รถตู้ FedEx Express พร้อมพื้นหลังหุบเขาลึกที่สวยงาม

การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2564

รายงาน ESG ปี 2564

โปรดอ่านรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) ล่าสุดของเราสำหรับความคืบหน้าและผลการดำเนินงานในประเด็นสาระสำคัญด้าน ESG ผ่านรายงานงบประมาณประจำปี 2563 ของเรา ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายงานอ้างอิงตัวชี้วัดจากมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (SASB) และคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD)

กราฟิกแสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ประเด็นสาระสำคัญ ESG

การประเมินสาระสำคัญของเราจะสรุปลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) สำหรับลูกค้า สมาชิกในทีม ผู้ถือหุ้น ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การประเมินล่าสุดของเราในปี 2562 ได้ทำการประเมินใหม่อีกครั้งในหัวข้อที่ระบุก่อนหน้านี้ว่าสำคัญที่สุดจากภาคธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุมมองทางสังคม รวมถึงได้มีการระบุหัวข้อใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

โลโก้ CDP

การตอบสนองต่อ CDP ในปี 2563

CDP เป็นแพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เรารายงานเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 เราได้คะแนนระดับ B (ระดับการจัดการ) จากการจัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP เพื่อความยั่งยืนและความพยายามในการจัดการการปล่อยมลพิษ


คลังรายงาน

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2562

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2564

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2562

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2562

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2560

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2560

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2559

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2559

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2557

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2557

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2556

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2556

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2555

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2555

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2554

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2554

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2553

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2553

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2552

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2552

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2551

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2551