Podmienky používania

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť FedEx sa snaží svojim zákazníkom poskytovať bezpečné online prostredie.
Centrum ochrany zákazníkov vám poskytuje informácie o spôsobe, akým spoločnosť FedEx pracuje na vašej ochrane a ako sa môžete ochrániť sami.

Spoločnosť FedEx sa snaží svojim zákazníkom poskytovať bezpečné online prostredie.
Centrum ochrany zákazníkov vám poskytuje informácie o spôsobe, akým spoločnosť FedEx pracuje na vašej ochrane a ako sa môžete ochrániť sami.

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI FEDEX

Záleží nám na vašej dôvere. Práve preto chránime a zodpovedne používame vaše informácie, pričom vám neustále poskytujeme služby výnimočnej kvality, akú očakávate od spoločnosti FedEx Corporation a jej prevádzkových skupín, pobočiek a divízií (ďalej spolu ako „FedEx“). V spoločnosti FedEx sme sa zaviazali k ochrane vášho súkromia a bezpečnosti vašich osobných údajov. Spoločnosť FedEx vytvorila toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby vám vysvetlila ako zhromažďuje a používa vaše osobné údaje.

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie spoločnosti FedEx:

FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E: dataprivacy@fedex.com

V Európe môžete kontaktovať aj:

FedEx Express – European Office
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: dataprivacy@fedex.com

 

Prehľad

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájdete odpovede na tieto otázky:1. Vzťahuje sa na vás toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vás týka, ak ste zákazník spoločnosti FedEx, príjemca balíka doručovaného spoločnosťou FedEx alebo ak kontaktujete spoločnosť FedEx, napríklad ako uchádzač o zamestnanie v spoločnosti Fedex, na stránkewww.fedex.com, prostredníctvom sociálnych médií alebo ak od spoločnosti FedEx dostávate e-maily.

Naše webové lokality sú určené pre širokú verejnosť a nie sú cielené na deti. Vedome ani zámerne nezhromažďujeme osobné údaje detí vo veku do 16 rokov. Ak ste nedovŕšili vek 16 rokov, neodosielajte nám žiadne osobné údaje. Namiesto toho požiadajte o pomoc svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak sa domnievate, že nám vaše dieťa zverejnilo osobne identifikovateľné údaje, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@fedex.com, aby sme ich mohli odstrániť.


2. Aké údaje zhromažďuje spoločnosť FedEx?

V rámci svojich obchodných aktivít a poskytovania služieb bude spoločnosť FedEx potrebovať spracúvať vaše osobné údaje. Pojmom osobné údaje sa označujú všetky informácie, na základe ktorých je možné priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu. Väčšinu svojich osobných údajov poskytujete priamo spoločnosti Fedex, ide o:

 • Kontaktné informácie. Napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Finančné informácie. Napríklad číslo bankového účtu, stav platby a faktúry.
 • Identifikačné informácie. Napríklad číslo vodičského preukazu.
 • Informácie o účte. Napríklad prihlasovacie údaje vrátane e-mailovej adresy a hesla a ďalšie informácie, ktoré v účte uvádzate.
 • Informácie týkajúce sa zásielky a služieb. Napríklad sledovacie číslo zásielky, informácie o trase zásielky, údaje o polohe, stav zásielky, miesto doručenia, typ obalového materiálu, počet kusov, hmotnosť, fotografia balíka a informácie na preclenie.
 • Informácie o používateľovi a preferenciách. Napríklad posielané množstvá, sťažnosti, história nákupov a súvisiace komerčné činnosti, komunikácia, informácie z prieskumu a nákupné preferencie.

Spoločnosť FedEx môže okrem toho automaticky získavať osobné údaje, keď navštevujete webovú lokalitu FedEx (www.fedex.com) alebo akúkoľvek z jej stránok, na účely spravovania systému a riešenia problémov, vašu identifikáciu, aby sme mohli zlepšovať vaše online prostredie, a aby spoločnosť FedEx lepšie pochopila efektivitu obsahu a poskytovaných informácií. Tieto informácie môžu obsahovať:

 • IP adresu,
 • jedinečné ID zariadenia alebo používateľa,
 • typ systému a prehliadača,
 • značky času a dátumu,
 • adresu referenčnej webovej lokality,
 • obsah a stránky, ku ktorým pristupujete na našej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii,
 • dátum, čas a miesto, odkiaľ sa prihlasuje,
 • všetky webové stránky, ktoré navštívite (ak sa pripojíte na našu miestnu bezdrôtovú službu),
 • informácie o kliknutiach a
 • polohu zariadenia (ak v mobilnej aplikácii zapnete túto funkciu).

Tieto osobné údaje sú získavané prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií. Ďalšie informácie o týchto technológiách nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov na digitálnej platforme.


3. Prečo spoločnosť FedEx spracúva osobné údaje?

Osobné údaje sa budú v prípade potreby zhromažďovať, používať, uchovávať a inak spracúvať v rámci zodpovedného, efektívneho a účinného obchodného riadenia spoločnosti FedEx. Osobné údaje spracúvame, pretože je to nevyhnutné na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám, na dodržiavanie našich právnych povinností alebo na iný oprávnený obchodný záujem spoločnosti FedEx s cieľom poskytovať kvalitné a bezpečné kuriérske služby. Konkrétne používa spoločnosť FedEx osobné údaje na tieto účely:

 • Vývoj, výskum a zlepšovanie produktov a/alebo služieb spoločnosti FedEx products. Spoločnosť FedEx podľa potreby spracúva osobné údaje na vývoj a zlepšovanie produktov a/alebo služieb spoločnosti FedEx, výskum a vývoj.
 • Plnenie zmlúv. To zahŕňa sledovanie služieb spoločnosti FedEx, komunikáciu s jednotlivcami a inými stranami v súvislosti so službami, odpovedanie na žiadosti o (ďalšie) informácie, riešenie sporov a prípravu zmlúv.
 • Riadenie vzťahov a marketing na komerčné činnosti. Spoločnosť Fedex môže podľa potreby spracúvať vaše osobné údaje na vývoj a zlepšovanie produktov a/alebo služieb FedEx, manažment účtov, služby klientom a realizáciu (cielených) marketingových činností s cieľom nadviazania vzťahu s klientom a/alebo udržiavanie, ako aj rozširovanie vzťahu s klientom, obchodným partnerom alebo dodávateľom a na vykonávanie analýz v súvislosti s osobnými údajmi na štatistické alebo vedecké účely.

  Svoje FedEx účty môžete spravovať prostredníctvom:
  • E-mailov: Na nastavenie e-mailových preferencií prejdite do časti Centrum e-mailových preferencií.
  • Mobilu: Na zrušenie prihlásenia v mobile pošlite správu STOP na číslo 37473. Kedykoľvek sa môžete znova prihlásiť zaslaním správy YES na rovnaké číslo.
  • Súborov cookie a podobných technológií: Na zrušenie inzercie navštívte stránku Spotrebiteľské odhlásenie NAI.
    
 • Realizácia obchodných postupov, interný manažment a manažment nahlasovania. Zahŕňa to plnenie úloh, ako sú správa firemných aktív, realizácia interných auditov a vyšetrovania, finančníctvo a účtovníctvo, zavádzanie obchodných kontrol, obstarávanie priestorov na centrálne spracúvanie na účely efektivity, správa fúzií, akvizícií a odpredaja, ako aj spracúvanie osobných údajov na účely manažmentu nahlasovania a analýz.
 • Zabezpečenie. Osobné údaje môžu byť zahrnuté v spracúvaní na činnosti, napríklad spojené s bezpečnosťou a ochranou zdravia, ochranou aktív spoločnosti FedEx a zákazníka, dodávateľov a obchodných partnerov a overenie stavu a prístupových práv zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera.
 • Ochrana životne dôležitých záujmov jednotlivcov. Podľa potreby to zahŕňa spracúvanie údajov s cieľom ochrany životne dôležitých záujmov jednotlivca (napríklad z naliehavých zdravotných dôvodov).
 • Dodržiavanie právnych povinností. Podľa potreby to zahŕňa spracúvanie osobných údajov s cieľom dodržania zákonov, predpisov a usmernení špecifických pre odvetvie, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť FedEx (napríklad sledovanie mien klientov, dodávateľov a obchodných partnerov na zoznamoch s odopretým právom na export).

4. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Spoločnosť FedEx môže vaše osobné údaje poskytovať tretím stranám v týchto prípadoch:

 • Spoločnosť FedEx môže poskytnúť vaše osobné údaje svojim pridruženým spoločnostiam, prevádzkovým skupinám, pobočkám a divíziám, ako aj tretím stranám, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely. Ak je to vhodné, spoločnosť FedEx bude od tretích strán vyžadovať, aby svoje činnosti vykonávali v súlade so zásadami a predpismi spoločnosti FedEx súvisiacimi s ochranou údajov.
 • Spoločnosť Fedex môže poskytovať vaše osobné údaje svojim sprostredkovateľom údajov, t. j. stranám, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. V takýchto prípadoch môžu takéto tretie strany používať vaše osobné údaje len na vyššie uvedené účely a len v súlade s našimi pokynmi. Spoločnosť FedEx bude využívať služby len tých sprostredkovateľov, ktorí poskytnú dostatočnú záruku zavedenia technických a organizačných opatrení a zaistenia ochrany práv dotknutých osôb.
 • Zamestnanci spoločnosti FedEx môžu pristupovať k vašim osobným údajom, ak je to potrebné na výkon ich úloh. V takomto prípade bude prístup udelený len vtedy, ak bude nevyhnutný na vyššie uvedené účely a len ak bude zamestnanec viazaný mlčanlivosťou.
 • Spoločnosť FedEx môže poskytovať vaše osobné údaje, ak je to požadované právom, súdnym nariadením alebo iným právnym postupom, napríklad orgánmi presadzovania práva alebo inými vládnymi orgánmi na preukázanie a vykonávanie našich zákonných práv alebo v súvislosti s firemnou transakciou, ako je odpredaj, fúzia, konsolidácia alebo predaj aktív či v nepravdepodobnom prípade aj bankrot.

5. Ako dlho uchováva spoločnosť FedEx vaše osobné údaje?

Spoločnosť FedEx uchováva vaše osobné údaje na obmedzený čas a ak už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účely spracúvania, vymaže ich. Presné obdobie uchovávania závisí od typu osobných údajov a právnych povinností či obchodných záujmov na ich uchovávanie.


6. Aké opatrenia prijíma spoločnosť FedEx na ochranu vašich osobných údajov?

Spoločnosť FedEx prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnému a nezákonnému spracúvaniu vrátane zaistenia, že:

 • vaše osobné údaje sú chránené proti nepovolenému prístupu,
 • mlčanlivosť o vašich osobných údajoch je zaručená,
 • integrita a dostupnosť vašich osobných údajov sa bude udržiavať,
 • zamestnanci sú vyškolení v súlade s požiadavkami na informačnú bezpečnosť a
 • skutočné porušenia ochrany údajov alebo podozrenia na ne budú nahlásené v súlade s platným právom.

7. Kde ukladá spoločnosť FedEx vaše osobné údaje?

V dôsledku povahy našej spoločnosti a služieb, ktoré poskytujeme našim klientom, môže spoločnosť FedEx potrebovať preniesť vaše osobné údaje na miesta mimo krajiny, v ktorej žijete. Spoločnosť FedEx pri každom prenose osobných údajov zaistí, že takýto prenos bude v súlade s vhodnými ochrannými prvkami.

V rámci Európskej únie sa bude prenos tretím stranám riadiť mechanizmom prenosu, ktorý schválila Európska komisia a vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov, vrátane štandardných zmluvných doložiek. V prípade záujmu o ďalšie informácie o týchto ochranných prvkoch nás kontaktujte na adrese dataprivacy@fedex.com.


8. Aké práva môžete presadzovať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

Na základe práva platného na použitie vašich osobných údajov môžete v súvislosti so svojimi osobnými údajmi uplatňovať viacero práv. Vezmite na vedomie, že v mnohých prípadoch nie sú vaše práva absolútne a vašej žiadosti nebudeme musieť vyhovieť.  Viacero takýchto práv vo forme platnej v Európskej únii je vysvetlených nižšie. 

Právo na prístup
Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme, a podrobnejšie informácie o tom, ako ich používame. Osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté v digitálnej forme.

Právo na opravu
Prijímame primerané kroky, aby sme zaistili, že sú informácie, ktoré o vás máme, správne a úplné. Ak sa však domnievate, že to tak nie je, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad ak už nie sú zhromaždené osobné údaje potrebné na pôvodný účel alebo ak sú osobné údaje zastarané. Túto žiadosť však budeme musieť vyhodnotiť oproti iným faktorom. Napríklad jej nemusíme vyhovieť pre určité právne alebo regulačné povinnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o (dočasné) zastavenie používania vašich osobných údajov.  Napríklad ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nesprávne alebo alebo že vaše osobné údaje už nemusíme používať.

Právo namietať
Máte právo namietať proti spracúvaniu založenom na našich oprávnených záujmoch. Ak nebudeme mať presvedčivý právny základ na spracúvanie, po vznesení námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať na tomto základe. Vezmite však na vedomie, že ak nebudeme môcť spracúvať potrebné osobné údaje na daný účel, nebudeme vám môcť poskytovať určité služby alebo výhody.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. Ak sa na vás vzťahovalo automatizované rozhodnutie a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o prehodnotenie tohto rozhodnutia.

Právo na odvolenie súhlasu
V konkrétnych prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov.  Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Po odvolaní súhlasu spoločnosť FedEx zastaví ďalšie spracúvanie, hneď ako to bude možné. Neovplyvní to však zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

Ak by ste chceli uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.


9. Čo máte robiť v prípade otázok alebo sťažností?

Otázky a sťažnosti súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov adresujte spoločnosti FedEx prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Rovnako máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu pre ochranu osobných údajov v jurisdikcii, v ktorej pracujete, žijete alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu. Zoznam európskych orgánov pre ochranu údajov nájdete tu.


10. Bude sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať?

Spoločnosť FedEx môže toto oznámenie o ochrane osobných údajov príležitostne aktualizovať. V prípade výrazných zmien vás bude spoločnosť FedEx o týchto zmenách aktívne informovať. Spoločnosť FedEx vždy zverejňuje aktuálne oznámenie o ochrane osobných údajov na svojej webovej stránkewww.fedex.com, pričom v ňom uvádza aj dátum poslednej zmeny.

.