FedEx Acquisition Program ("Campaign")

 1. การส่งพัสดุด้วยบัญชีของ FedEx หมายเลขที่ระบุในอีเมล์นี้ จะถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 2. ระยะเวลาของโปรโมชั่น: ระยะเวลาของโปรโมชั่นจะถูกระบุในอีเมล์แจ้ง และจะสิ้นสุดโดยดุลยพินิจของ FedEx วันสิ้นสุดจะได้รับแจ้งทางอีเมล์
 3. การเข้าร่วมโปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า ที่ได้รับเชิญโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และยังไม่เคยมีบัญชีขนส่งกับ FedEx มาก่อน การยืนยันการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้โดยการได้รับแจ้งทางอีเมล์
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับผู้มีบัญชีขนส่ง Cash Account, deleted account หรือ Aggregated Account ได้
  3. หากผู้เข้าร่วมถือบัญชีธุรกิจของ FedExในนามนิติบุคคล ให้สามารถแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเป็นตัวแทน (“ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง”) และเข้าร่วมโปรโมชั่นในฐานะตัวแทนของผู้เข้าร่วมได้ แต่มิใช่เป็นการเข้าร่วมในชื่อหรือในฐานะตัวแทนของตนเอง และอนุญาตให้มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนต่อผู้เข้าร่วมแต่ละราย
  4. บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามเกณฑ์ของกฏหมายที่บังคับใช้กับโปรโมชั่นนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ ให้เข้าร่วมก่อน
  5. การสมัครเข้าร่วมที่ไม่สามารถเข้าใจได้ ที่อาจถูกโต้แย้ง และที่ไม่สมบูรณ์ จะถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดโปรโมชั่น
  6. FedEx จะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีความล่าช้า สูญหาย หรือการเข้าร่วมด้วยความสำคัญผิด ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเข้าร่วม เนื่องจากความติดขัดทางเทคนิค ความแออัดของระบบเครือข่าย หรือเหตุอื่นใดๆ
 4. โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
  1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีขนส่งและสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นสำเร็จตามที่ระบุในข้อ 3 ด้านบน จะได้รับส่วนลดตามที่ระบุในอีเมล์แจ้ง จากอัตราค่าขนส่งปกติในการขนส่งที่มีสิทธิ์แต่ละครั้ง (ตามที่ระบุข้างล่าง) ส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับ ค่าอากรและภาษี ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมอากรและภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้
  2. การขนส่งที่มีสิทธิ์จะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
   1. การขนส่งจะต้องถูกชำระโดยหมายเลขบัญชี FedEx ที่ระบุในอีเมล์แจ้ง จึงจะสามารถได้รับส่วนลดพิเศษได้
   2. การขนส่งจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นที่ระบุในอีเมล์แจ้ง
   3. พัสดุจะต้องทำการขนส่งด้วยบริการ FedEx International Priority (IP), International Economy (IE), International Priority Freight (IPF) หรือ International Economy Freight (IEF)
   4. การจัดส่งจะต้องไม่รวมอยู่บริการดังต่อไปนี้: กล่อง FedEx 10kg หรือ 25kg, International Priority Direct Distribution (IPD), International Economy Direct Distribution (IED) หรือ International First (IF)
  3. ส่วนลดนี้มอบให้หมายเลขบัญชีขนส่ง FedEx ที่ระบุในอีเมล์แจ้งเท่านั้น และไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่นๆ ได้ หรือนำมาใช้กับหมายเลขบัญชีขนส่ง FedEx อื่นๆที่อยู่ภายใต้ชื่อหรือบริษัทเดียวกันได้
  4. โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้รวมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆของ FedEx ได้ รวมถึงโปรโมชั่น spot rate ทุกข้อเสนอ
  5. การปรับเปลี่ยน แม้จะมีข้อตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนด FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการที่จะกำหนดส่วนลดใหม่ แก้ไขอัตราราคาจัดส่ง กำหนดค่าธรรมเนียมบริการ (รวมค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) และการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกแคมเปญนี้ในเวลาใดๆ ก็ตามดังต่อไปนี้;
   1. การเปลี่ยนแปลงส่วนลดหรือการสิ้นสุด
    FedEx จะแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันตามปฏิทินหากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนลดหรือการสิ้นสุดส่วนลดสำหรับแคมเปญนี้ทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์
   2. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
    การแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนใดๆ กับอัตราราคาจัดส่ง ค่าธรรมเนียมบริการ (รวมค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของแคมเปญนี้จะประกาศใน www.fedex.com/th และสามารถสอบถามได้จากฝ่ายบริการลูกค้า
 5. ข้อผูกพันค่าใช้บริการขั้นต่ำ
  1. ผู้เข้าร่วมจะต้องรักษาหรือใช้บริการเกินกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในอีเมล์แจ้งเตือน หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถรักษาระดับค่าใช้บริการขั้นต่ำตามข้อกำหนด FedEx สามารถยุติแคมเปญนี้ได้
 6. เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป
  1. FedEx จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิพิเศษ ทางอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยผู้เข้าร่วมหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และผลทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลใดๆ ยกเว้นแต่ความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฏหมาย
  2. กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง (และครอบครัว) ของ FedEx องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ FedEx โรงพิมพ์ ผู้จัดหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน และตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือนิติบุคคลใดๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลให้เงินสนับสนุน พรรคการเมืองหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สาธารณะหรือผู้สมัครใดๆ สำหรับการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ได้
  3. โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นตามที่ระบุนี้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะได้แจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้ FedEx สามารถนำข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้ มาเก็บบันทึกในฐานข้อมูล ซึ่ง FedEx อาจนำไปใช้ในสื่อใดๆ เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ในอนาคตได้
  4. หากโปรโมชั่นใดๆ ตามที่ระบุไว้ไม่สามารถกระทำได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง การก้าวก่าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต กลฉ้อฉล ความล้มเหลวด้านเทคนิค และเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FedEx ซึ่งส่งผลเสีย หรือ ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยด้านการบริหาร ความเป็นธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินงานของโปรโมชั่นอย่างเหมาะสม FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก บอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ระงับโปรโมชั่นโดยชั่วคราว
  5. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้กับโบรชัวร์ การตลาด หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโฆษณาอื่นๆ จะถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นที่สุด
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งตามที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill) ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการขนส่ง จะใช้บังคับกับการขนส่งนี้ หากข้อความในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill) ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ตามที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill)
  7. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ให้ถือการตัดสินใจของ FedEx เป็นที่สุดและจะไม่ยอมรับการโต้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น FedEx จะไม่มีหน้าที่ให้ของรางวัล หากกรณีดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้
  8. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย