Tablet

Upozornenia na nariadenia

Upozornenia na nariadenia

Zistite viac o najnovších zmenách v nariadeniach pre medzinárodný obchod a o tom, ako by mohli ovplyvniť vaše podnikanie.

Zistite viac o najnovších zmenách v nariadeniach pre medzinárodný obchod a o tom, ako by mohli ovplyvniť vaše podnikanie.

Najnovšie aktualizácie nariadení

Čo sa udialo?

Harmonizovaný systém (HS) Svetovej colnej organizácie (WCO) sa používa na medzinárodnú klasifikáciu tovaru pri cezhraničnom obchodovaní. Uplatňuje sa vo viac ako 200 štátoch, krajinách a teritóriách na celom svete, čo znamená, že 98 % svetového obchodu sa klasifikuje pomocou nomenklatúry HS. Reviduje sa každých päť rokov a HS 2022, siedme vydanie nomenklatúry harmonizovaného systému, nadobudne účinnosť 1. januára 2022.

Kódy tovarov sú kľúčovou požiadavkou na vykonávanie colných procesov, ako je napríklad vypĺňanie vyhlásení, a používajú sa na určenie možných ciel a iných daní pri cezhraničnom obchode s tovarom. Ich správnosť je veľmi dôležitá, pretože nesprávna klasifikácia výrobku by mohla viesť k colnému omeškaniu alebo k plateniu vyšších ciel a daní.

Čo obsahuje nové vydanie HS 2022?

Nové vydanie HS 2022 obsahuje celkovo 351 zmien a doplnení, ktoré sa týkajú širokej škály tovarov.

HS 2022 definuje nové toky výrobkov a rieši environmentálne a sociálne otázky globálneho významu. Napríklad:

 • Elektrický a elektronický odpad (e-odpad): HS 2022 obsahuje osobitné ustanovenia pre jeho klasifikáciu s cieľom pomôcť krajinám pri ich práci podľa Bazilejského dohovoru.
 • Nikotínové výrobky a bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV, známe aj ako drony): nové ustanovenia zjednodušujú klasifikáciu týchto výrobkov.
 • Smartfóny: boli zavedené nové podkategórie.
 • Sklené vlákna a stroje na tvarovanie kovov: boli vykonané rozsiahle zmeny konfigurácie, pretože súčasné podkategórie účinne neodrážajú technologický pokrok v týchto odvetviach.
 • Viacúčelové medzizostavy: pribudne viac samostatne klasifikovaných výrobkov, ako sú napríklad moduly plochých panelových displejov.

Tovar osobitne kontrolovaný podľa rôznych dohovorov bol tiež aktualizovaný a pre tovar dvojakého použitia bolo vytvorených mnoho nových podkategórií.

Taktiež boli vykonané zmeny, ktoré kladú väčší dôraz na zdravie a bezpečnosť. Rozpoznanie nebezpečenstiev oneskorenia pri nasadení nástrojov na rýchlu diagnostiku infekčných chorôb v ohniskách nákazy viedlo k zmenám ustanovení o takýchto diagnostických súpravách s cieľom zjednodušiť ich klasifikáciu. Nové ustanovenia pre placebo a súpravy na klinické testy na lekársky výskum, ktoré umožnia klasifikáciu bez informácií o zložkách v placebe, pomôžu uľahčiť cezhraničný lekársky výskum. Bunkové kultúry a bunková terapia patria medzi triedy výrobkov, ktoré získali nové a špecifické ustanovenia.

Koho sa tieto zmeny dotknú?

Keďže je zoznam týchto dôležitých zmien veľmi rozsiahly, mnoho z nich tu nie je uvedených. Preto je nevyhnutné, aby si každá spoločnosť, ktorá prepravuje tovar cez hranice, pozrela zmeny a zistila, či sa týkajú aj jej tovaru.

Čo by ste mali urobiť?

