Ľudia sa rozprávajú

Ako vyplniť medzinárodné prepravné dokumenty

Ako vyplniť medzinárodné prepravné dokumenty

Ako mám vyplniť komerčnú faktúru?

Prehľad

Komerčná faktúra je hlavný dokument, ktorý používa väčšina zahraničných colných úradov na kontrolu dovozu, oceňovanie a výpočet cla.

Ako vývozca zásielky zodpovedáte za predloženie komerčnej faktúry práve vy. Keďže ide o základ všetkých ostatných medzinárodných prepravných dokumentov, mali by ste ju vyplniť ako prvú. Colní úradníci tento dokument (a tiež ďalšie dokumenty, ktoré sa pre zásielku vyžadujú) používajú na spracovanie vašej zásielky, preto je dôležité, aby ste sa uistili, že pri jeho vypĺňaní uvádzate dôkladné a presné informácie.

Komerčná faktúra musí byť vyplnená v angličtine. Informácie, ktoré uvediete v ostatných medzinárodných prepravných dokumentoch vrátane prepravného štítka, musia taktiež zodpovedať informáciám, ktoré uvediete na komerčnej faktúre. Ak nemáte komerčnú faktúru vašej vlastnej spoločnosti, nižšie si môžete stiahnuť našu šablónu komerčnej faktúry v upraviteľnom formáte PDF.

Elektronickým prenosom vašich colných dokumentov cez FedEx® Electronic Trade Documents (ETD) sa môžete vyhnúť oneskoreniam pri preclievaní. Na začiatok vám stačí vykonať niekoľko jednoduchých krokov.

Kedy potrebujem komerčnú faktúru?

Komerčná faktúra sa vyžaduje pri všetkých medzinárodných tovarových zásielkach (s výnimkou prepravy tovaru v rámci EÚ). Inými slovami: vyžaduje sa pri každej medzinárodnej zásielke s komerčnou hodnotou. Za tovarové zásielky sa považuje väčšina nedokumentových zásielok.

Dokončite nasledujúce kroky na vyplnenie komerčnej faktúry:
 

1. Číslo medzinárodného prepravného listu

Zadajte číslo prepravného listu FedEx, čo je hlavná referencia pre vašu zásielku.

2. Referencie vyvážaného tovaru (napr. číslo objednávky, číslo faktúry atď.)

Colný úrad vždy vyžaduje číslo faktúry

3. Odosielateľ/vývozca

Celé meno, adresa, telefónne číslo a EORI (Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov) a IČ DPH/DIČ vývozcu. Upozorňujeme, že odosielateľ je vlastníkom tovaru a tento údaj sa môže líšiť v závislosti od adresy vyzdvihnutia.

4. Príjemca/dovozca

Celé meno, adresa, telefónne číslo a EORI alebo DIČ dovozcu.

5. Dovozca – ak je iný ako príjemca

Ak zásielku bude spracúvať dovozca, ktorý nie je príjemcom, vyplňte celé meno, adresu a telefónne číslo daného dovozcu.

6. Celý popis tovaru

V záujme včasného preclenia je nevyhnutné uviesť presný popis obsahu vašej zásielky. Nepresný alebo nejasný popis patrí medzi najčastejšie príčiny oneskorenia pri preclievaní zásielok. Ak chcete, aby bolo doručovanie vašej zásielky plynulé, uveďte na všetkých dokumentoch zhodný a detailný popis.

Popis by mal poskytovať odpovede na tieto otázky:

 • Čo je to?
 • V akom počte?
 • Z čoho je to vyrobené?
 • Na čo je to určené?

Upozornenie: Pre každý typ tovaru sa musí uviesť samostatný popis. Ak napríklad prepravujete 15 rovnakých svetrov a 30 rovnakých párov tenisiek, musíte uviesť samostatný popis pre skupinu svetrov a pre skupinu tenisiek.

Nezabudnite uviesť aj rozpis materiálového zloženia, napr. 80 % bavlna a 20 % polyester, pričom skontrolujte, či nemusíte vyplniť dodatočné dokumenty – napríklad pri dovoze zásielok obsahujúcich obuv do USA sa musí priložiť aj vyhlásenie pre obuv.

Príklady:

Nesprávny popis

Uvedenie správneho Harmonizovaného systémového (HS) kódu pomôže zabezpečiť, aby bol popis tovaru zrozumiteľný pre colné úrady vo všetkých krajinách.

Asistencia pri medzinárodnej preprave FedEx vám pomôže rýchlo a presne zistiť HS kód pre váš tovar.

7. Krajina/oblasť výroby

Vyplňte krajinu/oblasť, v ktorej boli pôvodne vyrobené alebo dopestované všetky tovary vo vašej zásielke. V prípade viacerých tovarov s rôznymi krajinami/oblasťami výroby uveďte konkrétnu krajinu/oblasť výroby pri každom popise produktu.

8. Jednotková hodnota

Vyžaduje sa skutočná colná hodnota, a to aj v prípade, ak sa na prepravovaný tovar nevzťahuje žiadna transakčná hodnota. V prípade viacerých tovarov s rôznymi hodnotami uveďte konkrétnu hodnotu pri každom popise produktu.

9. Uveďte dôvod prepravy tovaru

Pomôže to znížiť riziko zdržaní a oneskorení na colnici, ale to nie je všetko. Niektoré tovary môžu spĺňať nároky na špeciálne colné postupy alebo dokonca nižšie colné poplatky. Patria sem zásielky, ktoré sa posielajú ako darčeky, vrátené či opravené produkty, vzorky alebo tovary na účely testovania. Ak nie je uvedený dôvod prepravy tovaru, jeho príjemca možno bude musieť zaplatiť vyššie colné poplatky než je v skutočnosti potrebné.

