FedEx-varebil

Hva er toll og avgifter?

Hva er toll og avgifter?

Toll og avgifter er en viktig del av internasjonale forsendelser, men kan være forvirrende

Toll og avgifter er en viktig del av internasjonale forsendelser, men kan være forvirrende

Slik påvirker toll og avgifter forsendelsen din

Toll og avgifter kan ha en markant påvirkning på de totale forsendelseskostnadene, så det er viktig å forstå hvordan myndighetene beregner dem, og hvem som er ansvarlig for betalingen. Dette kan spare deg og mottakeren for verdifull tid og arbeid.

Toll og avgifter er pålagt for å beskytte nasjonale inntekter og beskytte lokal industri. Nesten alle forsendelser som krysser internasjonale grenser, er underlagt en beregning av toll og avgifter, der tollere baserer dette på informasjonen som er angitt på handelsfakturaen og andre relevante dokumenter.

Betaling til myndighetene må utføres før forsendelsen frigis fra tollen. Tollgebyrer baseres på:

 • Produktverdi
 • Handelsavtaler (hvis aktuelt)
 • Produksjonsland
 • Beskrivelse av produktet og produktets sluttbruk
 • Produktets HS-kode
 • Landsspesifikke forskrifter

Hva er forskjellen mellom merverdiavgift (mva./VAT) og en vare- og tjenesteavgift (GST)?

De fleste land har en nasjonal avgift som beregnes basert på verdien til varene og tjenestene. Selv om terminologien som brukes i forskjellige land, kan variere, er prinsippet det samme. I noen land, som Canada, USA, Singapore, Australia og New Zealand, er denne avgiften kjent som en vare- og tjenesteavgift (Goods and Services Tax eller GST).

Storbritannia og EU bruker merverdiavgift (mva./VAT). Virksomheter som er mva.-registrerte og fullt skattepliktige, er ikke ansvarlig for den endelige kostnaden for mva. fordi det er en skatt på forbrukerutgifter. Den kan også være kjent i forskjellige land som IVA, TVA, BTW og AFA, men prinsippet er det samme.

Se nettstedet til European Commission Taxation and Customs Union for mva.-satser spesifikke for EU.

GST

Vare- og tjenesteavgift (Goods and Services Tax)

 • Canada
 • USA
 • Singapore
 • Australia
 • New Zealand

VAT

Merverdiavgift

 • Storbritannia
 • Den europeiske union (EU)

Hvordan beregnes toll og avgifter?

Hvordan beregner tollmyndighetene toll og avgifter på importerte varer?

Tollmyndighetene tar hensyn til flere forskjellige elementer ved beregning av toll og avgifter.

Vanligvis baserer de disse beregningene på varebeskrivelsen som er gitt på fraktbrevet, og den tilknyttede HS-koden. Andre faktorer – for eksempel forsendelsens opprinnelse og årsaken til import – kan imidlertid også bidra til den totale verdien. Noen varer er også underlagt andre gebyrer, som særavgift.

I de fleste land beregnes toll ved å ta verdien av forsendelsesinnholdet (pluss eventuell forsikring og en prosentandel av transportkostnadene) og multiplisere den med tollprosenten av produktets tolltariffkode.

Mva. beregnes ved å ta verdien av forsendelsen (pluss fraktkostnaden, toll og landingsgebyr) og multipliserer det med mva.-satsen. Dette kan enten være 20 %, 5 % eller 0 %, avhengig av produktet som sendes.

Verdisetting

Den vanligste verdisettingsmetoden er metoden for transaksjonsverdi. Den baseres på prisen du betaler når du kjøper varene, før de importeres. Du må ha bevis på prisen du betalte for importen, for eksempel en kopi av selgerens faktura.

Hvis de ikke allerede er inkludert i selgerens pris, kan det hende noen av disse kostnadene må legges til i verdien:

 • Levering til grensen
 • Provisjoner (unntatt kjøpsprovisjon)
 • Opphavsrett og lisensgebyrer du har betalt for den importerte varen som en betingelse for salget
 • Beholdere og pakking
 • Eventuelle salgsinntekter forhandleren får
 • Varer og tjenester du gir selgeren gratis eller til en redusert kostnad, for eksempel deler du bruker i de importerte varene, eller utviklings- og designarbeid som trengs for å produsere importen.

Deklarert tollverdi og toll og avgifter

Tollere bruker forsendelsens deklarerte verdi (verdien en utskiper deklarerer på varene som sendes) sammen med en beskrivelse av varene til å bestemme toll og avgifter. Derfor er det så viktig å påse at den deklarerte verdien er riktig på handelsfakturaen, hvis ikke kan tollerne mistenke undervurdering av verdi og etterforske saken. Verdier som deklareres ukorrekt, er en av de vanligste årsakene til tollforsinkelser og tvister om avgifter og skatter. 

Den deklarerte verdien for en forsendelse representerer salgsprisen eller rimelig markedsverdi for innholdet i forsendelsen, selv om varen ikke selges.

Unntak for gaver

Mange land tillater import av gaver tollfritt hvis verdien er mindre enn et bestemt beløp, og hvis gaven som sendes, ikke anses som en regulert eller forbudt vare.

Strenge betingelser gjelder, inkludert:

 • Mottakeren burde være en privatperson.
 • Gaven må sendes uten kostnader for mottaker, og være «en tilfeldig sending».
 • Ordet «gift» må stå på fraktbrevet og på handelsfakturaen.
 • Alle artikler må oppføres med egen verdi og full beskrivelse i tillegg til å merkes som «gift».
 • Artikler som inneholder alkohol og tobakk, vil være gjenstand for særavgifter.
 • Artikler som inneholder mat, er kanskje ikke tillatt eller trenger ytterligere dokumentasjon og kan bli underlagt flere kontroller, som kan føre til ekstragebyrer.

Midlertidig import

Mange land tillater unntak av toll for artikler som importeres eller eksporteres midlertidig, på visse betingelser. Noen vanlige årsaker for midlertidig import er for bruk i utstillinger og messer, import for reparasjon eller opplæringsformål.

Hvordan betaler jeg toll og avgifter?

FedEx utleggsgebyr

Hvis toll og avgifter påløper ved import av en forsendelse, kan FedEx i noen tilfeller betale toll- og avgiftsgebyrene til tollmyndighetene på dine vegne, slik at varene dine kan tollklareres.

Dette medfører et utleggsgebyr, avhengig av toll- og avgiftsbeløpet, som detaljert nedenfor.

Ansvarlig part

Når du fullfører FedEx Express-fraktbrevet, kan du velge hvem som er ansvarlig for betalingen av toll og avgifter – dette kan være avsenderen, mottakeren eller en tredjepart. Hvis du ikke velger hvem som skal betale disse avgiftene på fraktbrevet, blir mottakeren den ansvarlige parten.

Incoterms er avtalen mellom avsenderen og mottakeren om hvem som er ansvarlig for hvilke gebyrer, inkludert toll og avgifter for transporten. Incoterms skal alltid være synlig på handelsfakturaen, for å gjøre hvem som skal betale gebyrene tydelig for myndighetene.

Kunder uten FedEx-konto

Hvis mottakeren ikke har en FedEx-konto, må toll og avgifter betales før varene frigis for levering. Er dette tilfellet, blir forsendelser oppbevart ved bestemmelsesstasjonen inntil betaling har blitt ordnet.

Transportkontrakten med FedEx sier at utskiperen bærer det endelige ansvaret for eventuelle toll og avgifter som tilkommer for forsendelsen. Hvis mottakeren nekter mottak av pakken eller tredjeparts FedEx-kontoinnhaveren nekter å betale for toll og avgifter, vil den opprinnelige utskiperen bli fakturert for beløpet.

Toll- og avgiftsbeløp Utleggsgebyr
0–500 NOK 30 % av toll- og avgiftsbeløpet med et minimum på 50 NOK
500–6000 NOK Et fast gebyr på 150 NOK
Over 6000 NOK 2,5 % av toll- og avgiftsbeløpet

Hvorfor må jeg betale toll og avgifter?

Du forventet kanskje ikke å motta en faktura på toll og avgifter, så vi har satt opp noen vanlige spørsmål for å hjelpe deg med å forstå hva disse gebyrene inkluderer.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt kundeservice.

Hva er toll og avgifter? 

Toll og avgifter fastsettes, anvendes og belastes av myndighetene, og FedEx bruker satsene fastsatt av myndighetene i tolldeklarasjonen.

Toll er en avgift som belastes produkter som sendes over landegrenser og kontrolleres av tollmyndighetene i hvert land. Hensikten med tollen er å påse at kostnaden av importerte varer koster det samme som varer som er produsert lokalt, slik at konkurransen blir rettferdig.

Avgifter er fastsatt på nasjonalt nivå og belastes vanligvis på salgsstedet for varer som selges og kjøpes i et land. Det brukes også på varer som kommer inn i et land, ofte på importtidspunktet eller på salgstidspunktet i opprinnelseslandet.

Avgifter kan refereres til ulikt, avhengig av det enkelte landet. Det er for eksempel VAT – Value Added Tax i Storbritannia, GST – Goods and Services Tax i USA, TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) i Frankrike, BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) i Nederland og Umsatzsteuer eller USt i Tyskland. 

Hvordan beregnes toll og avgifter?

Toll og avgifter avhenger av HS-koden og opprinnelseslandet. Vanligvis er avgiften en prosentandel av varenes verdi, og noen varer er nullratet i noen land, for eksempel barneklær/sko/bøker og matvarer.

Vanligvis baseres beregningene på varebeskrivelsen som er gitt på handelsfakturaen og HS-koden. Andre faktorer, som opprinnelse og årsak til import, kan imidlertid også bidra til den totale verdien og prosentandelen av toll og avgifter som pålegges. Noen varer er også underlagt andre gebyrer, som særavgift, som er en tilleggsskatt basert på mengde. Eksempler på slike varer er alkohol, tobakk og olje. Varer som er underlagt handelsforsvarstiltak og en rekke andre restriksjoner, kan også gi ekstra gebyrer.

Hvordan beregnes toll?

Toll beregnes mot verdien av innholdet i forsendelsen som er oppgitt på handelsfakturaen, sammen med eventuelle forsikringskostnader og en prosentdel av transportkostnaden. Sammen er disse kjent som tollverdien. Denne verdien multipliseres deretter med tollprosenten til HS-koden til varene, som er oppgitt av utskiperen.

Hvem må betale? 

Vanligvis finnes det to måter å betale myndighetene på. Det første alternativet er at mottakeren betaler myndighetene for toll og avgifter direkte, vanligvis ved importtidspunktet. Mva. i noen land kan utsettes avhengig av inntektsprosedyren i importlandet. Toll må betales ved importtidspunktet til myndighetene, unntatt ved spesifikke tollprosedyrer som er godkjent på forhånd.

Det andre alternativet er at FedEx betaler dette til myndighetene på vegne av mottakeren. Dette betales vanligvis med vår egen kredittkonto som fungerer på samme måte som en bankkonto, med en direkte betaling til myndighetene. Deretter sender vi faktura til mottakeren for denne betalingen med et utleggsgebyr for tjenesten, med mindre Incoterms melder at utskiperen betaler.

Hva er utleggsgebyret?

FedEx kan betale toll og avgift på dine vegne for å sørge for at vi kan levere ut forsendelsen din så raskt som mulig. Dette medfører et administrasjonsgebyr, også kjent som et utleggsgebyr (som er blant våre tilleggsgebyrer). Se vår side for gebyrer for tilleggsklareringstjenester for å se belastningen i destinasjonslandet ditt.

Hvorfor fikk jeg ikke beskjed av FedEx om dette ved levering? 

Når det er mulig, vil vi kontakte deg på forhånd med en estimert kostnad for toll og avgifter før forsendelsen din vurderes av lokale myndigheter. Det er likevel ikke alltid mulig, og det skjer ofte at vi ikke er klar over gebyrene som ilegges før etter at vi har levert pakken din.

Jeg forhåndsbetalte toll og avgifter før levering, så hvorfor blir jeg belastet av dere?

Toll pålegges vanligvis av myndighetene ved importtidspunktet. Hvis du har betalt toll til leverandøren og dette ikke er tydelig merket på papirarbeidet gitt av utskiperen, er ikke FedEx klar over dette. Du må diskutere dette med leverandøren og sørge for at riktig Incoterms brukes på handelsfakturaen for fremtidige forsendelser.

Hvorfor har dere sendt faktura for et annet beløp for toll og avgifter enn det dere opprinnelig estimerte?

På importtidspunktet kan det være at du vil bli belastet med et estimert beløp. Dette regnes ut før lokale myndigheter vurderer forsendelsen din. Hvis estimatet er lavere enn det endelige gebyret, må du betale forskjellen, og hvis det er høyere, vil vi tilbakebetale forskjellen.

Hvis beløpet på fakturaen er forskjellig fra beløpet du forhåndsbetalte, ta kontakt med FedEx kundeservice.

Jeg tror utskiper betalte for alle gebyrer relatert til denne forsendelsen, så hvorfor belastes jeg?

Utskiperen indikerer hvem som skal betale hvilke gebyrer, ved hjelp av passende Incoterms på fraktbrevet og handelsfakturaen. FedEx følger instruksjoner fra utskiperen og kan ha belastet deg hvis Incoterms som brukes, indikerer at mottakeren skal betale toll og avgifter. Hvis du mener at utskiperen skal betale disse gebyrene, ,må du i første omgang diskutere dette med vedkommende. Utskiperen må påse at Incoterms er riktig og tydelig merket på papirene for fremtidige forsendelser.

Gjelder toll og avgifter når jeg er midlertidig besøkende i et land?

Du må betale toll og avgifter, men kan ha rett på å kreve avgiftene tilbake når du drar, avhengig av det enkelte landet og situasjonen din. Kontakt Kundeservice for å få mer informasjon.

Gjelder toll og avgifter når jeg kjøpte varene på nett?

Prisene som annonseres på nettsteder, inkluderer ofte ikke toll og avgifter. Dette gjør at produkter kan virke billigere når de sammenlignes med lokale priser, så vær obs og se etter andre tillagte gebyrer som kan pålegges ved importtidspunktet.

Gjelder toll og avgifter hvis forsendelsen er en gave? 

Noen land tillater import av gaver uten toll og avgifter, men de har ofte strenge kriterier som må følges, inkludert:

 • Avsender må være en privatperson, og mottaker må ta imot leveransen på en privat adresse.
 • Gaven må sendes fraktfritt og være «en tilfeldig sending».
 • Fraktbrevet og handelsfakturaen må merkes med «gift», og du må gi en detaljert beskrivelse av hva gaven er.
 • Alle varer må oppføres med full beskrivelse og verdi.

Ikke alle land tillater gaver, så du må sjekke regler og forskrifter i destinasjonslandet.

Merk at artikler som inneholder alkohol og tobakk, vil være gjenstand for særavgifter. Artikler som inneholder mat, eller andre kontrollerte artikler kan trenge ytterligere dokumentasjon og bli underlagt flere kontroller, som kan føre til ekstragebyrer.

Må jeg betale toll og avgifter hvis jeg sender vareprøver?

Vareprøver kan importeres til et land uten toll og avgifter så lenge de overholder spesifikke betingelser, inkludert:

 • Varene må kun kunne brukes som prøver, f. eks. én hanske eller en tekstilprøve
 • De er av minimal verdi
 • De er ment for å skaffe bestillinger for den type varer som er representert

Artikler må være tydelig merket som en vareprøve (sample) på handelsfakturaen og alt annet papirarbeid som følger med forsendelsen. Dette lar FedEx formidle dette til myndighetene og kreve unntak for toll og avgifter.

Må jeg betale toll og avgifter hvis varene er brukte?

Toll og avgifter kan også gjelde for brukte varer. Varer kvalifisert som antikviteter eller original kunst, kan få en redusert mva.-sats avhengig av nasjonale forskrifter og om varene oppfyller bestemte kriterier. En erklæring som bekrefter alder og kunstverk, er ofte nødvendig på fakturaen eller annen dokumentasjon for å bekrefte statusen. Se tollmyndighetens nettsted for destinasjonen, eller sjekk med kunden din for å bekrefte om varene dine oppfyller kriteriene.

Jeg ønsker ikke forsendelsen lenger, så hva skjer med toll og avgifter?

For å bli klassifisert som avvist import må forsendelsen din overholde strenge regler, for eksempel:

 • Varene er defekte eller er ødelagt før de er tollklarert.
 • De samsvarer ikke med leverandørens kontraktsvilkår.
 • Krav må fremsettes før varene returneres eller ødelegges.
 • Krav må fremsettes innen tolv måneder etter at varene først kom til myndighetene.

Du må betale eventuelle toll og avgifter til FedEx og rette et krav direkte til myndighetene for å avvise forsendelsen.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Mer informasjon om toll og avgifter 
Kontakt Tolletaten på 22 86 03 12, eller besøk toll.no.

Råd til forbrukere om produkter solgt av selskaper utenfor Norge
Kontakt Forbrukerrådet på 22 40 05 00, eller besøk deres nettsted.

Jeg har en generell forespørsel om faktura eller konto
Klikk her for å sende informasjonen din online, eller kontakt kundeservice på 63 94 03 00

Bankens automatiske avregningssystem

BACS

Send en betalingsmelding via e-post til remit@fedex.com eller via faks til 02476 835850.

Kontonummer:
61418637 Bank: HSBC Bank PLC
Sorteringskode:
40-02-50
Kontonavn:
FedEx Express UK Limited

VIKTIG! Inkluder fakturanummeret ditt når du utfører betalingen

Online betaling

Kreditt- eller debetkort

Bruk vår automatiserte tjeneste ved å ringe 63 94 03 00

Husk å ha fakturanummeret ditt tilgjengelig.

All informasjon er korrekt ved tidspunkt for publisering, og Federal Express Europe Inc påtar seg intet ansvar for informasjon relatert til tredjeparts kontaktdetaljer som endrer seg uten forhåndsvarsling. Tolletaten tar den endelige avgjørelsen for all import. Vilkår for Federal Express Europe Inc-fakturaen står på baksiden av fakturaen.