laptop

Zmiany zasad dotyczących podatku VAT w UE

Zmiany zasad dotyczących podatku VAT w UE

Unia Europejska wprowadza ważne zmiany w swoich przepisach VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r.

Unia Europejska wprowadza ważne zmiany w swoich przepisach VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r.

Których przedsiębiorstw będzie dotyczyła zmiana?

Zmiany te wpłyną na wszystkie przedsiębiorstwa, a w szczególności na sektor B2C (business-to-consumer) oraz internetowe platformy handlowe, w tym platformy z oraz spoza UE, które sprzedają towary klientom z UE*.

Zmiany te mogą skutkować uproszczeniem procedur i ograniczeniem obciążeń administracyjnych. Mogą także wpłynąć na inne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

Trzy najważniejsze zmiany to:


Ikona funta

Wielka Brytania wprowadziła zmiany zasad dotyczących podatku VAT już w styczniu 2021 r. w związku z wyjściem z UE. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz nasz poradnik


1. Zniesienie zwolnienia z VAT importu towarów o wartości do 22 EUR

Co to oznacza?

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie towary importowane do UE będą podlegać podatkowi VAT, bez względu na ich wartość. W przypadku przesyłek o wartości 150 EUR lub niższej, podatek może zostać naliczony w momencie sprzedaży za pomocą nowego punktu kompleksowej obsługi (IOSS) lub pobrany od klienta końcowego przez podmiot zgłaszający wartość celną (FedEx). 

Firmy działające w UE, które sprzedają przez Internet towary znajdujące się poza Unią klientom na terenie UE, mogą korzystać z IOSS. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat punktu kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS), odwiedź stronę internetową Komisji Europejskiej.

Jak wpłynie to na moją firmę?

Zniesienia progu wartości 22 EUR nie będzie dotyczyć unijnych przedsiębiorstw sprzedających towary z państw członkowskich UE. Jednak unijne przedsiębiorstwa sprzedające towary importowane do UE nie będą już mogły importować przesyłek o wartości poniżej 22 EUR wolnych od podatku VAT.

Ikona pomysłu

Jak wygląda to w praktyce?

Scenariusz

Sklep internetowy z Niemiec sprzedaje parę skarpet o wartości 10 EUR klientowi z UE, który również znajduje się w Niemczech. Skarpety mają być wysłane do klienta z Chin.

Przed 1 lipca 2021 r.

Przesyłka może być importowana do UE bez podatku VAT, ponieważ całkowita wartość towarów jest mniejsza niż 22 EUR.

Po 1 lipca 2021 r.

Wszystkie przesyłki będą podlegały podatkowi VAT niezależnie od ich wartości. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju zamieszkania kupującego.

2. Wprowadzenie punktu kompleksowej obsługi OSS (One Stop Shop)

Co to oznacza?

Firmy nie będą już musiały rejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju UE, w którym prowadzą działalność sprzedażową, jeśli zarejestrują się w OSS. Ale wprowadzenie OSS oznacza także zniesienie systemu progów VAT dla sprzedaży na odległość. Oznacza to, że firmy będą musiały naliczać podatek VAT w kraju zamieszkania klienta w UE już od pierwszej transakcji, a nie po osiągnięciu określonego progu.

Jak wpłynie to na moją firmę?

Zamiast rejestrować się jako podatnik VAT w wielu krajach UE, firmy będą mogły wypełnić kwartalne zgłoszenie OSS, wyszczególniające całą ich sprzedaż klientom na terenie UE. VAT będzie wówczas płacony na rzecz ich krajowego organu podatkowego, który następnie będzie go przekazywać do odpowiednich krajów.

Może to zredukować stopień skomplikowania i koszty przestrzegania przepisów VAT w wymiarze transgranicznym dla sprzedawców internetowych oraz potencjalnie ułatwić handel między państwami.

Jako wyjątek od ogólnej reguły, przedsiębiorstwa z UE założone w jednym kraju członkowskim UE sprzedające za granicę towary o wartości niższej niż 10 000,00 EUR rocznie (sprzedaż towarów B2C i niektóre usługi) mogą naliczać krajową stawkę VAT i zgłaszać sprzedaż w deklaracji VAT właściwej dla ich kraju.

Ikona pomysłu
Jak wygląda to w praktyce?
Scenariusz

Francuska firma e-commerce sprzedaje produkty elektroniczne klientom w pięciu innych krajach UE, gdzie wartość sprzedaży przekracza 10 000,00 EUR.

Przed 1 lipca 2021 r.