Ak chcete zistiť, či majú niektoré z týchto zmien vplyv na klasifikáciu vašich výrobkov, prezrite si zmeny HS 2022. Dovozcom okrem toho odporúčame vykonať komplexnú revíziu databázy výrobkov a zaistiť, aby ich existujúce klasifikácie výrobkov boli platné aj po nadobudnutí účinnosti HS 2022.

WCO zverejnila korelačné tabuľky na roky 2017 až 2022, ktoré možno použiť na overenie prípadnej zmeny súčasného kódu HS a v prípade jeho zmeny aj na overenie klasifikácie príslušného tovaru.

A nezabudnite:

WCO štandardizuje kódy HS ako šesťciferné čísla. Tento šesťmiestny kód je medzinárodným štandardom pre všetky zúčastnené krajiny. Prvé dve číslice označujú kód kapitoly HS, druhé dve číslice kód výrobku a tretie dve číslice konkrétny kód alebo podkategóriu daného výrobku.

Väčšina krajín akceptuje šesťciferný kód, existujú však aj výnimky a niektoré krajiny vyžadujú ďalšie číslice. Napríklad Spojené štáty používajú 10-miestny kód na klasifikáciu výrobkov určených na vývoz, známy ako číslo nomenklatúry B. V Indii sa používa ITC číslo (číslo indického tarifného kódu), ktoré obsahuje 8 číslic.

Je nevyhnutné overiť si požiadavky krajiny, do ktorej, resp. z ktorej tovar posielate.

Užitočné odkazy:

Čo sa udialo?

Uplatňovanie prenesenia daňovej povinnosti pri importnej DPH je pre spoločnosti dovážajúce do Francúzska povinné s účinnosťou od 1. januára 2022. Správa a výber DPH z dovozu boli okrem toho presunuté z francúzskych colných orgánov na francúzsky daňový úrad – Riaditeľstvo verejných financií (DGFiP).

Priznanie a platba importnej DPH sa vykoná v rámci francúzskeho daňového priznania k DPH namiesto colného vyhlásenia. Toto odloženie daňového priznania k DPH je známe ako „prenesenie daňovej povinnosti“. Toto prenesenie daňovej povinnosti znamená, že importná DPH sa už neplatí v mieste dovozu.

Od 1. januára 2022 platí, že ak spoločnosť bude pri dovoze tovaru do Francúzska vystupovať ako registrovaný dovozca, musí byť povinne registrovaná ako platca francúzskej DPH a podávať francúzske daňové priznanie k DPH.

Registráciu DPH vo Francúzsku môžu vykonať priamo spoločnosti so sídlom vo Francúzsku alebo spoločnosti so sídlom v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve. Spoločnosti, ktoré nemajú sídlo v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve a chcú vystupovať ako registrovaný dovozca svojho tovaru, musia vymenovať francúzskeho daňového zástupcu, ktorý v ich mene podá žiadosť o registráciu DPH.

Zákazníci spoločnosti FedEx, ktorí posielajú tovar z krajín mimo EÚ firemným zákazníkom vo Francúzsku, by mali na účely colnej dokumentácie uviesť francúzske registračné číslo DPH registrovaného dovozcu.

Upozornenie:

 • Vo francúzskom online daňovom priznaní k DPH sa automaticky vyplní suma importnej DPH na základe údajov, ktoré boli predtým deklarované francúzskemu colnému úradu v colnom vyhlásení.
 • Francúzsky colný úrad zriadi webový portál, ktorý umožní spoločnostiam sťahovať mesačné údaje o všetkých dovozoch do Francúzska.
 • Predvyplnené daňové priznanie k DPH bude k dispozícii 14. deň každého mesiaca prostredníctvom online daňového portálu francúzskeho colného úradu.
 • Termínom na podanie daňového priznania k DPH bude 24. deň každého mesiaca pre všetky spoločnosti, ktoré sú platcami importnej DPH. 

Koho sa tieto zmeny dotknú?

Táto zmena sa vzťahuje na spoločnosti, ktoré budú registrovanými dovozcami tovaru vstupujúceho do Francúzska.

Čo by ste mali urobiť?

Colné vyhlásenie bude teraz musieť obsahovať francúzske číslo DPH dovozcu, túto informáciu teda musíte uviesť na komerčnej faktúre. Ak bude spoločnosť dovozcom a nemá francúzske číslo DPH, mala by sa obrátiť na francúzsky daňový úrad a zaregistrovať sa ako platca DPH. V prípade spoločností so sídlom mimo EÚ bude možno potrebné vymenovať daňového zástupcu.

V prípade dovozcov, ktorí sú právnickými osobami a nemajú francúzske číslo DPH, sa tak ako v prípade súkromných osôb importné DPH vyberie v čase dovozu prostredníctvom dovozného vyhlásenia, ako tomu bolo pred 1. januárom 2022.

Informácie poskytnuté v tomto dokumente nepredstavujú ani nemajú predstavovať právne a/ani daňové poradenstvo. Tento dokument slúži len na všeobecné informačné účely. Informácie v tomto dokumente nenahrádzajú najaktuálnejšie právne alebo iné informácie. Čitatelia týchto informácií by sa mali obrátiť na svojho poradcu a získať od neho poradenstvo v súvislosti s konkrétnou právnou a/alebo daňovou záležitosťou. Týmto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s konaním, ktoré sa zakladá na obsahu tejto stránky. Obsah tohto príspevku sa poskytuje „tak, ako je“, bez vyhlásení o bezchybnosti obsahu.

Čo sa udialo?

1. januára 2022 nadobudnú účinnosť zmeny týkajúce sa dovozu špecifického sanitárneho a fytosanitárneho (SPS) tovaru z 27 členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do Veľkej Británie.

Koho sa táto zmena dotkne?

Zákazníci v 27 členských štátoch EÚ a EHP, ktorí posielajú do Veľkej Británie nasledujúci tovar SPS:

 • živé zvieratá;
 • zárodočné produkty;
 • produkty živočíšneho pôvodu (POAO) v rámci ochranných opatrení;
 • vysoko rizikové vedľajšie živočíšne produkty (VŽP);
 • vysoko rizikové potraviny alebo krmivá iného ako živočíšneho pôvodu (HRFNAO);
 • všetky regulované rastliny a rastlinné produkty.

Čo sa zmení?

Od 1. januára 2022:

Od 1. januára 2022 sa bude vyžadovať predbežné oznámenie o dovoze výrobkov, zvierat, potravín a krmív (IPAFFS). Naše tímy pre dovozné preclenie v Spojenom kráľovstve vyplnia predbežné oznámenia v mene dovozcov z Veľkej Británie.

Kontroly dokumentácie boli nateraz odložené a nebude sa vyžadovať, aby tovar vstupoval do Veľkej Británie cez stanovené miesto vstupu, keďže sa nebudú vykonávať kontroly fyzickej totožnosti. Tieto kontroly sa však zavedú od 1. júla 2022 spolu s požiadavkou na vývozné zdravotné osvedčenia (EHC). Vývozca z EÚ bude musieť pred odoslaním tovaru poskytnúť kópiu EHC svojmu dovozcovi zo Spojeného kráľovstva.

Ďalšie zmeny v roku 2022:

Okrem požiadaviek predbežného oznámenia IPAFFS sa od 1. júla 2022 bude pri všetkých uvedených druhoch tovaru vyžadovať platné osvedčenie EHC alebo SPS na účely vykonania kontroly dokumentácie.

Od 1. júla 2022 budú musieť všetky POAO a VŽP a všetky regulované rastliny a rastlinné produkty vstupovať do Veľkej Británie cez vstupné miesto so špecializovanou hraničnou kontrolnou stanicou (BCP), a to aj v prípade, že výrobok nepodlieha kontrole dokumentácie podľa nasledujúceho časového plánu:

 • 1. júla 2022 – všetky zostávajúce regulované VŽP a všetko mäso a mäsové výrobky;
 • 1. septembra 2022 – všetky mliečne výrobky;
 • 1. novembra 2022 – všetky ostatné regulované produkty živočíšneho pôvodu vrátane zložených produktov a produktov z rýb. 

