ludzie rozmawiający przed laptopem

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia

Umowa dotycząca informacji w usłudze FedEx® Reporting Online („Umowa”)

Poniżej przedstawiono warunki, na jakich można korzystać z FedEx Reporting Online. Prosimy uważnie przeczytać te informacje. Jeśli wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków, musisz potwierdzić swoją zgodę poniżej.

Po potwierdzeniu niniejszy dokument będzie stanowił umowę prawną („Umową”) zawartą między FedEx Express International B.V. i jej podmiotami powiązanymi („FedEx”) a Tobą („Klientem”). Potwierdzenie niniejszej umowy w formie elektronicznej poniżej stanowi akceptację warunków i postanowień niniejszej umowy przez klienta. Należy wydrukować kopię niniejszej umowy i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Preambuła

1. FedEx posiada określone zastrzeżone i poufne informacje dotyczące działalności wysyłkowej Klienta prowadzonej za pośrednictwem FedEx.

2.  Klient zamierza uzyskać takie informacje w celu przeanalizowania swojej działalności wysyłkowej prowadzonej za pośrednictwem FedEx. Biorąc pod uwagę wzajemne zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie, FedEx i Klient uzgadniają, co następuje:

Część 1. Informacje

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy FedEx udziela Klientowi niewyłącznego, nieodpłatnego prawa i licencji do korzystania z informacji oraz wszelkiej związanej z nimi dokumentacji (zwanych łącznie „Informacjami”) dostarczonych przez firmę FedEx w celu analizy działalności wysyłkowej prowadzonej za pośrednictwem firmy FedEx i jej spółek zależnych.

2. FedEx zamierza przekazywać Informacje za pośrednictwem strony internetowej, ale może zmienić sposób ich przekazywania według własnego uznania.

 

Część 2. Wykorzystanie

Klient będzie korzystał z Informacji wyłącznie w celu analizy trendów w działalności wysyłkowej Klienta prowadzonej za pośrednictwem FedEx. Klient będzie stosował się do wszelkich instrukcji dostarczanych okresowo przez FedEx dotyczących dostępu i wykorzystania Informacji.

 

Część 3. Konserwacja i aktualizacje

FedEx według własnego uznania może w dowolnym momencie zmodyfikować układ plików, sposób dostarczenia oraz charakter i ilość dostarczonych informacji.

 

Część 4. Zwolnienie z odpowiedzialności

Klient zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i bronić spółkę dominującą oraz jej spółki zależne, a także każdego z ich pracowników, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami (w tym przypadkowymi i następczymi), kosztami, wydatkami, pozwami i zobowiązaniami (zwanymi łącznie „Roszczeniami”), w tym przed zapłatą uzasadnionych honorariów adwokackich wynikających z korzystania przez Klienta z Informacji w jakikolwiek sposób, w tym bez ograniczeń, przed kosztami i wydatkami poniesionymi przez Klienta w związku z modyfikacją jego wewnętrznych systemów komputerowych w celu korzystania z Informacji.

 

Część 5. Poufność

Klient będzie przechowywał wszystkie informacje z zachowaniem ścisłej poufności, nie będzie ich wykorzystywał inaczej niż w związku z przysługującymi mu na mocy niniejszej Umowy prawami, a jego pracownicy będą związani takimi samymi zobowiązaniami do zachowania poufności dotyczącymi niniejszej Umowy co Klient. Klient nie udostępni ani nie przekaże Informacji w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody FedEx.

 

Część 6. Ryzyko utraty

Klient ponosi wszelkie ryzyko straty lub szkody wynikające z korzystania z Informacji.

 

Część 7. Rozwiązanie umowy

Niniejsza umowa będzie obowiązywać do czasu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Klient nie będzie dalej korzystał z Informacji. FedEx może zaprzestać udostępniania Informacji w dowolnym momencie i nie jest zobowiązany do udostępniania jakichkolwiek Informacji w całości ani w części. Zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności i zachowania poufności zawarte kolejno w częściach 4 i 5 powyżej pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

Część 8. Zrzeczenie się gwarancji

1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Informacji odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. Informacje są podane w takim stanie, w jakim są. FedEx nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, również w kontekście przydatności do określonego celu.

2. W żadnym wypadku, w tym w wyniku zaniedbania, FedEx nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające albo związane z wykorzystaniem bądź posiadaniem informacji przez Klienta, w tym, bez ograniczeń, za szkody specjalne, przypadkowe lub następcze oraz wynikające z utraty możliwości korzystania, utraty danych, utraty zysków albo utraty działalności, nawet jeśli FedEx otrzymał informację o możliwości wystąpienia takich szkód. FedEx nie gwarantuje, że informacje spełnią wszystkie wymagania klienta, będą one wolne od błędów ani zostaną poprawione. FedEx nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystania lub wyników wykorzystania informacji w zakresie ich poprawności, dokładności ani wiarygodności. Żadna ustna ani pisemna informacja udzielona przez FedEx lub osobę upoważnioną nie stanowi gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

3. Wszystkie przesyłki oraz wszelkie roszczenia związane z takimi przesyłkami muszą być dokonywane zgodnie z warunkami przewozu zawartymi w odpowiednim przewodniku po usługach FedEx, cenniku lub innych obowiązujących warunkach przewozu FedEx.

 

Część 9. Cesja

Klient nie może dokonać cesji swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody FedEx.

 

Część 10. Modyfikacje

Niniejsza Umowa może być modyfikowana wyłącznie przez FedEx w dowolnej chwili i po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Warunki niniejszej Umowy będą miały charakter nadrzędny, jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w dokumentacji dostarczonej przez FedEx w związku z Informacjami są sprzeczne z niniejszą Umową.