Doručenie balíka

Sprievodca Brexit pojmami

Sprievodca Brexit pojmami

Základné pojmy od A po Z pre firmy, ktoré vyvážajú a dovážajú tovar, na úspešné zvládnutie Brexitu

Stanovuje právo a postup, na základe ktorého môže členský štát vystúpiť z Európskej únie s dvojročným oznámením o vystúpení.

Pojem, ktorý popisuje vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie ako výsledok referenda usporiadaného v júni 2016. Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie je určený na 31. októbra 2019 o 23.00*.

Riešenia spočívajúce v takzvanom zabezpečovacom mechanizme stanovené v pláne Spojeného kráľovstva pre dočasné colné dohody s Európskou úniou, ak sa trvalá dohoda neuzavrie včas. Ich cieľom je vyhnúť sa zavedeniu pevnej hranice medzi Severným Írskom a Írskom, ktoré je členom EÚ.

Členské štáty EÚ dodržiavajú rovnaké štandardy a predpisy pre tovar. Vláda Spojeného kráľovstva chce vytvoriť „spoločný súbor pravidiel“ zosúladením legislatívy Spojeného kráľovstva o tovare so štandardmi a predpismi EÚ. Spojené kráľovstvo pritom dúfa, že tento plán ochráni zásobovacie reťazce firiem ako výrobcovia automobilov a zároveň zníži obchodné konflikty na spoločnej hranici Spojeného kráľovstva a Európskej únie.

28 členských štátov EÚ a viacero menších štátov má podpísanú dohodu o neuplatňovaní colných taríf na tovar prevážaný v rámci Európskej únie. Na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ sa uplatňuje spoločné clo. Vláda Spojeného kráľovstva sa vyjadrila, že Spojené kráľovstvo počas vystúpenia z EÚ vystúpi aj z colnej únie.

Európsky hospodársky priestor zahŕňa 28 členských štátov EÚ plus Island, Nórsko a Lichtenštajnsko. Je to vnútorný trh, ktorý sa riadi pravidlami jednotného trhu EÚ.

Európske združenie voľného obchodu zahŕňa Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. V minulosti išlo o oveľa väčšiu organizáciu, no mnohé štáty vystúpili po vstupe do EÚ.

Politické a hospodárske združenie 28 krajín, a to: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo. Bolo založené v roku 1957.

Odkazuje na krajiny EÚ (19 z 28 členských štátov), ktoré prijali euro ako svoju menu.

Vládny plán pre colný režim po Brexite s Európskou úniou. FCA by zaručilo, že tovar prichádzajúci do Spojeného kráľovstva smerujúci ďalej do EÚ, by sa spoplatňoval clom EÚ. Tovar, ktorý by mal zostať v Spojenom kráľovstve, by sa spoplatňoval vlastným clom Spojeného kráľovstva, ktoré sa môže od toho európskeho odlišovať. Plán sa opiera o technológiu identifikácie koncovej destinácie tovaru prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva a snaží sa vyhnúť colným kontrolám v Írsku.

Voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu v rámci Európskej únie bez vnútorných bariér s istými výnimkami.

Dohoda krajín, ktoré odstránili bariéry pre obchodovanie vrátanie taríf a predpisov.

Pojem, ktorý popisuje scenár Brexitu, kde sa Spojené kráľovstvo vzdáva svojho prístupu na európsky jednotný trh a členstva v colnej únii, ako aj v EÚ. Dohoda by Spojenému kráľovstvu poskytla úplnú kontrolu nad vlastnými hranicami, uzatváraním nových obchodných dohôd a uplatňovania zákonov na vlastnom teritóriu.

Scenár, v ktorom Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie bez dohody na podmienkach vystúpenia a budúcich obchodných dohôd. Obchodovanie Spojeného kráľovstva s EÚ by sa riadilo pravidlami WTO. Voľný obeh tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončí, takže firmy budú musieť dodržiavať rovnaké colné a spotrebné predpisy ako pri krajinách mimo EÚ.

Právo obchodníka v EÚ alebo EHP obchodovať v inej krajine EÚ/EHP na základe povolenia svojej domovskej krajiny a pravidiel voľného pohybu EÚ.

Obchodná oblasť bez vnútorných hraníc, ktorá zaručuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu na celom teritóriu. Európsky jednotný trh zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie a štyri ďalšie krajiny, ktoré majú určité právomoci vystúpenia. Vláda Spojeného kráľovstva sa vyjadrila, že Spojené kráľovstvo počas vystúpenia z EÚ vystúpi aj z európskeho jednotného trhu.

Scenár Brexitu, v ktorom môže Spojené kráľovstvo zostať na európskom jednotnom trhu a v colnej únii. Vzťahy Spojeného kráľovstva s EÚ by zostali do najvyššej možnej miery nezmenené v porovnaní s tými dnešnými. Spojené kráľovstvo by už nebolo členským štátom EÚ a nemalo by kreslo v Európskej rade. Rovnako by stratilo právo na poslanca v Európskom parlamente a Európskeho komisára. Obchodovanie s tovarom a pravdepodobne aj službami s členskými štátmi EÚ by však bolo bez ciel a finančné organizácie by si zachovali svoje povolenia v zahraničí na predaj služieb a obchodovania v rámci EÚ.

