บริการ FedEx® International Connect Plus (“บริการ FICP”)

a) ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริการ FedEx® International Connect Plus เป็นบริการพิเศษเฉพาะสำหรับการขนส่งและการจัดส่งพัสดุสินค้าอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศที่ซื้อสินค้าจาก หรือสำหรับผู้บริโภคที่สั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของลูกค้า หรือช่องทางอีคอมเมิร์ซอื่น หรือตลาดออนไลน์ใดๆ  พัสดุใดๆ ที่ส่งมอบถึง FedEx ตามบริการ FICP ต้องมีต้นทางเป็นที่อยู่ที่กำหนดไว้ของลูกค้าและต้องมีปลายทางถึงผู้บริโภคในประเทศปลายทางใดประเทศหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติ ดังที่ระบุไว้ในที่นี้  FedEx สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบยืนยันว่าพัสดุของลูกค้ามีปลายทางถึงผู้บริโภค และสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการ FICP ของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุไว้ในที่นี้            

b) ราคา/ส่วนลดที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการ International Connect Plus ระบุไว้ในเอกสารแนบเกี่ยวกับราคาส่งด่วนหรือ Express Pricing Attachment และ URL ที่เชื่อมโยงกันซึ่งแจ้งไว้ใน ("เอกสารแนบเกี่ยวกับราคา") ข้อตกลงการส่งของลูกค้า ("ข้อตกลง")  นอกจากนี้ยังระบุชื่อและหมายเลขบัญชีที่มีสิทธิ์ใช้บริการ FICP ไว้ในเอกสารแนบเกี่ยวกับราคาด้วยเช่นกัน 

c) บริการ FICP เริ่มต้นขึ้นในวันที่มีผลบังคับใช้ (ระยะเวลาดังกล่าวมีการกำหนดไว้ในข้อตกลง) และจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องจนกว่าจะถูกยุติตามข้อกำหนดในข้อตกลงหรือข้อกำหนดบริการ FICP เหล่านี้

d) นโยบายรับประกันการคืนเงินไม่มีผลกับพัสดุที่ส่งมอบภายใต้บริการ FICP และแม้ว่าจะมีข้อกำหนดใดในข้อตกลงหรือเอกสารแนบเกี่ยวกับราคาที่ขัดแย้งกัน ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องรับประกันการคืนเงินสำหรับพัสดุ FICP ได้

e) FedEx สงวนสิทธิ์ในการส่งพัสดุใดๆ กลับเพื่อฝากไว้ที่สาขาโดยอัตโนมัติ ("ARTH") ตามความเหมาะสม โดยส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้โดย FedEx (เช่น จุดรับพัสดุรายย่อย หรือล็อกเกอร์พันธมิตร)  สำหรับปลายทางบางแห่งจะมีการดำเนินการ ARTH ก่อนการพยายามจัดส่งใดๆ  เมื่อใช้ ARTH ผู้รับจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่รับพัสดุหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการรับพัสดุผ่านป้ายติดประตู หรือข้อความแจ้งอัตโนมัติที่ส่งถึงอุปกรณ์มือถือหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ  FedEx สงวนสิทธิ์ในการจัดส่งพัสดุ ณ สถานที่จัดส่งที่อยู่อาศัยตามดุลยพินิจของพนักงานจัดส่งพัสดุแต่เพียงผู้เดียวภายใต้คู่มือบริการ (ดังที่กำหนดไว้ในข้อตกลง)  ในกรณีที่กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ไม่ได้ห้ามไว้ ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลติดต่อผู้บริโภคผู้รับให้แก่ FedEx (ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคผู้รับสามารถเลือกใช้ FedEx Delivery Manager (ตัวจัดการการจัดส่งของ FedEx)/ตัวจัดการการจัดส่งของ FedEx ระหว่างประเทศเพื่อจัดการการจัดส่งพัสดุได้ 

f) ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกสินค้านั้นมีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ทางด้านกฎหมายและการเงินสำหรับพัสดุที่ส่งออกทั้งหมดซึ่งส่งมอบให้ตามบริการ FICP และ FedEx จะไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใดๆ ในการจำแนกประเภทพัสดุที่ส่งออกหรือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อผู้ส่งออกสินค้า

g) ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าลูกค้าต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันโดย FedEx ในฐานะผู้จัดส่งที่ได้รับการยอมรับก่อนที่ลูกค้าจะมีสิทธิ์ส่งมอบพัสดุ International Connect Plus ใดๆ เพื่อการขนส่งภายใต้บริการ FICP 

h) เฉพาะพัสดุที่จัดส่งไปยังและจากประเทศและเขตปกครองที่ได้รับอนุญาตบางแห่งเท่านั้นที่จะสามารถได้รับการพิจารณาจากบริการ FICP ดังที่ระบุไว้ที่นี่  FedEx สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดประเทศและเขตปกครองต้นทางและปลายทางที่อนุญาต ตลอดจนการจับคู่กันของต้นทางและปลายทางดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

i) หาก FedEx ร้องขอเมื่อใดก็ตาม ลูกค้ายินยอมให้ความร่วมมือกับ FedEx ในการเตรียมการศึกษากรณีและสิ่งตีพิมพ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำถึงสิทธิประโยชน์จากใช้บริการ FICP ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดว่า FedEx ต้องส่งเนื้อหาในกรณีศึกษาดังกล่าวและสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ให้ลูกค้าตรวจสอบและมอบความยินยอมก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ โดยที่ความยินยอมจะไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุผล

j) นอกเหนือจากสินค้าที่คู่มือบริการห้ามไว้ ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งมอบสินค้าที่เน่าเสียง่าย สินค้าที่มีการใช้งานทางโฆษณา รัฐบาล หรือกองทัพ หรือสินค้าที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมากต่อครั้งให้แก่ FedEx (เช่น พัสดุที่ส่งระหว่างธุรกิจหนึ่งถึงอีกธุรกิจ) ผ่านบริการ FICP (แต่ละรายการเรียกว่า "สินค้าต้องห้ามของ International Connect Plus")  ในกรณีที่ FedEx พบสินค้าต้องห้ามของ International Connect Plus ทาง FedEx สงวนสิทธิ์ในการส่งพัสดุรายการดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าโดยที่ลูกค้าต้องเป็นคนเสียค่าใช้จ่าย หรือทำลายพัสดุดังกล่าวตามคู่มือบริการ

k) นอกเหนือจากสิทธิ์ในการยุติดังที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยุติการใช้บริการ FICP ของลูกค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน