notebook

Zmeny EÚ pravidiel pre DPH

Zmeny EÚ pravidiel pre DPH

Európska únia robí dôležité zmeny pravidiel pre DPH, ktoré začnú platiť od 1. júla 2021

Európska únia robí dôležité zmeny pravidiel pre DPH, ktoré začnú platiť od 1. júla 2021

Ktorých spoločností sa to bude týkať?

Bude sa to týkať všetkých spoločností, ale tieto zmeny sa dotknú najmä spoločností zameraných na predaj typu firma – spotrebiteľ (B2C) a online trhov vrátane tých so sídlom v EÚ aj tých mimo EÚ, ktoré predávajú zákazníkom v EÚ.

Tieto zmeny môžu viesť k jednoduchším postupom a zníženiu administratívneho zaťaženia. Mohlo by to mať aj širšie dôsledky na spôsob podnikania v rámci EÚ.

Tri najväčšie zmeny sú:


Ikona libry

Spojené kráľovstvo už zaviedlo zmeny do svojich pravidiel pre DPH v januári 2021, po svojom odchode z EÚ. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zmenách, stiahnite si našu príručku


1. Zrušenie výnimky importnej DPH do hodnoty 22 EUR

Čo to znamená?

Od 1. júla 2021 sa bude DPH uplatňovať na všetok komerčný tovar importovaný do EÚ bez ohľadu na jeho hodnotu. V prípade zásielok s hodnotou do 150 EUR môže byť táto účtovaná buď v čase predaja prostredníctvom Import One-Stop Shop (IOSS)— nového jednotného kontaktného miesta pre import, alebo sa môže získať od koncového zákazníka prostredníctvom colného deklaranta (FedEx). 

Spoločnosti v rámci EÚ predávajúce online zákazníkom v EÚ tovar, ktorý pochádza z oblastí mimo EÚ, môžu požiadať o používanie IOSS. Ak sa chcete dozvedieť viac o IOOS (Import One Stop Shop), pozrite si webovú stránku Európskej komisie.

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Zrušenie nízkej prahovej hodnoty 22 EUR neovplyvní spoločnosti EÚ, ktoré predávajú tovar v rámci členských štátov EÚ. Spoločnosti EÚ, ktoré predávajú tovar dovážaný do EÚ, však už nebudú môcť importovať zásielky v hodnote do 22 EUR s nulovým DPH.

Ikona nápadu

Ako to bude fungovať v praxi?

Scenár

Online spoločnosť v Nemecku predáva jeden pár ponožiek v hodnote 10 EUR spotrebiteľovi v EÚ, ktorý tiež sídli v Nemecku. Tento pár ponožiek sa spotrebiteľovi posiela z Číny.

Pred 1. júlom 2021

Zásielka sa môže do EÚ importovať bez DPH, keďže je celková hodnota tovaru nižšia ako 22 EUR.

Po 1. júli 2021

DPH sa uplatňuje na všetky zásielky bez ohľadu na ich hodnotu. DPH sa uplatní v sadzbe stanovenej krajinou trvalého pobytu spotrebiteľa.

2. Zavedenie One-Stop Shop (OSS)

Čo to znamená?

Spoločnosti sa už nebudú musieť registrovať na DPH v každej krajine EÚ, kde predávajú, ak sa zaregistrujú na OSS. Spolu so zavedením OSS však EÚ ruší aj režim DPH prahov pre predaj na diaľku. Znamená to, že spoločnosti budú musieť uplatňovať sadzbu DPH tej krajiny EÚ, v ktorej sídli spotrebiteľ, a to už od prvého predaja a nie až po dosiahnutí určitej prahovej hodnoty.

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Namiesto registrácie na DPH vo viacerých krajinách EÚ budú môcť spoločnosti vyplniť mesačný OSS formulár, v ktorom uvedú všetky svoje predaje v rámci EÚ. DPH sa potom zaplatí ich domovskému orgánu pre DPH, ktorý ich následne prepošle do príslušných krajín.

To môže zjednodušiť náročnosť aj náklady na dodržiavanie cezhraničných DPH pre online predajcov a podporiť nárast cezhraničného predaja.

Výnimku z tohto všeobecného pravidla predstavujú spoločnosti EÚ, ktorých ročný cezhraničný predaj B2C tovaru a služieb nedosahuje 10 000,00 EUR. Tieto môžu uplatňovať svoju domácu sadzbu DPH a vykázať ju v predaji v rámci domáceho priznania DPH.

Ikona nápadu
Ako to bude fungovať v praxi?
Scenár

Francúzska internetová obchodná spoločnosť predáva elektroniku zákazníkom v piatich ďalších krajinách EÚ.

Pred 1. júlom 2021

Spoločnosť sa musí registrovať a vykázať DPH v každej krajine EÚ, ako aj účtovať zákazníkom ich domácu sadzbu DPH, ak predaj v krajine prekročí určitú hranicu.

Po 1. júli 2021

Spoločnosť si môže vybrať, či ukončí svoje registrácie pre zahraničné DPH a všetok predaj v EÚ vykáže prostredníctvom jedného priznania DPH cez OSS v krajine EÚ svojej registrácie. Pričom bude musieť uplatňovať DPH podľa domácej DPH sadzby zákazníka bez ohľadu na celkovú výšku predaja v danej krajine.


Ikona informácií

Na registráciu predaja typu One-Stop Shop (OSS) sa budú spoločnosti môcť zaregistrovať na portáli OSS ich príslušného členského štátu EÚ od 1. apríla 2021.


3. Niektoré online trhy sa stanú výbercami DPH

Čo to znamená?

Trhy, ktorých sa týkajú nové pravidlá EÚ pre DPH, môžu byť napríklad online platformy, ktoré uľahčujú predajné transakcie. Umožňujú predajcom predávať svoj tovar priamo zákazníkom.

Niektoré trhy budú namiesto spoločností, ktoré prostredníctvom nich predávajú, teraz zodpovedné za výber, vykazovanie a vracanie DPH od koncového zákazníka. Tento mechanizmus bude platiť pre cezhraničné alebo domáce transakcie akejkoľvek hodnoty.

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Spoločnosti, ktoré využívajú online trhy, by mohli tak zrušiť svoje registrácie pre DPH v členských štátoch EÚ, keďže sa bude za dodávateľa tovaru považovať trh, ktorý bude aj zodpovedný za výber DPH. Mohla by sa tak znížiť administratívna záťaž na predajcov v EÚ.

Ikona nápadu
Ako to bude fungovať v praxi?
Scenár

Internetová obchodná spoločnosť so sídlom v EÚ predáva vázu v hodnote 90 EUR zákazníkovi v EÚ v inom členskom štáte prostredníctvom kvalifikovaného online trhu.

Pred 1. júlom 2021

EÚ spoločnosť predávajúca vázu zodpovedá za naúčtovanie DPH zákazníkovi a jej odvod príslušným orgánom.

Po 1. júli 2021

Trh, prostredníctvom ktorého sa váza predáva, zodpovedá za výber DPH od zákazníka a zaistenie jeho odvodu príslušným orgánom.


Ikona informácií

Viac informácií o používaní OSS získate od úradu pre vydávanie publikácií (Publications Office) Európskej únie. Informácie pre predajcov nájdete tu a informácie o elektronických trhoch nájdete tu.


*Krajiny EÚ sú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko.

Nezabudnite, že na základe spoločného protokolu EÚ a Spojeného kráľovstva zostáva Severné Írsko pre tovar súčasťou EÚ oblasti pre DPH. Znamená to, že tieto nové ustanovenia budú platiť aj pre tovar dovážaný do Severného Írska zo zvyšku sveta.

Informácie poskytnuté v tomto dokumente nepredstavujú ani nemajú predstavovať právne a/ani daňové poradenstvo. Tento dokument slúži len na všeobecné informačné účely. Informácie v tomto dokumente nenahrádzajú najaktuálnejšie právne alebo iné informácie. Čitatelia týchto informácií by sa mali obrátiť na svojho poradcu a získať od neho poradenstvo v súvislosti s konkrétnou právnou a/alebo daňovou záležitosťou. Týmto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s konaním, ktoré sa zakladá na obsahu tejto stránky. Obsah tohto príspevku sa poskytuje „tak, ako je“, bez vyhlásení o bezchybnosti obsahu.