Čo by ste mali urobiť?

Ak ste vývozcom z EÚ do Veľkej Británie, musíte svoj tovar správne klasifikovať a vo všetkých komerčných dokumentoch uviesť podrobný opis tovaru.

Zabezpečte, aby ste vo svojich komerčných dokumentoch uviedli nasledujúce informácie alebo vytvorili súhrnnú stranu IPAFFS:

 • aký typ živočíšneho produktu alebo tovaru posielate (t. j. POAO, VŽP, HRFNAO atď.);
 • pôvod živočíšneho produktu alebo tovaru (v ktorej krajine bol vyrobený, odkiaľ pochádza);
 • kód tovaru;
 • typ tovaru;
 • druhy tovaru;
 • hmotnosť tovaru (kg);
 • dôvod vývozu zásielky (t. j. vnútorný trh, tranzit, výskum atď.);
 • miesto určenia zásielky;
 • Adresy a kontaktné údaje miesta pôvodu, dovozcu a miesta určenia.

Mali by ste sa tiež začať pripravovať na 1. júl 2022, odkedy sa bude vyžadovať predloženie vývozných zdravotných certifikátov (EHC) pre váš tovar pred jeho odoslaním.

Ak posielate ryby ulovené v mori a niektoré mäkkýše, musíte navyše k obchodným dokumentom priložiť potvrdené osvedčenie o úlovku.

Ak ste dovozcom z Veľkej Británie a my vás kontaktujeme kvôli pokynom na preclenie, poskytnite, prosím, všetky požadované informácie včas.

Ak sa rozhodnete vyplniť predbežné oznámenie IPAFFS sami, informujte nás o svojom autorizačnom čísle ešte pred príchodom tovaru do Veľkej Británie. Pošlite nám e-mail, v ktorom v predmete e-mailu uvediete číslo prepravného listu (AWB) a v tele e-mailu číslo vašej autorizácie. Môžete použiť tieto e-mailové adresy:

Užitočné zdroje

Dovoz alebo presun potravín a nápojov z EÚ a Severného Írska do Veľkej Británie – GOV.UK (www.gov.uk)

Dovoz alebo presun zložených produktov z EÚ a Severného Írska do Veľkej Británie – GOV.UK (www.gov.uk)

Systém dovozu produktov, zvierat, potravín a krmív (IPAFFS) – GOV.UK (www.gov.uk)

Prevádzkový model britského daňového úradu na hraniciach

Čo sa udialo?

Indonézia zaviedla 1. augusta 2021 nové nariadenie, ktoré môže ovplyvniť spôsob preclievania medzinárodných zásielok miestnym colným orgánom. Nedodržanie tohto nového nariadenia by mohlo mať za následok oneskorenie doručenia zásielok.

Nariadenie od 1. augusta 2021 vyžaduje, aby odosielatelia so sídlom mimo Indonézie:

(1) získali DIČ (NPWP) svojho adresáta/príjemcu v Indonézii pre každú dovážanú zásielku; a

(2) uviedli DIČ (NPWP) v časti „Adresát“ alebo „Príjemca“ v prepravnom liste (AWB) a komerčnej faktúre.

Koho sa táto zmena dotkne?

Každého, kto dováža medzi Európou a Indonéziou.

Čo by ste mali urobiť?