Nezabudnite uviesť kód colného postupu (CPC), ak ho poznáte – vďaka nemu budeme vedieť, aký postup pri preclievaní od nás požadujete.

10. Uveďte Incoterm® v správnej podobe

Incoterms® alebo medzinárodné obchodné podmienky predstavujú sériu vopred stanovených obchodných podmienok, ktoré zverejnila Medzinárodná obchodná komora (ICC) v súlade s medzinárodným obchodným právom.

Ide o súbor skratiek, ktoré sa používajú na stanovenie toho, kto nesie riziko za určitú zásielku. Riziko znamená zodpovednosť za stratu alebo poškodenie, prípadne poistenie proti nim, z ktorého môže vyplynúť reklamačný nárok.

11. Fakturácia platieb cla a daní

Clo, dane a poplatok za zaistenie colného dlhu budú štandardne účtované príjemcovi, ak odosielateľ na prepravnom liste (AWB) neoznačí možnosť „Fakturovať odosielateľovi“. Ak príjemca zásielku alebo platbu s ňou spojenú odmietne, za platbu cla, daní a poplatkov súvisiacich s danou zásielkou bude napokon niesť zodpovednosť odosielateľ.

12. Skontrolujte, či má váš tovar oprávnenie na oslobodenie od cla pri dovoze na miesto určenia

V závislosti od cieľovej krajiny môže mať váš tovar oprávnenie na oslobodenie od cla pri dovoze. EÚ a Spojené kráľovstvo majú zavedenú sieť dohôd o voľnom obchode (FTA), ktoré umožňujú dovoz tovaru do tretích krajín, ktorý je oslobodený od cla. Ak ich chcete využiť, možno budete musieť vyplniť dodatočné dokumenty alebo priložiť vyhlásenie osvedčujúce pôvod vášho tovaru ku komerčnej faktúre.

13. Podpis

Pred podpisom vyhlásenia sa uistite, že všetky informácie sú v súlade s prepravným listom (AWB). Umiestnite originál komerčnej faktúry a dve jej kópie (všetky zvlášť podpísané) na balík spolu s prepravným listom (AWB).

Ako vyplniť prepravný list (AWB) online a nahrať colné dokumenty pomocou nástroja FedEx Ship Manager® na stránke fedex.com

Prihláste sa do nástroja FedEx Ship Manager na stránke fedex.com

 1. Kliknite na „Preferences“ nad Billing Details.
 2. Začiarknite políčko „Enable Electronic Trade Documents“.
 3. Kliknite na „Save Changes“ a hotovo!
 1. Informácie o odosielateľovi

  Nezabudnite vyplniť celú vašu adresu a telefónne číslo.

  Pri komerčných zásielkach prepravovaných mimo Európskej únie nezabudnite uviesť aj číslo EORI.

 2. Informácie o príjemcovi

  Vyplňte údaje o adrese a telefónne číslo príjemcu.

  Pri komerčných zásielkach prepravovaných mimo Európskej únie nezabudnite uviesť DIČ/číslo EORI.

 3. Informácie o platcovi

  Vyplňte informácie o platcovi na účely prepravy a platby cla/daní

Colná dokumentácia – 2. krok
 1. Zadajte informácie o produkte/tovare

  Pri zásielkach, ktoré vyžadujú colné dokumenty, sa objaví nové okno, do ktorého môžete zadať všetky informácie o tovare

 2. Informácie o tovare

  Pri všetkých tovaroch vo vašej zásielke uveďte:

  • Celý popis tovaru v angličtine
   • Čo je to?
   • Z čoho je to vyrobené?
   • Aké je množstvo/počet kusov?
   • Na čo sa to používa?
  • Colná hodnota: Táto hodnota sa vyžaduje aj v prípade, ak sa na prepravovaný tovar nevzťahuje žiadna transakčná hodnota (nulová hodnota nie je prijateľná)
  • Krajina/oblasť výroby: V prípade viacerých tovarov s rôznymi krajinami/oblasťami výroby uveďte konkrétnu krajinu/oblasť výroby pri každom popise produktu
 3. Vyberte základné colné dokumenty, ktoré chcete nahrať alebo vytvoriť

  • Obchodná faktúra
   • Naše odporúčanie: Použite vlastnú komerčnú faktúru
   • Na elektronické nahranie dokumentov nezabudnite povoliť možnosť Electronic Trade Documents
   • Uistite sa, že informácie uvedené na komerčnej faktúre sa zhodujú s informáciami na prepravnom liste (AWB)
  • Proforma faktúra
   • Pre zásielky s tovarom poskytovaným bezplatne, ako sú vzorky produktov, katalógy alebo výrobky neurčené na predaj
   • Proforma faktúry však neprijímajú všetky krajiny/teritóriá, a preto odporúčame vytvoriť vždy komerčnú faktúru. Minimalizuje to riziko bez dodatočné úsilia.
  • Dodatočné obchodné dokumenty
   • Priložte aj ďalšie potrebné obchodné dokumenty pre váš tovar/miesto určenia 
Colná dokumentácia – 3. krok
 1. Tlač štítkov a dokumentov

  Posledným krokom procesu je overenie a tlač vášho prepravného listu (AWB)

 2. Priložené dokumenty

  Môžete si prezerať dokumenty, ktoré sú priložené k vašej zásielke

 3. Pokyny po vytlačení

  Zložte vytlačenú stranu pozdĺž vodorovnej čiary

  Vložte štítok do transportného vrecka a prilepte ho k zásielke.

Poznámka: Ak ste do nástroja FedEx Ship Manager® nenahrali komerčnú faktúru, vytlačte si tri kópie komerčnej faktúry, podpíšte ich a umiestnite ich na zásielku spolu s prepravným listom (AWB)

Colná dokumentácia – 4. krok