notebook

Zmeny EÚ pravidiel pre DPH

Zmeny EÚ pravidiel pre DPH

Európska únia prijala dôležité zmeny v pravidlách pre DPH, ktoré začali platiť 1. júla 2021

Európska únia prijala dôležité zmeny v pravidlách pre DPH, ktoré začali platiť 1. júla 2021

Ktorých spoločností sa to týka?

Týka sa to všetkých spoločností, ale najmä tých, ktoré sú zamerané na predaj typu firma – spotrebiteľ (B2C) a online trhov, ktoré predávajú zákazníkom v EÚ a to tak tých so sídlom v EÚ ako aj mimo EÚ.*

Tieto zmeny môžu viesť k jednoduchším postupom a zníženiu administratívneho zaťaženia. Mohlo by to mať aj širšie dôsledky na spôsob podnikania v rámci EÚ.

Tri najväčšie zmeny sú:


Ikona libry

Spojené kráľovstvo už zaviedlo zmeny do svojich pravidiel pre DPH v januári 2021, po svojom odchode z EÚ. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zmenách, stiahnite si našu príručku


1. Zrušenie výnimky importnej DPH do hodnoty 22 EUR

Čo to znamená?

Od 1. júla 2021 sa DPH uplatňuje na všetok komerčný tovar importovaný do EÚ bez ohľadu na jeho hodnotu. V prípade zásielok s hodnotou do 150 EUR môže byť táto účtovaná buď v čase predaja prostredníctvom Import One-Stop Shop (IOSS) – nového jednotného kontaktného miesta pre import, alebo sa môže získať od koncového zákazníka prostredníctvom colného deklaranta (FedEx).

Spoločnosti v rámci EÚ predávajúce online zákazníkom v EÚ tovar, ktorý pochádza z oblastí mimo EÚ, môžu požiadať o používanie IOSS. Ak sa chcete dozvedieť viac o IOOS (Import One Stop Shop), pozrite si webovú stránku Európskej komisie.

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Zrušenie nízkej prahovej hodnoty 22 EUR nemá dopad na spoločnosti EÚ, ktoré predávajú tovar v rámci členských štátov EÚ. Spoločnosti EÚ, ktoré predávajú tovar dovážaný do EÚ, však už nemôžu importovať zásielky v hodnote do 22 EUR s nulovým DPH.

Ikona nápadu

Ako to bude fungovať v praxi?

Scenár

Online spoločnosť v Nemecku predáva jeden pár ponožiek v hodnote 10 EUR spotrebiteľovi v EÚ, ktorý tiež sídli v Nemecku. Tento pár ponožiek sa spotrebiteľovi posiela z Číny.

Pred 1. júlom 2021

Zásielka sa môže do EÚ importovať bez DPH, keďže je celková hodnota tovaru nižšia ako 22 EUR.

Po 1. júli 2021

DPH sa uplatňuje na všetky zásielky bez ohľadu na ich hodnotu. DPH sa uplatňuje v sadzbe stanovenej krajinou trvalého pobytu spotrebiteľa.


Ikona informácií

Spoločnosti z EÚ, ktoré spotrebiteľom v EÚ predávajú tovar od odosielateľov mimo EÚ – v podobe zásielok s hodnotou do 150 EUR –, môžu využiť voliteľné IOSS. Vďaka tomu môžu predajcovia účtovať DPH v okamihu predaja a priamo ju odoslať príslušným orgánom. Celý proces môže v dôsledku toho byť pre spotrebiteľa jednoduchší a transparentnejší, čo pomôže zefektívniť colné procesy. Ak IOSS nepoužijete, FedEx vyberie DPH od zákazníka ešte pred doručením zásielky a zaplatí ho príslušným orgánom.

Ak chcete túto službu od 1. júla 2021 využívať, musíte sa zaregistrovať na IOSS v členskom štáte EÚ a pri objednávaní uviesť vaše číslo IOSS v online nástroji, cez ktorý si objednávate prepravu príslušných B2C e-commerce zásielok. Pôjde o zásielky s hodnotou do 150 EUR od odosielateľov mimo EÚ, ktoré sa posielajú priamo spotrebiteľom v EÚ (a nepodliehajú spotrebnej dani).

FedEx/TNT potom toto číslo poskytne colnému úradu v rámci colného vyhlásenia.

Ak predávate tovar (od odosielateľa mimo EÚ) prostredníctvom trhu, ktorý požiadal o použitie IOSS, musíte použiť číslo IOSS daného trhu a predložiť ho subjektu zodpovednému za colné vyhlásenie (FedEx).

