พนักงานขับรถของ FedEx ถือพัสดุ

Ship More,
Save More

Ship More,
Save More

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนประเภทบริษัท กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อ รวมถึงประทับตราบริษัท
 


ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยพร้อมกับสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของคุณให้เราทางแฟกซ์ที่หมายเลข 02-240-1411 หรืออีเมลที่ thcsr@fedex.com ภายในวันทำการถัดไป+

+ FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณที่ลงทะเบียนผ่านทางโปรแกรม “Ship More, Save More” ของ FedEx หาก FedEx ไม่ได้รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเปิดบัญชีประเภทบริษัทที่กรอกสมบูรณ์ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากคุณภายในวันทำการถัดไป หากบัญชีของคุณถูกระงับ คุณจะไม่สามารถจัดส่งได้จนกว่า FedEx ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว และจะคืนสถานะบัญชีของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนเปิดบัญชีในโปรแกรม FedEx Ship More, Save More ด้วยบัตรเครดิต แล้วรับส่วนลดพิเศษสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศของคุณ!1

  • ส่วนลด 40% จากอัตราค่าจัดส่งปกติของ FedEx เป็นระยะเวลา 3 เดือน2 และ
  • รับส่วนลดสูงสุดถึง 45% หลังจากสามเดือนแรก3

หลังจาก 3 เดือนแรกจะเป็นอย่างไร

คุณสามารถศึกษาการรักษาส่วนลดและการรับส่วนลดมากขึ้นอย่างง่ายดายด้านล่างนี้!

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 4 สำหรับค่าขนส่งกับ FedEx (บาท)
การได้รับส่วนลดสำหรับเดือนต่อไป
4500 บาท
30%
5500 บาท
35%
8500 บาท
40%
11500 บาท
45%

รับส่วนลดโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์เพิ่มเติมอีก 5% ทุกครั้งที่คุณจัดส่งพัสดุ FedEx ที่มีสิทธิ์ โดยใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com หรือใช้โซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลอื่นๆ5 ของ FedEx หากต้องการใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com คลิก ที่นี่

หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรม Ship More, Save More ของ FedEx กรุณาคลิกที่กล่องด้านล่างเพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของโปรแกรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จากนั้นคลิก "ลงทะเบียนที่นี่"

  • การปรับเปลี่ยน FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดส่วนลดใหม่, ปรับเปลี่ยนอัตรารายการค่าจัดส่ง FedEx, กำหนดค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการเชื้อเพลิง) และแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกโปรแกรมได้ทุกเมื่อ FedEx จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันตามปฏิทินสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนลดหรือการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับรายการอัตราค่าจัดส่งของ FedEx, ค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการเชื้อเพลิง) หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของโปรแกรมจะประกาศใน fedex.com/th-th/home.html และสามารถสอบถามได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx
  • ข้อกำหนดการชำระเงิน ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีจากบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี FedEx เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ในระบบเรียกเก็บเงินของ FedEx ธุรกรรมจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าขนส่ง ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อากรและภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการชำระเงินอาจส่งผลให้มีการปฏิเสธหรือยกเลิกอัตราราคาที่ใช้อยู่ โดยเป็นสิทธิของ FedEx แต่เพียงผู้เดียว 
  • การจองพื้นที่ บริการภายใต้โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างบนอากาศยานตามที่กำหนดโดย FedEx ผู้เข้าร่วมที่มีการจัดส่งน้ำหนักจริงมากกว่า 300 กิโลกรัม สามารถใช้บริการ FedEx ภายใต้โปรแกรมนี้โดยการติดต่อและรับการยืนยันพื้นที่ว่างจาก FedEx   FedEx จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ให้บริการในทุกกรณี  การกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างบนอากาศยานโดย FedEx จะรวมถึงทุกๆ การจัดส่ง
  • ปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้ง FedEx ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงล่วงหน้า หากคาดว่าจะมีปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ  หากผู้เข้าร่วมเกิดมีปริมาณการจัดส่งต่อบัญชีที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนเฉลี่ยทั้งปีทั้งจำนวนการจัดส่ง ประเภท ขนาด และ/หรือน้ำหนักของหีบห่อการจัดส่ง  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น FedEx จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับพัสดุดังกล่าวโดยยกเลิกการรับประกันคืนเงิน (หากมี) และข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาขนส่ง หรือปฏิเสธการจัดส่งดังกล่าวโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับผู้เข้าร่วม
_content_fedex-com_global_en_kr_open-account_corporate_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

1 ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับค่าบริการเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ค่าบริการจัดการพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ
2 คำนวณบนพื้นฐาน 13 สัปดาห์
3 ส่วนลดจะคำนวณตามอัตราค่าจัดส่งมาตรฐานของ FedEx ซึ่งมีผลในวันที่มีการจัดส่งกับ FedEx
4 หลังจากสามเดือนแรก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณจากการใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าหนึ่ง (1) เดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณบนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดก่อนหน้านี้ (นับจากเดือนที่ 3) เป็นต้นไปและรวมถึงค่าใช้จ่ายรวมสะสมทั้งหมดในการจัดส่งของลูกค้าในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของขั้นแรก ให้คำนวณค่าจัดส่งตามอัตราค่าจัดส่ง FedEx โดยใช้ส่วนลดของขั้นแรก
5 โซลูชั่นการจัดส่งที่มีสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย FedEx ภายใต้แคมเปญนี้ FedEx® Quick Form ไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จาก “โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์”

หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมก่อนการอนุมัติชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 30 บาท ปรากฏบนบัตรเครดิตของคุณ และจะได้รับเครดิตคืนภายใน 7-10 วัน

*โปรดทราบว่าลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีหลังจากวันที่  22 มกราคม 2563 ผ่านแคมเปญจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดที่กล่าวถึงข้างต้นในช่วงระยะเวลาที่บัญชีของลูกค้ายังคงใช้งานได้ และอยู่ในสถานะเครดิตที่ดีและตลอดระยะเวลาของแคมเปญ

(หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก)