• Program FedEx EarthSmart

O FedEx > Zrównoważony rozwój > Program FedEx EarthSmart

 

Program FedEx EarthSmart

Oprócz działań na rzecz poprawy wydajności naszej floty pojazdów i samolotów, koncentrujemy także wysiłki na korzystaniu z energii odnawialnej w naszych obiektach, oferowaniu alternatywnych rozwiązań klientom, pracy nad nowymi technologiami i działaniach na rzecz rozsądnej polityki publicznej.

Nasz program EarthSmart® wprowadzony w 2009 roku pomaga we włączaniu innowacyjnych zrównoważonych praktyk w sposób wykonywania pracy i usług oferowanych klientom. W ramach programu EarthSmart FedEx identyfikuje produkty, usługi, aktywa i inicjatywy, które ustanawiają nowe standardy w zakresie zarządzania i stara się zachęcać członków naszego zespołu i klientów do podejmowania odpowiedzialnych wyborów każdego dnia.

Polityka w zakresie ochrony środowiska

FedEx jest świadomy faktu, że długoterminowa dobra kondycja naszej firmy jest bezpośrednio związana z dobrą kondycją planety i lokalnych społeczności. Stale koncentrujemy się na poszukiwaniu rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, które ograniczą nasz ślad węglowy, jednocześnie będąc przykładem dla innych. W ramach działań w tym kierunku FedEx skupia się na następujących inicjatywach:

 • Zaangażowanie w proces nieustannego doskonalenia w zakresie zarządzania ochroną środowiska.
 • Ocena skutków dla środowiska naturalnego produktów opakowaniowych FedEx, naszej działalności i obiektów, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ograniczanie oddziaływania na środowisko i przywracanie do pierwotnego stanu miejsc, na które nasza działalność miała wpływ.
 • Doskonalenie pracowników w zakresie ochrony środowiska poprzez szczegółowe polityki i procedury, szkolenia i nagradzanie znakomitych rezultatów.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu minimalizacji poziomu generowanych odpadów poprzez działania obejmujące recykling, innowacje i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska.
 • Pomiar wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez wykorzystanie systemu ustalania celów i weryfikowania ich realizacji, audyty, egzekwowanie odpowiedzialności pracowników i sporządzanie odpowiednich raportów dla kierownictwa wyższego szczebla i zewnętrznych interesariuszy.
 • Wdrażanie odpowiedzialności za środowisko naturalne i jego ochronę w codzienną działalność oraz biznesowe procesy decyzyjne.
 • Udział w tworzeniu solidnej polityki w zakresie ochrony środowiska dla sektora transportu i biznesu.
 • Zaangażowanie w przygotowanie planów awaryjnych i reakcji na sytuacje awaryjne w celu minimalizacji potencjalnego oddziaływania naszej codziennej działalności na środowisko naturalne.
 • Wykorzystanie innowacji i technologii do minimalizacji emisji do atmosfery oraz emisji hałasu.
 • Promowanie efektywnego zarządzania w zakresie ochrony środowiska wśród naszych dostawców i wykonawców.
 • Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji w zakresie ochrony środowiska.
 • Promowanie świadomości polityki ochrony środowiska wśród pracowników i społeczeństwa.

Odpowiedzialne pakowanie

Oprócz realizacji naszych własnych celów w zakresie ochrony środowiska, FedEx pracuje także nad oferowaniem rozwiązań zmniejszających ślad węglowy dla naszych klientów i łańcucha dostaw. Pod parasolem programu EarthSmart FedEx Express był pierwszą światową firmą kurierską, która zaoferowała klientom neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla program przesyłki kopert, bez dodatkowej opłaty z tego tytułu. Obniżyło to emisję dwutlenku węgla generowaną w wyniku wysyłek firmowych kopert FedEx od 2012 roku. W roku obrotowym 2016 FedEx Express przesłał ponad 190 000 000 kopert neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, obniżając emisję CO2 o prawie 75 000 ton. Od momentu uruchomienia programu emisja CO2 została obniżona łącznie o 342 000 ton.

Optymalizacja naszych rozwiązań dotyczących opakowań pomaga w redukcji nie tylko naszego śladu węglowego, ale także śladu węglowego naszych klientów. W roku obrotowym 2016 nasza grupa ds. planowania i inżynierii usług opakowaniowych pracowała nad jedenastoma projektami opakowań o właściwych wymiarach, aby pomóc klientom w wyborze odpowiedzialnych rozwiązań dotyczących opakowań dla ich produktów.