ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรแกรม FEDEX SHIP MORE , SAVE MORE ("แคมเปญ")

1. การลงทะเบียนเปิดบัญชีจัดส่งพัสดุกับ FedEx จะถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2. ระยะเวลาของแคมเปญ: แคมเปญจะเริ่มต้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และจะสิ้นสุดโดยดุลยพินิจของ FedEx โปรดทราบว่าลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีผ่านทางโปรแกรม FedEx Ship More, Save More หลังจากวันเริ่มต้นจะได้รับส่วนลดตามที่ระบุตราบระยะเวลาที่บัญชีที่ยังเปิดใช้อยู่

3. การเข้าร่วมแคมเปญ

i. แคมเปญนี้เปิดให้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย (“ผู้เข้าร่วม”)

ii. การเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนอย่างเสร็จสมบูรณ์โดยการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีใหม่ผ่านทาง fedex.com/th-th/home.html ด้วยบัตรเครดิตที่ FedEx อนุมัติ (MasterCard, Visa หรือ American Express)

iii. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปก่อนเข้าร่วม

iv. FedEx จะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีความล่าช้า สูญหาย หรือการเข้าร่วมด้วยความสำคัญผิด ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเข้าร่วม เนื่องจากความติดขัดทางเทคนิค ความแออัดของระบบเครือข่าย หรือเหตุอื่นใดๆ

4. ส่วนลดโปรโมชั่น

i. ผู้เข้าร่วมที่ได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญนี้ตามข้อ 3 ข้างต้นจะได้รับส่วนลด 30% (“ส่วนลดโปรโมชั่น”) สำหรับ 3 เดือน (คำนวณจากสิบสาม (13) สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ (“ระยะเวลาเริ่มต้น”) จากอัตราค่าขนส่งพื้นฐานสำหรับการจัดส่งที่มีสิทธิ์ (ตามที่ระบุข้างล่างข้อ (iii)) ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น เช่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีและอากร และค่าบริการเพิ่มเติมอื่นจะไม่ได้รับส่วนลด

ii. ส่วนลดโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ของ FedEx ได้

iii.การจัดส่งที่มีสิทธิ์จะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • การจัดส่งจะต้องถูกเรียกชำระและชำระ โดยหมายเลขบัญชี FedEx ใหม่ที่ระบุตอนลงทะเบียน จึงจะสามารถได้รับส่วนลดโปรโมชั่น, โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์และส่วนลดจากการจัดส่งได้
  • ไม่อนุญาตให้รวมการจัดส่งจากหลายบัญชี และการจัดส่งที่รวมกันดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดโปรโมชั่น, โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์และส่วนลดจากการจัดส่งได้
  • จำนวนของการจัดส่งที่มีสิทธิ์จะถูกกำหนดจากจำนวนของใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ air waybill ใบตราส่งสินค้าทางอากาศจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับการจัดส่ง 1 การจัดส่ง และการจัดส่งเดี่ยวหรือหลายชิ้นจะได้รับการพิจารณาเป็นการจัดส่งหนึ่งการจัดส่ง
  • การจัดส่งจะต้องนำเข้าหรือส่งออกโดยใช้บริการ FedEx International Priority (IP), International Economy (IE), FedEx International Priority Freight (IPF), หรือ FedEx International Economy Freight (IEF)
  • การจัดส่งจะต้องไม่รวมอยู่ในบริการดังต่อไปนี้: กล่อง FedEx 10กก. หรือ 25กก., Spot Rate, บริการ International Priority Direct Distribution (IPD), International Economy Direct Distribution (IED) หรือ International First (INF)

iv. ส่วนลดโปรโมชั่นนี้จะให้โดยอัตโนมัติไปยังหมายเลขบัญชีจัดส่ง FedEx ใหม่ที่ระบุในหน้ายืนยันหลังจากการลงทะเบียน และไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ชื่อหรือบริษัทเดียวกันได้

5. โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์

i. ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ได้สำเร็จตามข้อ 3 ข้างต้น จะมีคุณสมบัติได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์เมื่อมีการจัดส่งผ่านโซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลของ FedEx ที่มีสิทธิ์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง FedEx Ship Manager ™ที่ fedex.com หากได้รับการร้องขอจากผู้เข้าร่วม FedEx สามารถจัดทำรายการโซลูชั่นการจัดส่งดิจิตอลที่มีสิทธิ์ได้ (หมายเหตุ: ภายใต้แคมเปญนี้ FedEx® Quick Form ไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์) โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์สำหรับการใช้โซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลที่มีสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย FedEx

ii. โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์คือส่วนลด 5% จากค่าขนส่งพื้นฐานสำหรับการจัดส่งที่มีสิทธิ์แต่ละครั้ง ภายในระยะเวลาแคมเปญที่ระบุไว้ในที่นี้ ค่าใช้จ่ายอื่นใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ภาษีและอากร ค่าธรรมเนียมบริการเสริม ค่าธรรมเนียมการจัดการพิเศษหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่มีมีสิทธิ์ได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์

iii. เมื่อผู้เข้าร่วมมีคุณสมบัติได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์ด้วยการจัดส่งโดยใช้โซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลที่มีสิทธิ์ ส่วนลดจากการจัดส่งที่ได้รับของผู้เข้าร่วม (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อ 6) หากมี โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์จะถูกนำไปใช้กับการจัดส่งที่มีสิทธิ์ และโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์อาจนำไปใช้แยกต่างหากจากส่วนลดจากการจัดส่งตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

6. ส่วนลดจากการจัดส่ง

i. ในระยะเวลาสุดท้ายของระยะเวลาเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมที่มีการใช้งานบัญชี FedEx ระหว่างเดือนสุดท้ายของระยะเวลาเริ่มต้น ซึ่งกำหนดโดย FedEx อาจได้รับส่วนลดจากการจัดส่ง (“ส่วนลดจากการจัดส่ง”) 20%, 25%, 30%, 35% หรือ 40% ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้าร่วม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

ii. การได้รับส่วนลดจากการจัดส่งจะถูกคำนวณจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้าร่วมทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในใบแจ้งชำระค่าขนส่ง (“ค่าขนส่ง”) สำหรับการขนส่งที่มีสิทธิ์ (ตามที่ระบุไว้ด้านบน) การได้รับส่วนลดจากการจัดส่งจากอัตราค่าขนส่งของ FedEx จะมีผลในวันที่การจัดส่งที่มีสิทธิ์ส่งมอบให้ FedEx

iii. ค่าขนส่งที่ใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้าร่วม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะเป็นค่าขนส่งก่อนได้รับส่วนลด และไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ ค่าบริการเสริม ค่าธรรมเนียมการจัดการพิเศษหรือค่าบริการอื่นๆ ภาษีและอากร หรือภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

iv. “ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน”จะถูกคำนวณดังต่อไปนี้:

a.ในเดือนถัดจากระยะเวลาเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายสำหรับค่าขนส่งของลูกค้าทั้งหมดในหนึ่ง (1) เดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นเต็มเดือนสุดท้ายของระยะเวลาเริ่มต้นของผู้เข้าร่วม; และ

b. หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะถูกคำนวณจากค่าใช้จ่ายสะสมของลูกค้าสำหรับค่าขนส่งในเดือนก่อนหน้า (นับจากเดือนสุดท้ายของระยะเวลาเริ่มต้นของลูกค้า) และรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับค่าขนส่งในสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้านี้

c. กรุณาดูข้อ (v) สำหรับตัวอย่างในการคำนวณการได้รับส่วนลดจากการจัดส่ง

v. จำนวนส่วนลดจากการจัดส่งที่ได้รับที่จะใช้ในการแจ้งชำระจะสามารถคำนวณในแต่ละเดือนได้ดังนี้:

ระดับการได้ส่วนลดจากการจัดส่ง:

ระดับ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ4สำหรับค่าขนส่งกับ FedEx (บาท)
การได้รับส่วนลดสำหรับเดือนต่อไป
1 1726 บาท
20%
2 3682 บาท
25%
3 9093 บาท
30%
4 19917 บาท
35%
5 39344 บาท
40%

vi. การได้รับส่วนลดจากการจัดส่งสามารถใช้ได้สำหรับการนำเข้าและส่งออกโดยใช้บริการดังต่อไปนี้ของ FedEx:

a. Priority Letter

b. Priority PAK

c. International Priority

d. International Economy

e. International Priority Freight

f. International Economy Freight

vii. ตัวอย่างการได้รับส่วนลดจากการจัดส่ง: หากผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมโปรโมชั่นวันที่ 21 มิถุนายน 2018 ระยะเวลาเริ่มต้น สาม (3) เดือน ของผู้เข้าร่วมจะเริ่มต้นวันที่ 21 มิถุนายน 2018 และสิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน 2018 ระหว่างระยะเวลาเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดโปรโมชั่น 30% หลังจากนั้นบัญชีของผู้เข้าร่วมจะถูกเข้าร่วมแคมเปญโปรแกรม FedEx Ship More, Save More เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2018 การได้รับส่วนลดจากการจัดส่งของกันยายนจะคำนวณจากค่าขนส่งจากเต็มเดือนสุดท้ายของระยะเวลาเริ่มต้น (ซึ่งหมายถึงเดือนสิงหาคมในตัวอย่างนี้) หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าขนส่ง 8000 บาท ระหว่างเดือนสิงหาคม 2018 (ถือเป็นเต็มเดือนสุดท้ายของระยะเวลาเริ่มต้น) ผู้เข้าร่วมจะได้รับส่วนลดจากการจัดส่งในเดือนกันยายน 2018 (นั่นคือเดือนแรกหลังจากระยะเวลาเริ่มต้น) จะเป็น 25% (อ้างอิงจากตารางระดับการได้ส่วนลดจากการจัดส่งข้างบน) หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าขนส่ง 12000 บาทในเดือนกันยายน 2018 การได้รับส่วนลดจากการจัดส่งของผู้เข้าร่วมในเดือนตุลาคม 2018 (นั่นคือ เดือนถัดไป) จะเป็น 30% ซึ่งคำนวณจากค่าขนส่งที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน หารด้วย 2 เดือน (นั่นคือ 8000 บาท + 12000 บาท = 20000 บาท; 20000 บาท/2 เดือน = 10000 บาท) รูปแบบของการคำนวณนี้จะดำเนินต่อไปตลอดอายุของบัญชีของผู้เข้าร่วม รวบรวมสูงสุดสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมาสำหรับค่าขนส่งทั้งหมด

 

ตัวอย่างของการได้รับส่วนลดจากการจัดส่งตามรอบบิลของลูกค้า:

หมายเหตุ: การได้รับส่วนลดจากการจัดส่งอาจมีความแตกต่างบ้างจากข้างบนนี้ ขึ้นอยู่กับรอบบิลของบัญชีของผู้เข้าร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย หลักการส่วนลดเดียวกันจะนำไปใช้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ “ส่วนลดจากการจัดส่ง” ข้างต้น

viii ผู้เข้าร่วมสามารถดูส่วนลดจากการจัดส่งที่ใช้กับการจัดส่งของพวกเขา ได้โดยอ้างอิงจากใบแจ้งหนี้ FedEx และ/หรือโดยอ้างอิงจากอีเมล FedEx เรื่อง: ส่วนลดจากการจัดส่งของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

7. เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

i. FedEx จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิพิเศษ ทางอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยผู้เข้าร่วมหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และผลทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลใดๆ ยกเว้นแต่ความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฏหมาย

ii. กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง (และครอบครัว) ของ FedEx องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ FedEx โรงพิมพ์ ผู้จัดหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน และตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือนิติบุคคลใดๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลให้เงินสนับสนุน พรรคการเมืองหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สาธารณะหรือผู้สมัครใดๆ สำหรับการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ได้

iii. FedEx ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้เข้าร่วมได้อนุมัติหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดก่อนที่จะได้รับโปรโมชั่นส่วนพิเศษ เพื่อยืนยันว่าผู้เข้าร่วมจะไม่ได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ การอนุมัติหนังสือรับรองนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้ส่วนลด

iv. โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นตามที่ระบุนี้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะได้แจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้ FedEx สามารถนำข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้ มาเก็บบันทึกในฐานข้อมูล ซึ่ง FedEx อาจนำไปใช้ในสื่อใดๆ เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ในอนาคตได้ สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FedEx

v. หากโปรโมชั่นใดๆ ตามที่ระบุไว้ไม่สามารถกระทำได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง การก้าวก่าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต กลฉ้อฉล ความล้มเหลวด้านเทคนิค และเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FedEx ซึ่งส่งผลเสีย หรือ ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยด้านการบริหาร ความเป็นธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินงานของโปรโมชั่นอย่างเหมาะสม FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก บอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ระงับโปรโมชั่นโดยชั่วคราว

vi. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้กับโบรชัวร์ การตลาด หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโฆษณาอื่นๆ จะถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นที่สุด

vii. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งตามที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill) ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการขนส่ง จะใช้บังคับกับการขนส่งนี้ หากข้อความในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill) ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ตามที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill)

viii. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ให้ถือการตัดสินใจของ FedEx เป็นที่สุดและจะไม่ยอมรับการโต้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น FedEx จะไม่มีหน้าที่ให้ของรางวัล หากกรณีดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้

ix. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

หมายเหตุ: หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก