FedEx Box - Large

 

• Kích thước bên trong: 17,88" x 12,38" x 3" (45,40 cm x 31,43 cm x 7,62 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 20 lb. (9,07 kg).

• Trọng lượng khi rỗng: 14,5 oz.

• Dành cho các chồng giấy dày, thiết bị nhỏ và báo cáo.

• Trọng lượng tối thiểu có thể lập hóa đơn cho loại bao bì FedEx này là 1kg mỗi gói hàng.