ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชั่น “FedEx Automation and ETD Promotion” (“โปรโมชั่น”)

1. ด้วยการจัดส่งพัสดุด้วยบัญชี FedEx Express ที่ระบุไว้ในอีเมลเชิญ (“อีเมลเชิญ”) จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”)

2.  โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564

การเข้าร่วมโปรโมชั่น

3. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีบัญชี FedEx Express ที่ได้รับเชิญทางอีเมล์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น (“ผู้เข้าร่วม”)

4. ผู้ถือบัญชีเงินสดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

5. หากผู้เข้าร่วมถือบัญชีบริษัทของ FedEx Express ในนามนิติบุคคลสามารถแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเป็นตัวแทน (“ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง”) และเข้าร่วมในนามของผู้เข้าร่วมได้ แต่มิใช่เป็นการเข้าร่วมในชื่อหรือในนามของตนเอง และอนุญาตให้มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนต่อผู้เข้าร่วมแต่ละราย

6. บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามเกณฑ์ของกฏหมายที่บังคับใช้กับโปรโมชั่นนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ ให้เข้าร่วมก่อน

7. FedEx Express จะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีความล่าช้า สูญหาย หรือการเข้าร่วมด้วยความสำคัญผิด ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเข้าร่วม เนื่องจากความติดขัดทางเทคนิค ความแออัดของระบบเครือข่าย หรือเหตุอื่นใดๆ

8. หากผู้เข้าร่วมใดไม่ต้องการให้ FedEx Express ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมนั้นเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาดทางตรง ผู้เข้าร่วมอาจคลิกลิงก์ยกเลิกการเข้าร่วมที่ด้านล่างของอีเมล์แจ้งเตือนของ FedEx Express หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx Express ที่หมายเลข 1782

รางวัล: การคัดเลือกและการแจ้งให้ทราบสำหรับผู้รับรางวัล

9. ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลเมื่อทำการชำระค่าจัดส่งเพื่อนำเข้าหรือส่งออกพัสดุที่มีสิทธิ์ ตามเป้าหมายที่กำหนดที่ระบุในอีเมลเชิญ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น จะได้รับบัตรกำนัลตามในจดหมายเชิญ

10. การจัดส่งที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือการจัดส่งถูกเรียกชำระเงินไปยังหมายเลขบัญชี FedEx ที่ถูกเชิญและชำระเต็มจำนวนในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น;

11. จำนวนของการจัดส่งที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะถูกกำหนดจากจำนวนของใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ air waybill ใบตราส่งสินค้าทางอากาศจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 1 การจัดส่งที่มีสิทธิ์

12. ไม่อนุญาตให้นำการจัดส่งจากบัญชีอื่นมานับรวมกับการขนส่งภายใต้แคมเปญนี้ การรวมการจัดส่งดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลภายใต้แคมเปญนี้ และไม่ถือเป็นการจัดส่งที่มีสิทธิ์

13. FedEx Express ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่ระบุ เป็นของอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. บัตรกำนัลรวมถึงมูลค่าบัตรกำนัลที่คงเหลือ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิ่งของเทียบเท่าเงินสด หรือของกำนัลอื่นๆ สินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเท่ากันได้"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

15. FedEx Express จะไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีความสูญเสีย หรือความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลกระทบ) ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม หรือบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล และภาระหน้าที่ทางภาษีที่อาจเกิดจากการตอบรับของรางวัลใดๆ เว้นแต่ความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฏหมาย

16. ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง (และครอบครัว) ของ FedEx Express องค์กรที่เกี่ยว ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ นิติบุคคลที่หน่วยงานรัฐบาล พรรคการเมือง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

17. FedEx Express ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการรับรองคุณสมบัติก่อนที่จะมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมด้วยการยืนยันว่าผู้เข้าร่วมไม่ได้ถูกแยกออกจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ การรับรองคุณสมบัตินี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการให้รางวัล

18. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้กับโบรชัวร์ การตลาด หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโฆษณาอื่นๆ จะถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นที่สุด

19. โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้ (i) ข้อมูลที่เขาหรือเธอส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลซึ่ง FedEx Express อาจใช้ในสื่อใดๆ เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ในอนาคต (ii) เพื่อให้ FedEx Express ใช้ชื่อ ภาพ และ/หรือเสียง ของผู้เข้าร่วมในสื่อใดๆ เป็นระยะเวลาไม่จำกัด โดยไม่มีค่าตอบแทนสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์

20. หากโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถกระทำได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง การก้าวก่าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต กลฉ้อฉล ความล้มเหลวด้านเทคนิค และเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FedEx Express ซึ่งส่งผลเสีย หรือ ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยด้านการบริหาร ความเป็นธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินงานของโปรโมชั่นอย่างเหมาะสม FedEx Express ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก บอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ระงับโปรโมชั่นโดยชั่วคราว

21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งตามที่ระบุใน FedEx Express Air Waybill ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการขนส่ง จะใช้บังคับกับการขนส่งนี้ หากข้อความใน FedEx Express Air Waybill ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ตามที่ระบุใน FedEx Express Air Waybill

22. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมและ FedEx Express เกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ถือการตัดสินใจของ FedEx Express เป็นที่สุด และจะไม่ยอมรับการโต้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น FedEx จะไม่มีหน้าที่ให้ของรางวัล หากกรณีดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้

23. FedEx Express ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า