Ak použijete na objednávanie prepravy niektorú z našich automatizovaných platforiem, svoje číslo IOSS môžete zadať pri objednávaní zásielky. Prosím, pamätajte, že vyžadujeme iba 12 číslic čísla IOSS, nepridávajte slovo „IOSS“. Podrobné pokyny ako na to závisia od platformy, ktorú používate:

Ak používate Modernized FedEx Ship ManagerTM na adrese fedex.com alebo myTNT 2, svoje číslo IOSS zadajte do políčka pre ID odosielateľa alebo DIČ odosielateľa.
Ak používate Toolbox, svoje číslo IOSS zadajte do políčka pre DPH.
Ak používate softvér Global Ship Manager, svoje číslo IOSS zadajte do políčka pre DPH/colné ID/EIN.
Ak používate služby FedEx Web Services, svoje číslo IOSS zadajte do políčka TIN.
Ak používate TNT ExpressConnect, svoje číslo IOSS zadajte do políčka pre DPH.
Ak používate naše integrované riešenie na vytvorenie dátového súboru EDI TNT NFF, svoje číslo IOSS zadajte do políčka pre DPH.
Ak na prepravu použijete prispôsobené riešenie TNT EDI, budete musieť kontaktovať svojho obchodného reprezentanta, ktorý zaistí, aby vás kontaktoval niekto z nášho tímu pre zákaznícke technológie. 
Ak máte váš systém integrovaný s niektorým z našich štandardných nástrojov, možno budete musieť prispôsobiť mapovanie svojich údajov príslušnému políčku. Ak to bude potrebné, oslovte svojho obchodného reprezentanta, ktorý zaistí, aby vás kontaktoval niekto z nášho tímu pre zákaznícke technológie.
Ak tovar posielate prostredníctvom tretieho poskytovateľa, mali by ste ho kontaktovať, aby vám poskytol potrebné informácie týkajúce sa vašej platformy.

Ak na posielanie tovaru používate riešenie, ktoré nie je uvedené vyššie, a chcete využívať IOSS, budete musieť prejsť na platformu, ktorá to umožňuje – napríklad Modernized FedEx Ship ManagerTM na fedex.com alebo MyTNT 2.

Ak číslo IOSS nebude na základe uvedených pokynov zadané v momente vytvárania objednávky a odosielateľ použije inú neštandardnú metódu na oznámenie čísla IOSS, FedEx nedokáže zaručiť, že bude toto číslo použité. V takomto prípade sa môže zákazníkovi/príjemcovi účtovať DPH.

FedEx a TNT môžu akceptovať len to číslo IOSS, ktoré bolo poskytnuté prostredníctvom jedného z našich automatizovaných online riešení. Ak chcete používať IOSS, nemôžete používať manuálne (papierové) prepravné listy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o IOOS, pozrite si webovú stránku Európskej komisie.


2. Zavedenie One-Stop Shop (OSS)

Čo to znamená?

Spoločnosti sa už nemusia registrovať na DPH v každej krajine EÚ, kde predávajú, ak sa zaregistrujú na OSS. Spolu so zavedením OSS však EÚ zrušil aj režim DPH prahov pre predaj na diaľku. Znamená to, že spoločnosti musia uplatňovať sadzbu DPH tej krajiny EÚ, v ktorej sídli spotrebiteľ, a to hneď od prvého predaja a nie až po dosiahnutí určitej prahovej hodnoty.

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Namiesto registrácie pre DPH vo viacerých krajinách EÚ môžu spoločnosti vyplniť štvrťročný OSS formulár, v ktorom uvedú všetky svoje relevantné predaje zákazníkom v rámci EÚ. DPH sa zaplatí ich domovskému daňovému úradu, ktorý ich potom prepošle do príslušných krajín.

To môže zjednodušiť náročnosť aj náklady na dodržiavanie cezhraničných DPH pre online predajcov a podporiť nárast cezhraničného predaja.

Výnimku z tohto všeobecného pravidla predstavujú spoločnosti založené v jednom členskom štáte EÚ, ktorých ročný cezhraničný predaj nedosahuje 10 000,00 EUR (predaje B2C tovaru a niektorých služieb). Tieto môžu uplatňovať svoju domácu sadzbu DPH a vykázať ju v predaji v rámci domáceho priznania DPH.

Ikona nápadu
Ako to bude fungovať v praxi?
Scenár

Francúzska internetová obchodná spoločnosť predáva elektroniku zákazníkom v piatich ďalších krajinách EÚ, pričom hodnota predajov presahuje 10 000,00 EUR.

