Airport with FedEx Fleet

Phụ phí và thông tin khác

Phụ phí và thông tin khác

Cho Người thanh toán tại Việt Nam

Để biết thông tin về phụ phí, vui lòng tải xuống bản PDF ‘Phụ phí và thông tin khác của FedEx’ từ liên kết bên dưới. 

Để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ về dịch vụ của FedEx, vui lòng tham khảo mặt sau của Vận đơn hàng không quốc tế FedEx và xem trực tuyến  Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn hoặc Điều khoản và điều kiện dịch vụ quốc tế cho lô hàng.

 

Phụ phí ngoài khu vực giao hàng/nhận hàng


Các lô hàng quốc tế của FedEx Express được giao đến hoặc nhận từ các vùng xa xôi, khó tiếp cận sẽ bị tính phụ phí ngoài khu vực giao hàng/nhận hàng. Danh sách mã bưu chính và thành phố áp dụng phụ phí này có sẵn ở đây.

Phụ phí hàng không thể xếp chồng

Phụ phí được áp dụng cho mọi kiện hàng, tấm kê hoặc tấm nâng lô hàng không thể xếp chồng, nghĩa là kiện hàng, tấm kê hoặc tấm nâng hàng không thể xếp chồng theo chiều dọc một cách an toàn và cố định. Tấm nâng hoặc tấm kê hàng sẽ được xác định là không thể xếp chồng nếu khách hàng đã chỉ định bằng một nhãn dán, nếu tấm này có chóp hoặc mũ ở trên đầu hoặc nếu tấm này có hình dạng tù.

Các dịch vụ áp dụng: Dịch vụ International Priority Freight (IPF) và International Economy Freight (IEF)

Phụ phí lập hóa đơn cho bên thứ ba

Áp dụng từ 22/01/2018, Phụ phí lập hóa đơn cho bên thứ ba sẽ được áp dụng với các lô hàng được lập hóa đơn cho bên thứ ba. Phụ phí sẽ được tính cho người thanh toán của bên thứ ba. Phụ phí lập hóa đơn cho bên thứ ba sẽ áp dụng nếu tài khoản không liên quan đến người gửi, theo quyết định riêng của FedEx, được lập hóa đơn với tư cách bên thứ ba của lô hàng. Vui lòng tham khảo Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn trực tuyến để biết định nghĩa về lô hàng của Bên thứ ba nhận hóa đơn.