Orgán, ktorý reguluje medzinárodný obchod medzi rôznymi krajinami. V prípade Brexitu bez dohody by sa obchodovanie Spojeného kráľovstva s EÚ riadilo pravidlami WTO. 

Alternatívne modely Brexitu

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) EÚ a Kanady je dohoda o voľnom obchodovaní medzi EÚ a Kanadou, ktorá odstraňuje mnohé obchodné tarify a bariéry. Tento model sa v rokovaniach o Brexite často spomína.

Model, ktorý bol spomenutý v rámci rokovania o možnej alternatívne k členstvu v EÚ pre Spojené kráľovstvo. Zatiaľ čo Nórsko nie je členom EÚ, je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, vďaka čomu môže byť krajina súčasťou jednotného trhu EÚ, za to však prispieva do rozpočtu EÚ, prijíma väčšinu zákonov EÚ a povoľuje voľný pohyb osôb.

Riadi niektoré, no nie všetky oblasti obchodovania, Švajčiarsko tiež finančne prispieva do rozpočtu EÚ, no jeho čiastka je nižšia než v prípade Nórska. Nemá všeobecnú povinnosť dodržiavať zákony EÚ, no na umožnenie obchodovania musí zaviesť niektoré z predpisov EÚ. Platí tu voľný pohyb.

Turecko nie je súčasťou EHP ani EZVO, no s EÚ má vytvorenú colnú úniu. Na priemyselný tovar posielaný do krajín EÚ sa neuplatňujú žiadne clá ani kvóty. Colná únia sa nevzťahuje na služby ani poľnohospodársky tovar. Turecko musí uplatňovať spoločné vonkajšie clá EÚ na tovar, ktorý dováža z krajín mimo EÚ. V oblastiach, pre ktoré platí voľný obchod, musí zosúladiť svoje pravidlá a štandardy s tými v EÚ.

Podmienky dohody

Vláda sa vyjadrila, že Spojené kráľovstvo s vystúpením z EÚ opustí aj jednotný trh EÚ a colnú úniu. Dúfa však, že s EÚ dokáže vyjednať hospodársku dohodu pre pohyb tovaru s minimálnymi obmedzeniami.

Zákon o zdanení (cezhraničnom obchodovaní) Spojenému kráľovstvu po vystúpení z EÚ umožní nastaviť vlastné clá, bez ohľadu na dosiahnutie dohody. Týmto sa pre dovážaný tovar do Spojeného kráľovstva nahradí spoločný colný sadzobník EÚ, ktorý sa momentálne uplatňuje na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ.

Podmienky nedosiahnutia dohody

V prípade Brexitu bez dohody sa voľný obeh tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou skončí, takže firmy budú musieť dodržiavať rovnaké colné a spotrebné predpisy ako pri krajinách mimo EÚ. Firmy budú musieť predložiť dovozné a vývozné vyhlásenia, aktualizovať svoje medzinárodné zmluvné podmienky poskytovania služieb tak, aby uvádzali ich postavenie ako dovozcu alebo vývozcu, a predložiť dovoznú alebo vývoznú licenciu pre kontrolovaný tovar. Budú sa môcť vykonávať colné kontroly a uplatňovať DPH a ďalšie dovozné clá. Prepravca tovaru bude musieť predložiť vstupné alebo výstupné bezpečnostné vyhlásenia.

V prípade scenára bez dohody sa bude musieť firma zaregistrovať a získať číslo EORI ešte pred dovozom tovaru z EÚ alebo vývozom do EÚ. Vláda Spojeného kráľovstva sa vyjadrila, že ku koncu roku 2018 sprístupní ďalšie informácie v tejto oblasti.

V prípade Brexitu bez dohody by sa na kontrolu pohybu tovaru s pozastavenou daňou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom už nepoužíval celoeurópsky počítačový monitorovací systém, namiesto toho by sa používal na kontrolu pohybu tovaru s pozastavenou spotrebnou daňou v rámci Spojeného kráľovstva.

Jednotka ECJU je súčasťou Ministerstva pre medzinárodný obchod, ktorá zodpovedá za systém Spojeného kráľovstva pre kontrolu vývozu a licencovanie vojenských položiek a položiek s dvojakým použitím (na vojenské aj civilné použitie). Export mnohých týchto položiek v rámci EÚ nepotrebuje licenciu, no v prípade Brexitu bez dohody by bola nutná.

Nový verejný orgán Spojeného kráľovstva pre vyšetrovanie sťažností o nekalých obchodných praktikách a nepredvídaného nárastu dovozu, funkciu ktorého momentálne vykonáva Európska komisia, na ochranu domáceho priemyslu. V prípade výsledku bez dohody začne orgán fungovať pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ v marci 2019.

V prípade neuzavretia dohody o voľnom obchode v scenári bez dohody sa bude obchodovanie medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ riadiť pravidlami WTO. Spojené kráľovstvo a EÚ by na seba uplatňovali colný sadzobník a ďalšie obchodné obmedzenia, ktoré uplatňujú na zvyšok sveta. Tieto pravidlá WTO sa uplatnia z toho dôvodu, že krajinám umožňujú diskriminovať v prospech obchodného partnera len za určitých okolností vrátane plnej bilaterálnej obchodnej dohody.