Giá cước

Tải giá cước FedEx xuống

Tải giá cước FedEx xuống

Để xem giá cước vận chuyển FedEx (có hiệu lực từ 06/01/2020), vui lòng nhấp vào tiêu đề dịch vụ FedEx được yêu cầu để tải tệp PDF tương ứng xuống. Để tìm giá cước niêm yết cho lô hàng cụ thể của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

Giá cước xuất khẩu năm 2020 tại (Cho Người thanh toán tại )

Giá cước ImportOne năm 2020 tại (Cho Người thanh toán tại )

Giá cước ImportOne chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ FedEx ImportOne. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng sẽ được áp dụng đối với các lô hàng đến Việt Nam. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho FedEx ImportOne không, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của FedEx.

International DirectDistribution (Chỉ dành cho các dịch vụ Xuất khẩu)

Giá cước International First (Chỉ dành cho dịch vụ Xuất khẩu)

Giá toàn cầu của bên thứ ba năm 2020 (Cho Người thanh toán tại )

Giá cước bên thứ ba toàn cầu chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu sẽ áp dụng dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx không, hãy liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của FedEx.