ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรแกรม FEDEX SHIP MORE, SAVE MORE ("แคมเปญ")

1. การลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ FedEx จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2. ระยะเวลาแคมเปญ: แคมเปญจะเริ่มในวันที่ 22 มกราคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ FedEx กำหนด โปรดทราบว่า ลูกค้าทุกคนที่เปิดบัญชีหลังจากวันที่เริ่มต้นผ่านโปรแกรม FedEx Ship More, Save More มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่บัญชีของลูกค้ายังคงเปิดใช้อยู่

3. การเข้าร่วมแคมเปญ

i.การเข้าร่วมแคมเปญนี้เปิดให้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน ไทย ("ผู้เข้าร่วม")

ii. หากต้องการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญนี้ให้สำเร็จผ่านการลงทะเบียนเปิดบัญชี FedEx ใหม่ ที่ fedex.com/th-th/home.html ด้วยบัตรเครดิตที่ FedEx อนุมัติ (MasterCard, Visa หรือ American Express)

iii. บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่า 18 ปีก่อนที่จะเข้าร่วม 

iv. FedEx ไม่รับผิดชอบต่อรายการที่ล่าช้า สูญหาย หรือส่งผิด รวมถึงความล่าช้าในการจัดส่งรายการเนื่องจากความขัดข้องทางเทคนิค ความแออัดของเครือข่าย หรือสาเหตุใดๆ ก็ตาม

v. หากบัญชีของผู้เข้าร่วมเปลี่ยนเป็นแบบชำระโดยเงินสดเท่านั้นหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ จะไม่มีการนำส่วนลดแคมเปญไปใช้จนกว่าบัญชีของผู้เข้าร่วมจะได้รับการคืนสถานะเป็นแบบมีเงื่อนไขการชำระเงินปกติ

4. ส่วนลดช่วงโปรโมชั่น

i. ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญนี้สำเร็จตามข้อ 3 ข้างต้น จะได้รับส่วนลด 40% ("ส่วนลดช่วงโปรโมชั่น") เป็นเวลา 3 เดือน (คำนวณบนพื้นฐานสิบสาม (13) สัปดาห์) นับจากวันที่ลงทะเบียนเปิดบัญชี (“ช่วงเริ่มต้น”) จากค่าขนส่งพื้นฐานที่ระบุราคาไว้ของแต่ละการจัดส่งที่มีสิทธิ์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในย่อหน้า (iii)) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมอากรและภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะไม่ได้รับส่วนลด

ii. ไม่สามารถใช้ส่วนลดช่วงโปรโมชั่นร่วมกับส่วนลดการจัดส่งหรือข้อเสนออื่นๆ ที่ FedEx มอบให้

iii. "การจัดส่งพัสดุที่มีสิทธิ์" ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: 

  • การจัดส่งจะต้องออกใบแจ้งหนี้และชำระเงินโดยบัญชี FedEx ใหม่ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดช่วงโปรโมชั่น โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์ และส่วนลดสะสม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การจัดส่งที่ชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะไม่รวมอยู่ในแคมเปญนี้
  • ไม่อนุญาตให้รวมการจัดส่งพัสดุจากหลายบัญชี และการจัดส่งพัสดุที่รวมกันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดช่วงโปรโมชั่น โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์ และส่วนลดสะสม
  • จำนวนการจัดส่งพัสดุที่มีสิทธิ์จะกำหนดตามจำนวนใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ air waybill ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ 1 ฉบับเท่ากับการจัดส่งพัสดุ 1 รายการ และการจัดส่งพัสดุครั้งเดียวที่มีหลายชิ้นจะถือเป็นการจัดส่งพัสดุ 1 รายการ
  • การจัดส่งพัสดุจะต้องนำเข้าหรือส่งออกโดยใช้บริการ FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International Priority Freight (IPF) หรือ FedEx International Economy Freight (IEF)
  • การจัดส่งพัสดุต้องไม่ใช่บริการใดๆ ต่อไปนี้: กล่อง FedEx 10กก. หรือ 25กก., อัตราพิเศษ Spot Rate, บริการ International Priority Direct Distribution (IPD), International Economy Direct Distribution (IED) หรือ International First (INF)

iv. ส่วนลดช่วงโปรโมชั่นนี้จะให้โดยอัตโนมัติกับบัญชี FedEx ใหม่ที่แสดงในหน้ายืนยันหลังการลงทะเบียน และไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่นที่มีบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันได้

5. โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์

i. ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้สำเร็จตามข้อ 3 ข้างต้นจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์เมื่อมีการจัดส่งผ่านโซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลของ FedEx ที่มีสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง FedEx Ship Manager™ ที่ fedex.com ตามคำร้องขอของผู้เข้าร่วม FedEx สามารถให้รายชื่อโซลูชั่นการจัดส่งพัสดุแบบดิจิตอลที่มีสิทธิ์ได้ (หมายเหตุ: ภายใต้แคมเปญนี้ FedEx® Quick Form ไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์) โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์สำหรับการใช้โซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลที่มีสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย FedEx

ii. โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์ คือ ส่วนลด 5% จากค่าขนส่งพื้นฐานที่ระบุราคาไว้ของการจัดส่งพัสดุที่มีสิทธิ์แต่ละครั้งในช่วงแคมเปญเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ภาษีและอากร ค่าธรรมเนียมบริการเสริม ค่าธรรมเนียมการจัดการพิเศษหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่มีมีสิทธิ์ได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์

iii. เมื่อผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ได้รับโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์จากการจัดส่งพัสดุโดยใช้โซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลที่มีสิทธิ์ ส่วนลดสะสมของผู้เข้าร่วม (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อ 6) หากมีจะถูกนำไปใช้กับการจัดส่งพัสดุที่มีสิทธิ์ดังกล่าว นอกเหนือจากโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์ อาจใช้โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์แยกต่างหากจากส่วนลดสะสมตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

6. ส่วนลดสะสม

i. เมื่อสิ้นสุดช่วงเริ่มต้นผู้เข้าร่วมที่มีบัญชี FedEx ที่ใช้งานอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของช่วงเริ่มต้นตามที่กำหนดโดย FedEx อาจได้รับส่วนลดสะสม (“ส่วนลดสะสม”) 30%, 35%, 40% หรือ 45% ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้าร่วม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

ii. ส่วนลดสะสมจะคำนวณโดยการรวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้าร่วม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ ("ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง") ของการจัดส่งที่มีสิทธิ์ทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ด้านบน) การได้รับส่วนลดสะสมจากอัตราค่าขนส่งของ FedEx จะมีผลในวันที่ส่งมอบการจัดส่งพัสดุที่มีสิทธิ์ให้กับ FedEx 

iii. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้าร่วม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เป็นค่าใช้จ่ายก่อนใช้ส่วนลดและไม่รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ค่าบริการจัดการพิเศษหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ อากรและภาษี หรือภาษีการขาย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

iv. "ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน" จะคำนวณดังนี้

ก. ในเดือนถัดมาจากช่วงเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายรวมสะสมทั้งหมดในการจัดส่งพัสดุ (1) เดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายเต็มเดือนของช่วงเริ่มต้นของผู้เข้าร่วม และ

b. หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายรวมสะสมทั้งหมดในการจัดส่งพัสดุของเดือนก่อนหน้านี้ (เริ่มตั้งแต่เดือนสุดท้ายของช่วงเวลาเริ่มต้นของลูกค้า) และรวมถึงแต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายรวมสะสมทั้งหมดในการจัดส่งพัสดุของลูกค้าในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา

c. กรุณาดูย่อหน้า (v) ด้านล่างสำหรับตัวอย่างการคำนวณส่วนลดสะสม

v. จำนวนส่วนลดสะสมที่จะใช้กับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องจะคำนวณในแต่ละเดือนดังนี้

ระดับขั้นส่วนลดสะสม:

