nedodržal pokyny spoločnosti FedEx týkajúce sa uplatnenia podmienok dokumentácie k zásielke u týchto medzinárodných zásielok.

(iii) Vytlačený podpis. Zákazník súhlasí s tým, že ak použije nástroje SHIP MANAGER na spracovanie zásielok do lokalít mimo Spojených štátov amerických alebo krajiny/teritória pôvodu zásielky, musí zákazník uviesť meno osoby vypĺňajúcej dokumentáciu k zásielke, ktoré sa podľa potreby vytlačí namiesto jeho vlastnoručného podpisu na dokumentáciu k zásielke pri všetkých zásielkach, ktoré zákazník zverí spoločnosti FedEx prostredníctvom nástrojov SHIP MANAGER. Zákazník ďalej súhlasí s tým, že také vytlačené meno dostačuje na to, aby sa použilo ako jeho podpis a potvrdenie súhlasu s podmienkami prepravy spoločnosti FedEx uvedenými v príslušnej dohode o preprave, tarife, sprievodcovi služieb, štandardných podmienkach alebo dokumentácii k zásielke, na základe ktorých spoločnosť FedEx alebo jej nezávislý zmluvný partner prijme zásielku.

(iv) Ak nie je uvedené inak, adresa odosielateľa uvedená na lícnej strane akejkoľvek dokumentácie k zásielke predstavuje miesto výkonu a miesto odchodu a adresa príjemcu na lícnej strane dokumentácie k zásielke predstavuje miesto doručenia. Ak na lícnej strane dokumentácie k zásielke nie je uvedené inak, prvým prepravcom všetkých zásielok je spoločnosť FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adresa spoločnosti FedEx Ground je P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Časť 16. FedEx ShipAlert(SM)

Spoločnosť FedEx vám prostredníctvom nástrojov SHIP MANAGER poskytuje príležitosť používať funkciu FedEx ShipAlert na posielanie správy príjemcovi, ktorá ho/ju informuje o stave vašej zásielky. Táto funkcia sa poskytuje bezplatne. Spoločnosť FedEx môže kedykoľvek upraviť alebo zrušiť používanie funkcie FedEx ShipAlert.

Spoločnosť FedEx sa nezaväzuje uchovávať vaše správy súkromné alebo dôverné. Použitím funkcie FedEx ShipAlert súhlasíte, že spoločnosť FedEx poskytuje len technickú funkciu a že za obsah vašich správ zodpovedáte výlučne vy. Spoločnosť FedEx neprijíma žiadnu zodpovednosť za monitorovanie správ, ktoré posielate. Spoločnosť FedEx sa však podľa vlastného uváženia môže nezáväzne rozhodnúť nahliadnuť do vašich správ, s cieľom vlastnej ochrany.

Nepoužívajte funkciu FedEx ShipAlert na žiadne iné účely než informovanie o stave vašej zásielky. Funkciu FedEx ShipAlert nemôžete používať na šírenie poburujúcich, porušujúcich, nemravných ani iných nezákonných informácií, na vyhrážanie, obťažovanie, zneužívanie alebo iné porušenie zákonných práv ostatných a ani na žiadne konanie v rozpore s právom. Ak spoločnosť FedEx zaznamená alebo sa dopočuje o správach, ktoré ste poslali prostredníctvom funkcie FedEx ShipAlert a ktoré porušujú tieto ustanovenia alebo by mohli poškodiť spoločnosť FedEx, môže prijať potrebné opatrenia na vlastnú ochranu vrátane zverejnenia týchto správ orgánom.

Pri poslaní balíka prostredníctvom nástrojov SHIP MANAGER nemusíte využívať funkciu FedEx ShipAlert. Spoločnosť FedEx nie je za žiadnych okolností zodpovedná za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie pri prenose, prijatí alebo zaznamenaní správ, ktoré posielate alebo dostávate.


Časť 17. Adresár

Na základe uvedených podmienok zostanú adresy v adresári počas celého vášho používania nástrojov SHIP MANAGER. Ak nepoužívate nástroje SHIP MANAGER dlhšie ako 6 mesiacov, spoločnosť FedEx vaše adresy odstráni.

Spoločnosť FedEx však neodstráni váš účet v nástroji SHIP MANAGER. V prípade akýchkoľvek otázok pošlite spoločnosti FedEx e-mail na adresu webmaster@fedex.com. Adresár je funkcia, ktorú vám spoločnosť FedEx poskytuje bezplatne. Spoločnosť FedEx nezodpovedá za stratu adries v adresári, preto by ste si mali viesť jeho zálohovanú kópiu. Spoločnosť FedEx môže túto funkciu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť alebo zrušiť.


Časť 18. Predbežná cena

Prípadná predbežná sadzba v predbežnej cene v nástroji FedEx Ship Manager sa môže odlišovať od skutočných poplatkov za zásielku. Rozdiely môžu vzniknúť na základe skutočnej hmotnosti, rozmerov alebo iných faktorov. Bližšie informácie o výpočte prepravných poplatkov nájdete v sprievodcovi službami FedEx alebo v cenníkoch FedEx.


Časť 19. Britské colné a daňové formuláre

sú predmetom autorského práva Koruny a v nástroji Global Trade Manager sú reprodukované na základe licencie udelenej kontrolórom úradu HMSO. Návštevníci tejto lokality môžu tieto formuláre reprodukovať a používať, no nemajú žiadne právo schváliť ich použitie tretími stranami.


Časť 20. FedEx®Electronic Trade Documents

NASLEDOVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA RIADIA VAŠE POUŽÍVANIE FEDEX® ELECTRONIC TRADE DOCUMENTS. VAŠE PREZERANIE ALEBO POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY PREDSTAVUJE VÁŠ SÚHLAS, VO VAŠOM MENE A V MENE SUBJEKTU, KTORÝ ZASTUPUJETE (ĎALEJ AKO „VY“ ALEBO „VÁŠ“), SO VŠETKÝMI NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI.

FEDEX MÔŽE KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ BUDÚCE ZMENY ALEBO ÚPRAVY TÝCHTO PODMIENOK BEZ UPOZORNENIA A VAŠE NÁSLEDNÉ PREZERANIE ALEBO POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY BUDE PREDSTAVOVAŤ VÁŠ SÚHLAS S TÝMITO ZMENAMI A ÚPRAVAMI.

1. Súhlas s licenčnou zmluvou koncového používateľa alebo podmienkami používania a prepravnými podmienkami softvérovej alebo webovej zásielkovej platformy spoločnosti FedEx. Pred prístupom k elektronickým obchodným dokumentom FedEx® Electronic Trade Documents ste vyjadrili súhlas s podmienkami používania alebo licenčnou zmluvou koncového používateľa príslušnej internetovej zásielkovej aplikácie FedEx alebo zásielkového softvéru FedEx vrátane, okrem iného, produktov FedEx Ship Manager Software, FedEx Ship Manager Server, FedEx Ship Manager na lokalite fedex.com a webových služieb FedEx a súhlasíte s uvedenými podmienkami používania alebo s licenčnou zmluvou koncového používateľa. Súhlasíte tiež s tým, že všetky zásielky podliehajú prepravným podmienkam, ktoré spoločnosť FedEx publikovala v príslušnom sprievodcovi službami alebo v štandardných prepravných podmienkach na lokalite www.fedex.com alebo inde a uviedla v prepravnom liste (AWB).

2. Zmluva o používaní elektronických obchodných dokumentov namiesto tlačených dokumentov. Využívaním dokumentov FedEx® Electronic Trade Documents autorizujete spoločnosť FedEx na prepravu vašich medzinárodných zásielok s použitím elektronických dokumentov namiesto tlačených dokumentov, medzi ktoré, okrem iného, patria príslušná komerčná faktúra, predbežná faktúra a osvedčenie o pôvode určené na vývoz.

3. Zmluva o poskytovaní informácií, hlavičkového papiera a obrázka s podpisom. Využívaním dokumentov FedEx® Electronic Trade Documents súhlasíte s tým, že spoločnosti FedEx poskytnete všetky informácie potrebné na prepravu vašich medzinárodných balíkov, medzi ktoré, okrem iného, patria podrobné informácie na úrovni balíkov, váš hlavičkový papier a obrázok s vaším podpisom alebo podpisom autorizovaného reprezentanta vašej spoločnosti.

4. Presnosť informácií Vyhlasujete, zaručujete a vyjadrujete súhlas s tým, že všetky informácie, ktoré ste poskytli spoločnosti FedEx, sú pravdivé, presné a úplné.

5. Platnosť hlavičkového papiera Vyhlasujete, zaručujete a vyjadrujete súhlas s tým, že hlavičkový papier, ktorý spoločnosti FedEx poskytnete na používanie pri spracovaní elektronických obchodných dokumentov vo vašom mene, bude platný hlavičkový papier a vy máte potrebné práva, oprávnenia a nároky k príslušnému hlavičkovému papieru, aby ste mohli spoločnosť FedEx oprávniť na používanie príslušného hlavičkového papiera pri spracovaní elektronických obchodných dokumentov vo vašom mene.

6. Platnosť obrázka podpisu Vyhlasujete, zaručujete a vyjadrujete súhlas s tým, že každý obrázok podpisu, ktorý spoločnosti FedEx poskytnete na používanie pri spracovaní elektronických obchodných dokumentov vo vašom mene, bude predstavovať platný podpis osoby oprávnenej vami alebo vašou spoločnosťou na odosielanie zásielok prostredníctvom spoločnosti FedEx a na spracovanie všetkých dokumentov týkajúcich sa zásielok v mene vašej spoločnosti a bude dostačovať na to, aby sa ako váš podpis použil.

7. Autorizácia na používanie informácií spoločnosťou FedEx. Na účely vyplnenia akýchkoľvek elektronických obchodných dokumentov spoločnosťou FedEx vo vašom mene alebo v mene vašej spoločnosti oprávňujete spoločnosť FedEx na používanie vami poskytnutých informácií s cieľom prepravy vašich medzinárodných balíkov, medzi ktoré, okrem iného, patria podrobné informácie na úrovni balíka, váš hlavičkový papier a obrázok s vaším podpisom alebo podpisom autorizovaného reprezentanta vašej spoločnosti.

8. Pri niektorých zásielkach môže byť potrebná originálna dokumentácia Vyjadrujete súhlas s tým, že príslušné colné zákony, nariadenia a smernice môžu u určitých tovarov, hodnôt alebo množstiev vyžadovať ďalšiu dokumentáciu, prípadne môžu vyžadovať papierovú podobu originálov obchodných faktúr, licencií, oprávnení, deklarácií, formulárov, certifikátov alebo inej dokumentácie súvisiacej so zásielkou. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou dodať ku každej zásielke, ktorú odosielate s použitím dokumentov FedEx Electronic Trade Documents, dokumentáciu v plnom vyžadovanom rozsahu (vrátane, okrem iného, papierovej podoby originálov dokumentácie).

9. Úhrada škôd Budete na vaše výlučné náklady a výdavky brániť, chrániť a kryť spoločnosť FedEx, jej materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a priradené osoby v prípade nárokov, požiadaviek, žalôb, škôd, nákladov, výdavkov, pokút a rozsudkov vrátane primeraných odmien právneho zástupcu (ďalej len „nároky“) vyplývajúcich z používania vami poskytnutých informácií spoločnosťou FedEx vrátane, okrem iného, podrobných informácií o úrovni balíka, hlavičkového papiera vašej spoločnosti a obrázka vášho podpisu alebo obrázka podpisu splnomocneného reprezentanta vašej spoločnosti. Spoločnosť FedEx môže zasiahnuť a prevziať svoju obranu pri akýchkoľvek takýchto nárokoch na vlastné náklady a na základe vlastného uváženia. Žiadnu akciu v súvislosti s akýmkoľvek nárokom týkajúcim sa spoločnosti FedEx nebudete môcť vysporiadať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FedEx.