ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ในการที่คุณลงทะเบียนในแคมเปญนี้ จะถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข

2. ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

3. การเข้าร่วมแคมเปญ

i. การเข้าร่วมแคมเปญ: แคมเปญนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่ (ยังไม่มีบัญชี FedEx Express) ที่ได้ทำการ (i) ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับ FedEx Express และ (ii) ทำการจัดส่งที่มีสิทธิ์ (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

ii. บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามเกณฑ์ของกฎหมายที่บังคับใช้กับแคมเปญนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ ให้เข้าร่วมก่อน

iii. FedEx จะไม่รับผิดใด ๆทั้งสิ้นในกรณีความล่าช้า สูญหาย หรือการเข้าร่วมด้วยความสำคัญผิด ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเข้าร่วม เนื่องจากความติดขัดทางเทคนิค ความแออัดของระบบเน็ตเวิร์ค หรือเหตุอื่นใด ๆ

4. รางวัล

I. ผู้เข้าร่วมจะได้รับบัตรกำนัล เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

สำหรับบัญชีประเภทบริษัท

a) เมื่อทำการจัดส่งครั้งแรกใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี ลูกค้าจะได้รับของกำนัล

b) หากทำการจัดส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งภายในวันที่ 30 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 800 บาท

c) หากทำการจัดส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งภายในวันที่ 31-60 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 800 บาท

สำหรับบัญชีประเภทบุคคล

a) เมื่อทำการจัดส่งครั้งแรกใน 7 วัน และทำการจัดส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งภายในวันที่ 30 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี ลูกค้าจะได้รับของกำนัล และบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 500 บาท

b) หากทำการจัดส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งภายในวันที่ 31-60 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 500 บาท

ii. การจัดส่งที่มีสิทธิ์หมายถึง การจัดส่งระหว่างประเทศภายใต้บริการของ FedEx ที่มีการชำระค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศไทย

iii. ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลเมื่อทำตามเป้าหมายที่กำหนดภายในระยะเวลาโปรโมชั่น โดยจะได้รับบัตรกำนัลผ่านทางไปรษณีย์ 2 เดือน หลังจากจบโปรโมชั่น

iv. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลเป็นรายการอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเทียบเท่าเงินสดหรือของขวัญสินค้าหรือบริการอื่น ๆ

v. ไม่อนุญาตให้นำการขนส่งจากบัญชีอื่นมานับรวมกับการขนส่งภายใต้แคมเปญนี้ การรวมการขนส่งดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลภายใต้แคมเปญนี้

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

i. FedEx จะไม่ต้องรับผิดใด ๆทั้งสิ้นในกรณีความสูญเสีย หรือความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลกระทบ) ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม หรือบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล และภาระหน้าที่ทางภาษีที่อาจเกิดจากการตอบรับของรางวัลใด ๆ เว้นแต่ความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย

ii. กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง (และครอบครัว) ของ FedEx องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ FedEx โรงพิมพ์ ผู้จัดหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ นิติบุคคลที่หน่วยงานรัฐบาล พรรคการเมือง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ให้เงินสนับสนุน ไม่สามารถเข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้

iii. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ผู้ชนะลงนามในหนังสือรับรองคุณสมบัติ (Certificate of Eligibility) ก่อนที่ผู้ชนะจะได้รับรางวัล เพื่อยืนยันว่าผู้ชนะมิได้ถูกกีดกันจากการเข้าร่วมแคมเปญนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และผู้ชนะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมด การกรอกข้อมูลในหนังสือรับรองนี้ให้ครบถ้วนด้วยความสัตย์จริงถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่จะให้รางวัล

iv. โดยการเข้าร่วมแคมเปญตามที่ระบุนี้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะได้แจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้ FedEx สามารถนำข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้ มาเก็บบันทึกในฐานข้อมูล ซึ่ง FedEx อาจนำไปใช้ในสื่อใด ๆ เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ในอนาคตได้

v. หากแคมเปญนี้ไม่สามารถกระทำได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึง การก้าวก่าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต กลฉ้อฉล ความล้มเหลวด้านเทคนิค และเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FedEx ซึ่งส่งผลเสีย หรือ ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยด้านการบริหาร ความเป็นธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินงานของแคมเปญอย่างเหมาะสม FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก บอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ระงับแคมเปญโดยชั่วคราว

vi. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งตามที่ระบุใน FedEx Express Air Waybill ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการขนส่ง จะใช้บังคับกับการขนส่งนี้ หากข้อความใน FedEx Express Air Waybill ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ตามที่ระบุไว้ก่อน

vii. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ ให้ถือการตัดสินใจของ FedEx เป็นที่สุดและจะไม่ยอมรับการโต้ตอบใด ๆทั้งสิ้น FedEx จะไม่มีหน้าที่ให้ของรางวัล หากกรณีดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ที่บังคับใช้

viii. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า