Čo musíte urobiť od 1. augusta 2021 pri posielaní zásielky do Indonézie:

 • Kontaktovať adresáta v Indonézii a získať jeho miestne daňové identifikačné číslo/DIČ (lokálne známe ako „NPWP“).
 • Uviesť DIČ v časti „Adresát“ alebo „Príjemca“ v prepravnom liste (AWB) a komerčnej faktúre.
 • Ak váš adresát/príjemca nemá DIČ, môžete namiesto neho použiť iné formy identifikácie:
  • V prípade občanov Indonézie zadajte namiesto DIČ ich indonézske občianske identifikačné číslo.
  • V prípade osôb bez indonézskeho občianstva zadajte namiesto DIČ číslo pasu.
 • Ak na prípravu prepravných dokumentov používate náš online prepravný nástroj, zadajte DIČ (alebo jeho ekvivalent uvedený vyššie) do textového poľa v nástroji:
  •  FedEx Ship ManagerTM na stránke fedex.com (modernizovaná verzia): [RECIPIENT TAX ID] textové pole nachádzajúce sa v časti „Fakturácia“. DIČ adresáta bude viditeľné na prepravnom liste (AWB).
  • FedEx Ship ManagerTM na stránke fedex.com (základná verzia): [RECIPIENT TAX ID] textové pole nachádzajúce sa v časti „Komu“.
  • FedEx Ship ManagerTM Softvér: [VAT/Customs ID/EIN#] textové pole nachádzajúce sa v časti „Informácie o príjemcovi“.
  • Global Ship ManagerTM Softvér: [VAT/Customs ID/EIN#] textové pole nachádzajúce sa v časti „Informácie o príjemcovi“.
  • myTNT 2: textové pole [VAT Number], nachádzajúce sa v časti „Príjemca“.

Čo sa udialo?

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EVFTA) vstúpila do platnosti 1. augusta 2020. Nahrádza tak schému všeobecného systému preferencií EÚ (GSP) pre Vietnam.

Koho sa táto zmena dotkne?

Každého, kto dováža alebo vyváža medzi EÚ a Vietnamom tovar s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto krajín.

Čo sa zmení?

EVFTA:

 • Okamžite odstraňuje väčšinu ciel
 • Postupne zruší tarify na zvyšok tovaru, čo bude do roku 2030 pokrývať 99 % všetkého obchodu
 • Zjednoduší a zmodernizuje postupy pre colné konanie a osvedčenie pôvodu, odstráni byrokraciu a zníži náklady pre firmy
 • Zefektívni technické a netarifné bariéry pre obchodovanie, ktoré zbytočne obmedzujú obchodnú činnosť
 • Zriadi právny rámec pre obchodovanie v zmysle Dohody o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA), ktorá zaručuje práva firiem a spotrebiteľov na oboch stranách. Tá vstúpi do platnosti neskôr.

Ako celok majú tieto dohody za cieľ podporovať udržateľný rozvoj na oboch stranách, posilniť zamestnanosť a chrániť životné prostredie a ľudské práva.

Čo by ste mali urobiť?

Vietnam je momentálne súčasťou schémy GSP zavedenej v EÚ, ktorá bude platiť dva roky. Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete počas tohto obdobia radšej používať GSP alebo FTA, ale mali by ste vedieť, že podmienky pre GSP môžu byť iné ako pri FTA.

Vývozcovia z EÚ musia vyplniť vyhlásenie o pôvode v rámci komerčnej faktúry, ak chcú splniť kritériá pre FTA. Pri zásielkach s hodnotou nad 6000 EUR sa budú vývozcovia z EÚ musieť taktiež zaregistrovať do systému REX.

Vývozcovia z Vietnamu musia vyplniť vyhlásenie o pôvode v rámci komerčnej faktúry, ak chcú splniť kritériá pre FTA. Pri zásielkach s hodnotou nad 6000 EUR budú vývozcovia z Vietnamu taktiež potrebovať osvedčenie o pôvode.

Ďalšie podrobnosti o dohode EVFTA nájdete v tomto komplexnom sprievodcovi, zatiaľ čo informácie o požiadavkách na osvedčenie pôvodu v rámci FTA sú dostupné v usmerňujúcom dokumente EÚ.