ผู้คนกำลังพูดหน้าแล็ปท็อป

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงข้อมูล FedEx Reporting Online® ("ข้อตกลง")

ข้อกำหนดด้านล่างเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้รายงานทางออนไลน์ กรุณาอ่านข้อมูลนี้อย่างละเอียด หากคุณยอมรับที่จะมีผลผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณต้องรับทราบข้อตกลงที่ด้านล่าง

เมื่อรับทราบแล้ว เอกสารนี้จะถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่าง CORPORATE SERVICES, INC. ("") และคุณ และนิติบุคคลดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ลูกค้า”) การยอมรับข้อตกลงนี้จะถือว่าลูกค้าได้รับอนุญาต โปรดพิมพ์สำเนาของข้อตกลงนี้และเก็บรักษาไว้กับเอกสารของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

รายละเอียดหลัก

1. FedEx มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการดำเนินการจัดส่งพัสดุของลูกค้ากับ FedEx

2. ลูกค้าต้องการรับข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับการดำเนินการจัดส่งพัสดุ โดยคำนึงถึงพันธสัญญาร่วมกันในข้อตกลงนี้และลูกค้าตกลงดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูล

1. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ FedEx ให้สิทธิ์โดยไม่มีค่าตอบแทนการให้สิทธิ์และไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็ตาม (เรียกรวมว่า “ข้อมูล”) กับลูกค้า ที่ FedEx ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การดำเนินการจัดส่งพัสดุกับ Fedex และบริษัทในเครือของ FedEx

2. FedEx มีจุดประสงค์จะให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แต่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งตามดุลยพินิจของ FedEx

 

ส่วนที่ 2 การใช้งาน

ลูกค้าจะใช้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการดำเนินการจัดส่งของลูกค้ากับ FedEx ลูกค้าจะปฏิบัติตามคำแนะนำใดๆ ก็ตามที่ได้รับจาก FedEx เป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล

 

ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษาและการอัพเดท

FedEx อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขโครงร่างของเอกสาร วิธีการจัดส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูลที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ

 

ส่วนที่ 4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และปกป้องบริษัทแม่และบริษัทย่อยของบริษัทแม่ และพนักงาน ตัวแทน และตัวแทนจากการเรียกร้อง ความต้องการ ความเสียหาย (รวมถึงความเสียหายที่เป็นอุบัติเหตุและที่เป็นผลตามมา) รายจ่าย ค่าใช้จ่าย การฟ้องคดี และการสูญเสีย (เรียกรวมว่า "การเรียกร้อง") ทั้งหมด รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมอันเกิดจากการใช้ข้อมูลของลูกค้าในลักษณะใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในการแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อใช้ข้อมูล

 

ส่วนที่ 5 - การรักษาความลับ

ลูกค้าจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับอย่างยิ่งยวด จะไม่ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากที่สัมพันธ์กับสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้ และจะทำให้พนักงานของบริษัทมีผลผูกพันกับภาระผูกพันของการรักษาความลับเดียวกันกับที่ลูกค้ามีผลผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงหรือไม่แจ้งข้อมูลในรูปแบบใดๆ แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FedEx

 

ส่วนที่ 6 ความเสี่ยงของการสูญหาย

ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูล

 

ส่วนที่ 7 การสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงนี้จะมีผลต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดลงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะไม่ใช้ข้อมูลเพิ่มเติม FedEx อาจยุติการให้ข้อมูลได้ทุกเมื่อและไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ภาระผูกพันของการชดใช้ค่าสินไหมและการรักษาความลับที่อยู่ในส่วนที่ 4 และ 5 ข้างต้นตามลำดับจะยังคงมีผลต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อตกลงนี้

 

ส่วนที่ 8 ข้อความปฏิเสธการรับประกัน

1. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการใช้ข้อมูลเป็นความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ให้มา "ตามที่เป็น" FedEx ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ

2. ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รวมถึงความประมาทเลินเล่อ FedEx จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ที่เป็นผลจากหรือเชื่อมโยงกับการใช้งานหรือการถือครองข้อมูลของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมา และความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไร หรือการสูญเสียธุรกิจ แม้ว่า FedEx จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม FedEx ไม่รับประกันว่าข้อมูลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าทั้งหมด หรือข้อมูลจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือได้รับการแก้ไข FedEx จะไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลจากการใช้ข้อมูลในด้านความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรือด้านอื่นๆ การให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจาก FedEx หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ FedEx ไม่ถือเป็นการรับประกัน ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ในกรณีนี้ ให้ถือว่าข้อยกเว้นข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้

3. การจัดส่งพัสดุทั้งหมดและการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขค่าขนส่งที่อยู่ในคู่มือบริการของ FedEx ที่มีผลบังคับใช้ พิกัดอัตราภาษีศุลกากร หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขค่าขนส่งของ FedEx ที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ

 

ส่วนที่ 9 การมอบหมาย

ลูกค้าไม่สามารถกำหนดสิทธิ์หรือมอบหมายหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้ใครหากไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FedEx

 

ส่วนที่ 10 การดัดแปลง

FedEx สามารถดัดแปลงข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียวได้ทุกเมื่อหลังจากแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะมีผลควบคุมภายในขอบเขตที่ข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเอกสารของ FedEx เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้