Η ομάδα μας

Σας παρουσιάζουμε την ομάδα εκτελωνισμού μας

Σας παρουσιάζουμε την ομάδα εκτελωνισμού μας

Πώς σας βοηθάμε να παρέχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία αποστολής στους πελάτες σας.

Πώς σας βοηθάμε να παρέχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία αποστολής στους πελάτες σας.

Η ομάδα εκτελωνισμού μας παίζει βασικό ρόλο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αποστολές σας εκτελωνίζονται και φτάνουν στον προορισμό τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ομάδα διαθέτει πολλά καθήκοντα, και μπορεί να διαχωριστεί στους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:

Διεθνής

Τις Παγκόσμιες Εμπορικές Υπηρεσίες (GTS), με τις οποίες ολοκληρώνουμε τις δηλώσεις τελωνείου, βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε. Αυτή η ομάδα είναι επίσης υπεύθυνη για την επικοινωνία μαζί σας ή με τον πελάτη σας, ώστε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες ή να λάβουμε επεξηγήσεις, εφόσον ζητηθούν από τις αρχές.

Σχόλια

Την Ομάδα κανονισμών, η οποία εντοπίζει νέους κανονισμούς ή αλλαγές στους κανονισμούς σε κάθε χώρα και επικοινωνεί με κρατικούς φορείς. Αυτή η ομάδα επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι αλλαγές και επισημαίνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα συστήματα και τις διαδικασίες μας, ώστε να συμμορφωνόμαστε με αυτές τις αλλαγές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Επισήμανση ελέγχου

Την Ομάδα συμμόρφωσης, η οποία διασφαλίζει ότι οι κανονισμοί τηρούνται και εφαρμόζονται κατάλληλα. Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η ομάδα μας παίζουν σημαντικό ρόλο στις εσωτερικές μετρήσεις μας και διασφαλίζουν ότι πραγματοποιούμε σωστά τους εκτελωνισμούς.


η ομάδα εκτελωνισμού μας

Η ομάδα εκτελωνισμού εργάζεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας πόρτα-πόρτα της FedEx, με ένα ευρύ φάσμα εξυπηρέτησης που παρέχεται ως βασική υπηρεσία. Οι πελάτες έχουν την επιλογή να διαλέξουν τον δικό τους εκπρόσωπο, εάν έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν μια εξωτερική εταιρεία, αλλά θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τη FedEx. 

Συνήθως, οι ειδικοί μας προετοιμάζουν τις δηλώσεις τελωνείου βάσει των εγγράφων που παρέχει ο αποστολέας, υπολογίζουν τους δασμούς και τους φόρους σύμφωνα με τις τιμολογήσεις των εκάστοτε αρχών και εκτελωνίζουν τις αποστολές μέσω της διαδικασίας εκτελωνισμού. Η ομάδα μας μπορεί επίσης να διαχειριστεί ορισμένες αποστολές που απαιτούν επεξεργασία βάσει ειδικών διαδικασιών εκτελωνισμού, όπως τις προσωρινές εισαγωγές, τις επισκευές και τα προσωπικά αντικείμενα.

Η ομάδα μας διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία και την εξειδίκευση για να σας καθοδηγήσει στις διαδικασίες εκτελωνισμού, και μπορεί να προσαρμόσει την υποστήριξη που παρέχει στις ανάγκες του κάθε ατόμου και τη φύση της αποστολής.