Pred 1. júlom 2021

Spoločnosť sa musí registrovať a vykázať DPH v každej krajine EÚ, ako aj účtovať zákazníkom ich domácu sadzbu DPH, ak predaj v krajine prekročí určitú hranicu pre lokálny ročný obrat.

Po 1. júli 2021

Spoločnosť si môže vybrať, či ukončí svoje registrácie pre zahraničné DPH a relevantné predaje zákazníkom v rámci EÚ vykáže prostredníctvom jedného priznania DPH cez OSS v krajine EÚ svojej registrácie. Bude musieť uplatňovať DPH podľa domácej DPH sadzby zákazníka bez ohľadu na celkovú výšku predaja v danej krajine.


Ikona informácií

Na registráciu predaja typu One-Stop Shop (OSS) sa budú spoločnosti môcť zaregistrovať na portáli OSS ich príslušného členského štátu EÚ od 1. apríla 2021.


3. Niektoré online trhy sa stali výbercami DPH

Čo to znamená?

Trhy, ktorých sa týkajú nové pravidlá EÚ pre DPH, môžu byť napríklad online platformy, ktoré uľahčujú predajné transakcie. Umožňujú predajcom predávať svoj tovar priamo zákazníkom.

Niektoré trhy sú namiesto spoločností, ktoré prostredníctvom nich predávajú, teraz zodpovedné za výber, vykazovanie a vracanie DPH. Výber DPH prostredníctvom trhov platí pre tieto transakcie:

  • Importy B2C zásielok s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR do EÚ (tam, kde trh požiadal o používanie IOSS).
  • Predaj tovaru zákazníkom v rámci EÚ a vnútroštátne od predajcov nachádzajúcich sa mimo EÚ.
Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Pri importoch B2C zásielok s hodnotou 150 €, kde trh požiadal o použitie IOSS, musia spoločnosti, ktoré cez tento kanál predávajú, použiť číslo IOSS na danom trhu a predložiť ho subjektu zodpovednému za colné vyhlásenie (FedEx).

Spoločnosti, ktoré predávajú tovar na viacerých trhoch, si musia uchovávať jednoznačné doklady o uskutočnení každého predaja. Okrem toho musia colnému deklarantovi predložiť aj číslo IOSS pre každý predaj.

Spoločnosti so sídlom mimo EÚ, ktoré využívajú online trhy na predaj tovaru v rámci EÚ a vnútroštátne, by tak mohli zrušiť svoju registráciu pre DPH v členských štátoch EÚ, keďže sa za dodávateľa tovaru považuje trh, ktorý bude aj zodpovedný za výber DPH. Mohla by sa tak znížiť administratívna záťaž na predajcov z krajín mimo EÚ.

Ikona nápadu
Ako to bude fungovať v praxi?
Scenár

Internetová obchodná spoločnosť so sídlom mimo EÚ predáva vázu v hodnote 90 EUR zákazníkovi v EÚ zo svojho skladu na území EÚ prostredníctvom kvalifikovaného online trhu.

Pred 1. júlom 2021

Spoločnosť so sídlom mimo EÚ predávajúca vázu zodpovedá za naúčtovanie DPH zákazníkovi a jej odvod príslušným orgánom.

Po 1. júli 2021

Trh, prostredníctvom ktorého sa váza predáva, zodpovedá za výber DPH od zákazníka a zaistenie jeho odvodu príslušným orgánom.


Ikona informácií

Viac informácií o používaní OSS získate od úradu pre vydávanie publikácií (Publications Office) Európskej únie. Informácie pre predajcov nájdete tu a informácie o elektronických trhoch nájdete tu.


*Krajiny EÚ sú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko.

Nezabudnite, že na základe spoločného protokolu EÚ a Spojeného kráľovstva zostáva Severné Írsko pre tovar súčasťou EÚ oblasti pre DPH. Znamená to, že tieto nové ustanovenia platia aj pre tovar dovážaný do Severného Írska zo zvyšku sveta.

Informácie poskytnuté v tomto dokumente nepredstavujú ani nemajú predstavovať právne a/ani daňové poradenstvo. Tento dokument slúži len na všeobecné informačné účely. Informácie v tomto dokumente nenahrádzajú najaktuálnejšie právne alebo iné informácie. Čitatelia týchto informácií by sa mali obrátiť na svojho poradcu a získať od neho poradenstvo v súvislosti s konkrétnou právnou a/alebo daňovou záležitosťou. Týmto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s konaním, ktoré sa zakladá na obsahu tejto stránky. Obsah tohto príspevku sa poskytuje „tak, ako je“, bez vyhlásení o bezchybnosti obsahu.