Firma jest zobowiązana do zarejestrowania i rozliczenia podatku VAT w każdym kraju UE oraz do naliczania klientom krajowej stawki podatku VAT, jeśli sprzedaż w kraju przekracza określony miejscowy roczny próg obrotów.

Po 1 lipca 2021 r.

Firma może zrezygnować z zagranicznej rejestracji VAT i zadeklarować odpowiednią sprzedaż konsumentom w UE za pośrednictwem jednej deklaracji VAT OSS w kraju UE, w którym jest zarejestrowana. Musiałaby naliczyć podatek VAT zgodnie z krajową stawką VAT klienta, niezależnie od całkowitej kwoty sprzedaży w kraju docelowym.


Ikona informacji

Aby zarejestrować się w systemie One Stop Shop (OSS), firmy powinny zarejestrować się na portalu OSS właściwym dla swojego kraju (państwa członkowskiego UE) od 1 kwietnia 2021 r.


3. Niektóre platformy handlowe staną się podmiotami pobierającymi podatek VAT

Co to oznacza?

Podmioty handlowe zgodnie z nowymi zasadami UE dotyczącymi podatku VAT to np. platformy internetowe, które umożliwiają transakcje handlowe. Pozwalają one sprzedającym sprzedawać towary bezpośrednio klientom.

Niektóre platformy handlowe (nie zaś korzystający z nich sprzedawcy) będą teraz zobowiązane do pobierania, zgłaszania i odprowadzania należnego podatku VAT. Pobieranie podatku VAT przez platformy handlowe będzie miało zastosowanie w następujących transakcjach:

  • Import B2C przesyłek o wartości 150 EUR lub niższej do UE (gdzie platforma handlowa zdecydowała się na IOSS).
  • Wewnątrzunijna i krajowa sprzedaż towarów przez sprzedawców znajdujących się poza UE klientom na terenie UE.
Jak wpłynie to na moją firmę?

W przypadku importu B2C przesyłek o wartości 150 EUR, gdzie platforma handlowa zdecydowała się na IOSS, firmy sprzedające przez nią muszą korzystać z numeru IOSS platformy handlowej i podać go stronie odpowiedzialnej za przygotowanie zgłoszenia celnego (np. FedEx).

Firmy korzystające z kilku platform handlowych do sprzedaży swoich towarów powinny prowadzić przejrzystą dokumentację sprzedaży prowadzonej przez każdą z nich. Powinny również podać odpowiedni numer IOSS dla każdej sprzedaży stronie wykonującej zgłoszenie celne.

Firmy spoza UE korzystające z internetowych platform handlowych do wewnątrzunijnej i krajowej sprzedaży towarów konsumentom wewnątrz UE będą mogły wyrejestrować się z rejestru VAT w państwach członkowskich UE, ponieważ to platforma zostanie uznana za dostawcę towarów, a zatem będzie odpowiedzialna za pobieranie podatku VAT. Może to zmniejszyć obciążenie administracyjne sprzedawców spoza UE.

Ikona pomysłu
Jak wygląda to w praktyce?
Scenariusz

Firma e-commerce spoza UE sprzedaje wazon o wartości 90 EUR klientowi w UE ze swojego magazynu w UE, za pośrednictwem internetowej platformy handlowej.

Przed 1 lipca 2021 r.

Firma spoza UE, która sprzedaje wazon, jest odpowiedzialna za naliczenie klientowi podatku VAT i przekazanie go właściwym organom.

Po 1 lipca 2021 r.

Platforma, na której wazon jest sprzedawany, jest odpowiedzialna za pobranie podatku VAT od klienta i upewnienie się, że zostanie on przekazany właściwym organom.


Ikona informacji

Więcej informacji na temat korzystania z systemu OSS można uzyskać w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Informacje dla sprzedających znajdują się tutaj, a informacje dla internetowych platform handlowych są dostępne tutaj.


*Do krajów UE należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Zgodnie ze wspólnym protokołem Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, Irlandia Północna będzie nadal podlegać przepisom UE dotyczącym podatku VAT. Oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyły również towarów importowanych do Irlandii Północnej z reszty świata.

Przedstawione informacje nie stanowią i nie mają stanowić porady prawnej i/lub podatkowej; niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje mogą nie być aktualne pod względem prawnym lub innym. Odbiorcom zaleca się konsultację z własnym doradcą w celu uzyskania konkretnych porad prawnych i/lub podatkowych. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za działania podjęte lub niepodjęte w oparciu o zawartość tej strony. Treść dostarczana jest na zasadzie „as is” (taka, jaka jest); nie zaświadczamy, że jest wolna od błędów.