ระดับขั้น

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำสำหรับค่าจัดส่งกับ FedEx
(บาท)

การได้รับส่วนลดสำหรับเดือนต่อไป

1

< 5,500 บาท

30%

2

≥ 5,500 บาท

35%

3

≥ 8,500 บาท

40%

4

≥ 11,500 บาท

45%

vi. สามารถใช้ส่วนลดสะสมกับการส่งออกหรือนำเข้าพัสดุโดยใช้บริการของ FedEx ต่อไปนี้เท่านั้น

a. Priority Letter

b. Priority PAK

c. International Priority

d. International Economy

e. International Priority Freight

f. International Economy Freight

vii. ตัวอย่างส่วนลดสะสม: หากผู้เข้าร่วมเข้าร่วมแคมเปญในวันที่ 1 เมษายน 2563 ช่วงเริ่มต้นของผู้เข้าร่วมจะเป็นสาม (3) เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในช่วงเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดช่วงโปรโมชั่น 40% จากนั้น บัญชีของผู้เข้าร่วมจะอยู่ในแคมเปญนี้ โปรแกรม FedEx Ship More, Save More เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่วนลดสะสมสำหรับเดือนกรกฎาคมจะคำนวณตามค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากเดือนปฏิทินเต็มสุดท้ายของช่วงเริ่มต้น (ซึ่งก็คือมิถุนายน 2563 ในตัวอย่างนี้) หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 5,000 บาทในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของช่วงเริ่มต้นของผู้เข้าร่วม) ส่วนลดสะสมของผู้เข้าร่วมในเดือนกรกฎาคม 2563 (เดือนแรกถัดจากช่วงเริ่มต้น) จะอยู่ที่ 30% (ตามตารางระดับขั้นส่วนลดสะสมที่ได้ระบุไว้ด้านบน) หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 7,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วนลดสะสมของผู้เข้าร่วมในเดือนสิงหาคม 2563 (เดือนถัดไป) จะอยู่ที่ 35% ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมหารด้วย 2 เดือน (เช่น 5,000 บาท + 7,000 บาท = 12,000 บาท, 12,000 บาท/2 เดือน = 6,000 บาท) รูปแบบการคำนวณนี้จะดำเนินต่อไปตลอดอายุของบัญชีผู้เข้าร่วม โดยจะรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมสูงสุดสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

 

ตัวอย่างส่วนลดสะสมตามรอบการเรียกชำระเงินของลูกค้า

OADR มกราคม 2563

หมายเหตุ: ส่วนลดสะสมอาจแตกต่างจากที่แสดงด้านบนเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกชำระเงินของบัญชีของผู้เข้าร่วมแต่ละคน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยนี้ จึงใช้หลักการส่วนลดเดียวกันกับที่ระบุไว้ใน "ส่วนลดสะสม" ด้านบน

viii. ผู้เข้าร่วมสามารถดูส่วนลดสะสมที่ใช้กับการจัดส่งของพวกเขาได้ที่ใบแจ้งหนี้ของ FedEx และ/หรือดูรายละเอียดได้ที่เครื่องมือเอกสารอัตราค่าบริการของ FedEx

 

7. เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

i. FedEx จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิพิเศษ ทางอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยผู้เข้าร่วมหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และผลทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลใดๆ ยกเว้นแต่ความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฏหมาย

ii. ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน (และญาติสนิท) ของ FedEx นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้พิมพ์ ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงพนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาล กิจการที่เป็นของรัฐ นิติบุคคลที่ได้รับเงินทุนจากหน่วยงานรัฐบาล พรรคการเมืองหรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้ลงรับสมัครเป็นนักการเมือง

iii. ส่วนลดทั้งหมดที่นำเสนอภายใต้แคมเปญนี้มีไว้เพื่อการใช้งานและผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FedEx FedEx ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้เข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้เข้าร่วมละเมิดข้อจำกัดนี้

iv. FedEx ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้เข้าร่วมจัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดก่อนที่จะได้รับส่วนลดโปรโมชั่น เพื่อยืนยันว่าผู้เข้าร่วมจะไม่ได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วมแคมเปญนี้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้โดยสมบูรณ์ หาก FedEx กำหนดไว้ การกรอกใบรับรองนี้ตามความเป็นจริงถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการมอบส่วนลด

v. โดยการเข้าร่วมแคมเปญตามที่ระบุนี้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะได้แจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้นำข้อมูลที่ตนเองส่งมอบไปป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูล ซึ่ง FedEx อาจนำไปใช้ในสื่อใดๆ เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ในอนาคตได้ โดยสอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

vi. หากแคมเปญนี้ไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงการแทรกแซงให้เกิดความเสียหาย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การหลอกลวง ความขัดข้องทางเทคนิค และสาเหตุอื่นใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FedEx ซึ่งทำให้เกิดความด่างพร้อยหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริหารจัดการ ความยุติธรรม หรือการจัดโปรโมชันที่เหมาะสม FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติ ปรับเปลี่ยน หรือระงับแคมเปญนี้แต่เพียงผู้เดียว

vii. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับโบรชัวร์ เอกสารการตลาด หรือเอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

viii. ข้อกำหนดและเงื่อนไขค่าขนส่งในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ของ FedEx Express ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่มีการจัดส่งพัสดุใดๆ จะนำมาใช้กับการจัดส่งพัสดุดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดต่างๆ ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศของ FedEx Express กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ใช้ข้อกำหนดในใบตราส่งสินค้าเป็นหลัก

ix. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ การตัดสินใจของ FedEx ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่ยอมรับการโต้ตอบใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น FedEx ไม่จำเป็นต้องมอบรางวัล หากการมอบรางวัลขัดแย้งต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

x. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

xi. การปรับเปลี่ยน FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดส่วนลดใหม่, ปรับเปลี่ยนอัตรารายการค่าจัดส่งของ FedEx, กำหนดค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) และแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกโปรแกรมได้ทุกเมื่อ FedEx จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันตามปฏิทินสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนลดหรือการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับรายการอัตราค่าจัดส่งของ FedEx, ค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของโปรแกรมจะประกาศใน fedex.com/th-th/home.html และสามารถสอบถามได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx

xii. ข้อกำหนดการชำระเงิน ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีจากบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี FedEx เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ในระบบเรียกเก็บเงินของ FedEx ธุรกรรมจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าขนส่ง ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อากรและภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการชำระเงินอาจส่งผลให้มีการปฏิเสธหรือยกเลิกอัตราราคาที่ใช้อยู่ โดยเป็นสิทธิ์ของ FedEx แต่เพียงผู้เดียว 

xiii. การจองพื้นที่ บริการภายใต้โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างบนอากาศยานตามที่กำหนดโดย FedEx ผู้เข้าร่วมที่มีการจัดส่งใดๆ ที่มีน้ำหนักจริงมากกว่า 300 กิโลกรัมที่ใช้บริการ FedEx ภายใต้โปรแกรมนี้ ควรติดต่อและรับการยืนยันพื้นที่ว่างจาก FedEx  FedEx จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ให้บริการในทุกกรณี  การกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างบนอากาศยานโดย FedEx จะรวมถึงทุกๆ การจัดส่ง

xiv. ปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้งให้ FedEx ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงล่วงหน้า หากคาดว่าจะมีปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ  หากผู้เข้าร่วมเกิดมีปริมาณการจัดส่งต่อบัญชีที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนเฉลี่ยทั้งปีทั้งจำนวนการจัดส่ง ประเภท ขนาด และ/หรือน้ำหนักของหีบห่อการจัดส่ง  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น FedEx จะเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับพัสดุดังกล่าวโดยยกเลิกการรับประกันคืนเงิน (หากมี) และข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาขนส่ง หรือปฏิเสธการจัดส่งดังกล่าวโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับผู้เข้าร่วม

 

หมายเหตุ: หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก