Warunki Programu „Wysyłaj więcej, oszczędzaj więcej” | FedEx Express Europe

1. Zastosowanie. „Uczestnicy” Programu to obecni klienci FedEx, zaproszeni drogą mailową, aby „wysyłać więcej i oszczędzać więcej” z FedEx. Jeśli Uczestnicy kontynuują realizację wysyłek za pośrednictwem FedEx, uznaje się, że akceptują niniejszy Regulamin Programu.

2. Czas trwania. Program rozpoczyna się w dniu, w którym Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z zaproszeniem i trwa według uznania FedEx, aż do odwołania. 

3. Zniżka promocyjna na trzy miesiące.

a. Przez trzy miesiące od daty rozpoczęcia Programu („Okres wstępny”) wszyscy Uczestnicy otrzymują zniżkę 45% („Zniżka promocyjna”) od Stawek standardowych FedEx Express za Przesyłki objęte promocją (definicja poniżej) niezależnie od liczby przesyłek. Zniżka promocyjna ma zastosowanie do opłat przewozowych za Przesyłki objęte promocją i nie ma zastosowania do żadnych innych opłat, w tym m.in. dopłat paliwowych, ceł, podatków i innych.

b. „Przesyłki objęte promocją” oznaczają przesyłki importowe i eksportowe (z wyjątkiem przesyłek obciążających opłatami stronę trzecią) w ramach usług FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International Priority Freight (IPF) i FedEx International Economy Freight (IEF). Jeden lotniczy list przewozowy oznacza jedną przesyłkę, a przesyłka wieloczęściowa stanowi jedną przesyłkę.

c. Dla uniknięcia wątpliwości: Zniżka promocyjna nie ma zastosowania do następujących usług FedEx: FedEx 10 kg Box i FedEx 25 kg Box, stawka spot, FedEx International Priority Direct Distribution (IPD), FedEx International Economy Direct Distribution (IED) i FedEx International First (INF).

d. Zniżka promocyjna nie jest udzielana Uczestnikom, którzy mają zaległe nieopłacone faktury.

4. Poziomy zniżki ilościowej.

a. Gdy dobiegnie końca Okres wstępny, Uczestnicy uzyskują uprawnienie do „Zniżki ilościowej”, która zależy od Średnich miesięcznych wydatków Uczestnika (definicja poniżej). Zniżka ilościowa będzie zależeć od Średnich miesięcznych wydatków Uczestnika zgodnie z kwotami zniżki procentowej wskazanymi w wysłanej do Uczestnika wiadomości e-mail z zaproszeniem do Programu.

b. Zniżka ilościowa ma zastosowanie do wydatków Uczestnika na opłaty przewozowe za Przesyłki objęte zniżką ilościową (definicja poniżej) i nie ma zastosowania do żadnych innych opłat, w tym m.in. dopłat paliwowych, ceł, podatków i innych.

c. Zniżka ilościowa nie jest udzielana Uczestnikom, którzy mają zaległe nieopłacone faktury.

d. FedEx oblicza „Średnie miesięczne wydatki” w następujący sposób:

i. W zastosowaniu do pierwszego miesiąca po zakończeniu Okresu wstępnego Średnie miesięczne wydatki są obliczane w oparciu o wydatki brutto Uczestnika na opłaty przewozowe w Okresie wstępnym.

ii. Później Średnie miesięczne wydatki są obliczane w oparciu o skumulowane wydatki brutto Uczestnika na opłaty transportowe od daty rozpoczęcia Programu do zakończenia i z włączeniem poprzedzających 12 miesięcy z zachowaniem ciągłości.

e. „Przesyłki objęte zniżką ilościową” oznaczają przesyłki importowe i eksportowe realizowane przez Uczestnika w ramach usług International Priority (do 15 kg) i International Economy (do 15 kg). Te usługi są dostępne dla uzyskanych poziomów Zniżki nabytej.

f. Zniżka ilościowa ma zastosowanie do Stawek standardowych FedEx Express obowiązujących w dniu wysyłki dla Przesyłek objętych zniżką ilościową. Uczestnicy mogą sprawdzić Zniżkę ilościową, która ma zastosowanie do ich przesyłek, na fakturze FedEx lub w narzędziu arkuszy stawek FedEx Rate po zalogowaniu się na swoje konto wysyłkowe FedEx.

5. Informacje ogólne.

a. Zniżka promocyjna i Zniżka ilościowa mają zastosowanie tylko do uprawnionych przesyłek realizowanych z jednego konta wysyłkowego FedEx Uczestnika. Łączenie przesyłek z kilku kont jest niedozwolone i takie połączone przesyłki nie są uprawnione do Zniżki promocyjnej ani Zniżki ilościowej.

b. Zniżka promocyjna i Zniżka ilościowa nie mogą być łączone z żadnymi innymi zniżkami wysyłkowymi lub ofertami udostępnianymi przez FedEx.

c. Warunki przewozu FedEx Express obowiązujące w dniu wysyłki, wskazane w odpowiednim lotniczym liście przewozowym FedEx Express i opublikowane w witrynie fedex.com, mają zastosowanie do przesyłki. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy warunkami przewozu a niniejszymi postanowieniami, warunki przewozu mają charakter nadrzędny.

d. W razie jakichkolwiek rozbieżności związanych z Programem, decyzja podjęta według wyłącznego uznania FedEx, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, jest ostateczna. FedEx nie ma obowiązku udzielić Uczestnikom jakichkolwiek korzyści określonych w niniejszym dokumencie, jeśli jest to sprzeczne z jakimikolwiek obowiązującymi przepisami lub prawem.

e. FedEx zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia i/lub zakończenia zniżek oferowanych w ramach niniejszego Programu, zmiany stawek standardowych FedEx Express opublikowanych na stronie fedex.com oraz wprowadzania dopłat (w szczególności dopłat paliwowych) w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia, w pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo.

f. FedEx zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, w pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo.