ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

แบบสำรววจลูกค้าปี 2564 


A. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ

1. ในการที่คุณลงทะเบียนในแคมเปญนี้ จะถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข 

2. ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทย ถึง 16 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย

3. การเข้าร่วมแคมเปญ 

i. การเข้าร่วมแคมเปญ: แคมเปญนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีบัญชี FedEx Express ที่ได้รับคำเชิญผ่านทางอีเมลในช่วงระยะเวลาแคมเปญ (“ผู้เข้าร่วม”)

ii. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้เข้าร่วมต้องทำการตอบแบบสำรวจให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางลิ้งก์ที่ให้ไว้ในอีเมล ภายในระยะเวลาแคมเปญนี้เท่านั้น

iii. FedEx Express จะยอมรับผู้เข้าร่วมเพียงหนึ่งรายต่อบัญชีเท่านั้น หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1 คน ผู้เข้าร่วมรายแรกจะถือเป็นรายการที่ถูกต้อง และรายการอื่นๆ จะถือเป็นโมฆะ หากมีผู้เข้าร่วมหลายรายภายในวันเดียวกัน รายการทั้งหมดของผู้เข้าร่วมจะถือเป็นโมฆะ

iv. บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามเกณฑ์ของกฏหมายที่บังคับใช้กับแคมเปญนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ ให้เข้าร่วมก่อน 

v. หากผู้เข้าร่วมถือบัญชีบริษัทของ FedEx Express ในนามนิติบุคคลสามารถแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเป็นตัวแทน (“ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง”) และเข้าร่วมในนามของผู้เข้าร่วมได้ แต่มิใช่เป็นการเข้าร่วมในชื่อหรือในนามของตนเอง และอนุญาตให้มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนต่อผู้เข้าร่วมแต่ละราย

vi. FedEx จะไม่รับผิดใดๆทั้งสิ้นในกรณีความล่าช้า สูญหาย หรือการเข้าร่วมด้วยความสำคัญผิด ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเข้าร่วม เนื่องจากความติดขัดทางเทคนิค ความแออัดของระบบเน็ตเวิร์ค หรือเหตุอื่นใดๆ

4. การคัดเลือกและการแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ

i. ผู้เข้าร่วม 50 คนแรกที่ทำแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาแคมเปญ จะได้รับรางวัลที่กำหนดไว้ (“รางวัล”)

ii. ผู้เข้าร่วมที่ได้ร่วมแคมเปญจนเสร็จสมบูรณ์จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามการตรวจสอบและข้อกำหนดอื่นๆของแบบสำรวจนี้

iii. FedEx Express ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่ระบุ เป็นของอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิ่งของเทียบเท่าเงินสด ของกำนัลอื่นๆ สินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเท่ากันได้ 

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

i. FedEx Express จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายโดยอ้อมหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นตามมา) ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมแคมเปญหรือฝ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลและภาระผูกพันด้านภาษีซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เว้นแต่เป็นความรับผิดใด ๆ ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย 

ii. สิทธิดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้จัดการ และพนักงาน (รวมถึงญาติใกล้ชิด) ของ FedEx Express องค์กร ผู้พิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ และบริษัทตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับ FedEx Express และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ตลอดจนพนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และผู้แทนของหน่วยงานรัฐ องค์กรที่มีภาครัฐเป็นเจ้าของ นิติบุคคลซึ่งได้รับเงินทุนจากหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ พรรคการเมืองหรือองค์การมหาชนระหว่างประเทศ หรือผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง

iii. FedEx Express สงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิลงนามในใบรับรองการมีคุณสมบัติ (Certificate of Eligibility) ก่อนมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิไม่ได้ถูกยกเว้นจากเข้าร่วมแคมเปญนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ ที่นี้ และยืนยันว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว การลงนามในใบรับรองนี้ด้วยความครบถ้วนแท้จริงเป็นเงื่อนไขหนึ่งก่อนการมอบรางวัล  

iv. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิแต่ละคนยินยอมให้เก็บข้อมูลที่ตนส่งไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ง FedEx Express อาจใช้ข้อมูลนี้ในสื่อใด ๆ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในอนาคต เว้นแต่ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

v. ถ้าแคมเปญนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงการก้าวก่าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค และสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของ FedEx Express ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการความปลอดภัย ความเป็นธรรม หรือการดำเนินการอย่างมีศีลธรรมและเหมาะสมในการส่งเสริมการขาย FedEx Express สงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับแคมเปญนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ FedEx Express แต่เพียงผู้เดียว

vi. ในกรณีที่มีปัญหาขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ การตัดสินใจของ FedEx Express ถือเป็นที่สิ้นสุด และ FedEx Express จะไม่ยอมรับการสื่อสารอื่นใดอีก ทั้งนี้ FedEx Express ไม่จำต้องมอบรางวัลหากเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎใด ๆ

vii. หากผู้เข้าร่วมไม่ต้องการให้ FedEx Express ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาดทางตรงจาก FedEx ผู้เข้าร่วมอาจคลิกลิงก์เพื่อยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมลแจ้งเตือนจากทาง FedEx Express หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx Express

viii. ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าตนเองได้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ('นโยบาย') ที่เกี่ยวข้องกับการรับ 'รางวัล' จากซัพพลายเออร์ และผู้เข้าร่วมรับประกันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยสมบูรณ์ผ่านการรับรางวัล หรือเสนอชื่อตัวแทนเพื่อรับรางวัล

ix. รายละเอียดที่ตอบไว้ถือเป็นทรัพย์สินของ FedEx Express และผู้เข้าร่วมจะต้องมอบคำยินยอมให้แก่ FedEx โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวที่มอบไว้เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับแคมเปญนี้เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินแคมเปญและมอบรางวัล โดยไม่จำกัดต่อสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมที่มอบให้อันเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับแคมเปญนี้จะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FedEx ฉบับที่เผยแพร่ตามที่ติดต่อกับ FedEx ไว้หรือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

x. FedEx Express สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า