ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN (“CHƯƠNG TRÌNH”)

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Bằng cách gửi đăng ký tham gia chương trình, bạn được xem là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

2. Thời gian chương trình: Chương trình này bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 lúc 00:01 sáng giờ Việt Nam và kết thúc vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 lúc 23:59 đêm giờ Việt Nam. 

3. Tham gia vào Chương trình 

i. Việc tham gia vào chương trình này chỉ dành cho khách hàng đã có tài khoản với FedEx tại Việt Nam (“Khách hàng hợp lệ”).

ii. Để tham gia Chương trình này, khách hàng phải nhận được thư điện tử và/hoặc điện thoại mời tham dự từ FedEx. 

iii. Nếu người tham gia là doanh nghiệp sở hữu tài khoản FedEx, thì một cá nhân có thể được đề cử làm đại diện của doanh nghiệp đó (“Đại diện được đề cử”) và thay mặt doanh nghiệp mình tham gia chương trình, nhưng không phải cho cá nhân của người này hay đại diện chính bản thân họ. Mỗi doanh nghiệp tham gia chỉ được phép có một Đại diện được đề cử.

iv. Người dưới tuổi vị thành niên trong phạm vi quyền hạn áp dụng của Chương trình này phải được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trên tuổi vị thành niên để tham gia.  

v. Những nội dung đăng ký tham gia không đầy đủ, gây khó chịu hoặc khó hiểu sẽ không có hiệu lực và không có đủ điều kiện để nhận thưởng. 

vi. FedEx không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự đăng ký tham gia chậm trễ, thất lạc hoặc sai mục đích, bao gồm những sự châm trễ trong việc gửi thông tin đăng ký do hỏng kỹ thuật, tắt nghẽn mạng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

4. Giải thưởng; Sự lựa chọn Người đạt giải và Lưu ý 

i. (Những) người đạt thưởng sẽ nhận được các phiếu mua hàng Esteem có giá trị từ 50,000 VNĐ đến 750,000 VNĐ.

ii. FedEx có quyền thay thế giải thưởng được quy định trong tài liệu này với những hình thức khác có giá trị tương đương mà không cần thông báo. Giải thưởng được quy định trong tài liệu này không thể bị quy đổi thành tiền mặt, tương đương tiền mặt hoặc bất kỳ quà tặng, hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị nào khác.

iii. (Những) người đạt thưởng sẽ được quyết định dựa trên số lượng lô hàng xuất khẩu FedEx bằng vận đơn hàng không tự động và được thanh toán bằng tài khoản FedEx ở nước ngoài từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2020.

iv. Kết quả của Chương trình sẽ được thông báo cho từng người đạt giải qua điện thoại chậm nhất là ngày 28 tháng 2 năm 2021..

v. Việc gộp chung các lô hàng từ nhiều tài khoản là không được phép và những lô hàng được gộp chung như vậy không hợp lệ để nhận thưởng trong chương trình này.

5. Quy đinh chung

i. FedEx sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đến những mất mát gián tiếp hoặc mang tính hậu quả) mà doanh nghiệp tham gia hoặc các bên khác phải chịu có liên quan đến chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thương tích cá nhân và nghĩa vụ thuế có thể phát sinh từ việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào, ngoại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ. 

ii. Giám đốc, quản lý và nhân viên FedEx (và gia đình ruột thịt của họ), các thực thể liên quan, đơn vị in ấn, nhà cung cấp, nhà cung ứng và các đơn vị trung gian cộng tác với chương trình được quy định trong tài liệu này cũng như nhân viên, nhân viên đại lý, viên chức và các đại diện của bất kỳ cơ quan chính phủ, thực thể thuộc sở hữu chính phủ, pháp nhân được tài trợ bởi bất kỳ cơ quan chính phủ, đảng chính trị hoặc tổ chức quốc tế công cộng, hoặc bất kỳ ứng cử viên văn phòng chính trị đều không hợp lệ tham gia chương trình.

iii. FedEx có quyền yêu cầu người đạt giải thực hiện một chứng nhận đủ điều kiện tham gia trước khi trao giải cho người đạt giải, chứng thực rằng người đạt giải không bị loại trừ từ việc đăng ký tham gia chương trình theo các Điều khoản và Điều kiện này và rằng người đạt giải đã tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện này. Hoàn thành trung thực chứng nhận này là tiền đề để trao thưởng.  

iv. Bằng cách tham gia vào chương trình này, trừ khi có ý kiến ngược lại từ doanh nghiệp tham gia, mỗi doanh nghiệp tham gia đồng ý với việc thông tin họ gửi được nhập vào trong một cơ sở dữ liệu mà có thể được sử dụng bởi FedEx trong bất kỳ phương tiện truyền thông cho mục đích quảng cáo hoặc công khai trong tương lai.

v. Nếu chương trình này thì không thể thực hiện được như kế hoạch vì bất kỳ lý do gì, bao gồm giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt ngoài tầm kiểm soát của FedEx, làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến an ninh quản trị, sự công bằng, tính liêm chính hoặc hành xử đúng đắn của chương trình, FedEx có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc hoãn chương trình này.

vi. Những điều khoản và điều kiện vận tải trong Vận đơn hàng không FedEx Express hiện hành có hiệu lực vào ngày của bất cứ lô hàng nào, sẽ được áp dụng vào lô hàng đó. Nếu có mâu thuẫn giữa điều khoản của Vận đơn hàng không FedEx Express và các Điều khoản và Điều kiện này thì điều khoản của Vận đơn hàng không FedEx Express sẽ kiểm soát.

vii. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt, không nhất quán hoặc không chính xác liên quan đến chương trình, quyết định của FedEx là quyết định cuối cùng và không có sự tương ứng nào khác được chấp nhận. FedEx sẽ không có nghĩa vụ phải trao giải nếu nó trái với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

viii. FedEx có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.